Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Poruchy autistického spektra

Poruchy autistického spektra (PAS) sú skupinou diagnóz, ktorých spoločnými menovateľmi sú porucha sociálnej interakcie, flexibility a verbálnej a neverbálnej komunikácie. Odlišnosti vo vnímaní, spracovávaní informácií a správaní sú dôsledkom osobitostí fungovania nervového systému u ľudí s PAS. Populárno-vedecky povedané ide o “prispôsobenie sa normálnej mysle abnormálnemu neuronálnemu hardvéru”. Cestou k reštrukturalizácii neuronálneho hardvéru je efektívne učenie, podporujúce mozgovú neuroplasticitu a synaptogenézu, teda schopnosť neuronálnych spojení meniť sa prostredníctvom vývinu a reorganizácie.


Kategórie: Deti, Poruchy autistického spektra, Vývinové poruchy