Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Diagnostika

Keďže poruchy autistického spektra sú skutočne spektrom špecifík, odlišností a ťažkostí vyplývajúcich z individuálnych charakteristík nervového systému,  adekvátna a efektívna terapia musí byť individualizovaná, teda ušitá na mieru každého klienta. Na to, aby sme pre Vaše dieťa vytvorili individualizovaný program, potrebujeme ho spoznať a zistiť, čo jeho nervový systém potrebuje.

 

Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa má poruchu autistického spektra alebo toto podozrenie vyjadril iný odborník, môžeme vám poskytnúť komplexnú diagnostiku PAS (preklik na cenník). Komplexná diagnostika pozostáva z vyplnenia nášho anamnestického dotazníka, vyšetrenia prostredníctvom škály ADOS-2 na kvantifikáciu symptómov PAS a pedopsychiatrického vyšetrenia. Súčasťou diagnostiky PAS je aj zhodnotenie vývinovej úrovne, resp. intelektu dieťaťa. Ak vaše dieťa toto vyšetrenie ešte neabsolvovalo, môže ho absolvovať u nás.

 

V prípade, že Vaše dieťa už bolo diagnostikované a máte záujem o terapie u nás, poskytneme vám skrátenú vstupnú rediagnostiku PAS, pri ktorej sa konkrétnejšie definujú ťažkosti,  na ktorých je potrebné, prípadne máte preferenciu s dieťaťom v terapii pracovať. Vstupná rediagnostika pred vstupom do terapeutického programu pozostáva z vyplnenia anamnestického dotazníka, vyšetrenia prostredníctvom ADOS-2 (ak ho dieťa neabsolvovalo posledných 6 mesiacov) a zhodnotenia symptómov PAS za účelom zaradenia do terapie.

 

V prípade, že máte záujem o rediagnostiku PAS kvôli potvrdeniam pre úrady či školské záležitosti, nevyhnutná je komplexná diagnostika.


Kategórie: Deti, Poruchy autistického spektra, Vývinové poruchy