Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

2. Program Stabilizácia pre vývinové poruchy

Porucha psychického vývinu predstavuje výzvu nielen pre dieťa, ale aj pre jeho rodičov. Liečba na základe osobného liečebného plánu zahŕňa viac možností a programov, ktoré zohľadňujú jednotlivé špecifické diagnózy zistené na základe vstupného obrazu dieťaťa. Poruchy autistického spektra, poruchy aktivity a pozornosti, fetálny alkoholový syndróm či telesné syndrómy, ktoré potrebujú starostlivosť detského psychiatra vyžadujú rôzne terapeutické postupy – terapia vývojovou hrou, terapia s prvkami senzorickej integrácie, psychoterapia, liečebno-pedagogická intervencia alebo iné aktivity vyžadujúce rôzne vzdelanie a skúsenosti odborníkov. Pre niekoho je vhodnejšie zvoliť individuálnu a pre iného skupinovú formu. Programy priebežne pripôsobujeme potrebám dieťaťa aj rodičov. Neustále komunikujeme aj s rodičmi, aby dostali vzdelávanie a podporu tam, kde to potrebujú.