Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Ťažkosti s čítaním, písaním, počítaním

Špecifické poruchy vývinu školských zručností sa vyskytujú až u približne 5 % detí. Poruchy osvojovania si čítania (dyslexia), písania (dysgrafia), pravopisu (dysortografia) a matematických schopností (dyskalkúlia) sú ešte častejšie u detí s inými psychickými poruchami, napríklad s ADHD.

Možnosti liečby

Aj keď ide o psychiatrickú diagnózu, riešenie týchto ťažkostí je v rukách špeciálneho pedagóga.


Kategórie: 6-12 rokov, Deti