Hnev

Na hnev má každý človek vždy dôvod. Keď vysvetľujeme ostatným, prečo sme sa nahnevali, zvykneme vysvetľovať, aké sme na to mali dôvody. Málokedy máme sami pocit, že náš hnev by mohol byť neprimeraný.

Na iných to ale vieme posúdiť veľmi rýchlo. Hnev je v skutočnosti dôležitá a zdravá súčasť života a je podobne vážny problém, ak ho máme veľa aj ak ho máme málo.

Výbušnosť

Hnev je úplne normálna, zvyčajne aj zdravá emocionálna reakcia. Ak ale máte pocit, že vás hnev ovláda, rýchlo sa nahneváte a neviete kontrolovať svoje výbuchy hnevu, hnev sa stáva deštruktívnym. Môže vám spôsobiť veľa problémov v práci i vo vzťahoch.

Možnosti liečby

Psychoterapia vám môže pomôcť porozumieť svojmu hnevu, emóciám a potrebám a nájsť spôsob ako „vlastniť“ svoj hnev a nenechať sa ním ovládať.

Hnev

Hnev zvyčajne cítime, keď je ohrozené naše bezpečie alebo narazíme na prekážku. Okrem nebezpečenstva nás však vedia nahnevať iní ľudia. Ľudia, ktorí s nami nesúhlasia, oponujú nám, zosmiešňujú nás. Tiež situácie, ktoré nemáme pod kontrolou, napríklad dopravné zápchy. Vo väčšine prípadov ide o prirodzenú, zdravú reakciu.

Možnosti liečby

Ak sa veľmi rýchlo nahneváte, tak že svoj hnev neviete ovládať. Ak vás hnevajú aj veci, ktoré iných nechávajú pokojných, môže vám psychoterapia pomôcť porozumieť svojej emocionalite, svojmu hnevu a nájsť spôsob ako tieto reakcie zvládať.

Pocit šialenstva

Vo vypätých situáciách sa každému môže stať, že jeho reakcie sú búrlivé, nečakané a nepochopiteľné pre neho i pre okolie.

Možnosti liečby

Ak zažívate vnútorný tlak, nepohodu, cítite sa ako „šialený“, je dôležité vyhľadať odborníka na duševné zdravie, psychiatra alebo psychológa, ktorý vám pomôže zhodnotiť závažnosť vášho prežívania a odporučiť adekvátnu starostlivosť, či už lieky alebo psychoterapiu a podporné stabilizačné techniky alebo ich kombináciu. 

Cítim zmätok

Niekedy zažívame nečakané situácie, ktoré v nás vyvolávajú obavy, nepohodu a zmätok. Je prirodzené, že sa potrebujeme prispôsobiť novým životným zmenám. Áno, chvíľu nám zvyčajne trvá, kým si nájdeme nové spôsoby fungovania.

Možnosti liečby

Ak cítite zmätok a neistotu, a tieto pocity vám zasahujú do každodenného fungovania, môže byť psychoterapia pre vás priestor, kde sa na svoje pocity môžete pozrieť spolu s odborníkom na duševné zdravie a porozumieť svojmu prežívaniu, svojej situácii a nájsť spôsoby ich zvládania. 

Rozhorčenie

Rozhorčenie je emocionálna reakcia, ktorá často súvisí s nespravodlivosťou, s narušením morálnych a etických princípov.

Možnosti liečby

Ak často cítite zmätok a neistotu, a tieto pocity vám zasahujú do každodenného fungovania, môže byť psychoterapia priestor, kde sa na svoje pocity môže pozrieť spolu s odborníkom na duševné zdravie a porozumieť svojmu prežívaniu, svojej situácii a nájsť spôsoby ich zvládania.)

Rozladenie

Rozladenie, nepohoda a strata nálady sa často spája s frustráciou. Ide o situáciu, ktorá nás zaťažuje. Na jej zvládnutie potrebujeme vynaložiť energiu, prípadne ju nedokážeme zvládnuť sami. Môže ísť o problémy v práci, vzťahové ťažkosti alebo o situáciu v spoločnosti, do ktorej patríme.

Možnosti liečby

Psychoterapia neposkytne jednoznačné odpovede a návody na to, ako nebyť rozladený, môže vám však pomôcť porozumieť, svojim pocitom, reakciám, mobilizovať vaše vnútorné zdroje a hľadať spôsoby, ako vo svojom živote prežívať viac spokojnosti.

Znechutenie

Znechutenie je jednou z našich základných emócií. Ak je nám niečo odporné, tak si udržiavame zdravý odstup. Funkciou tejto emócie je chrániť nás pred škodlivým podnetom, môže to byť zápach, chuť, zvuk a podobne. Často sa znechutenie spája s morálnymi aspektmi spoločenských a medziľudských vzťahov, napr. ak je niečo nemorálne, zlé, nespravodlivé.

Možnosti liečby

Ak vaše znechutenie pretrváva dlhodobo a zasahuje do vášho pocitu spokojnosti, psychoterapia môže pomôcť porozumieť a spracovať vaše pocity.

Podráždenosť

Podráždenosť, nespokojnosť a rozladenosť môžu, ak trvajú príliš dlho, byť jedným z príznakov depresie.

Možnosti liečby

Ak vám toto prežívanie výrazne zasahuje do každodenného života, je dôležité kontaktovať odborníka na duševné zdravie, ktorý môže váš stav zhodnotiť a navrhnúť adekvátnu terapiu, či už lieky v prípade závažnejších ťažkostí, psychoterapiu alebo ich kombináciu.

V psychoterapii sa môžete s terapeutom venovať porozumeniu vašich pocitov, emócií, prežívania a hľadať spôsob, ako vo svojom živote prežívať viac spokojnosti.

Vydajte sa na cestu za duševným zdravím!