Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

 2. Z čoho môže program pozostávať?

V programe sa môžu objaviť komponenty osobných stretnutí s odborníkom, skupinových stretnutí, prístupu k vzdelávaciemu obsahu, či k nástrojom a pomôckam samostatnej práce klienta v liečebnom režime, či už pod dohľadom alebo bez dohľadu.

Stretnutia v rámci programu môžu mať za cieľ klienta stabilizovať, posilniť ho, umožniť mu zdieľanie svojho problému v rámci komunity, a taktiež ho vzdelávať ako dosahovať čo najlepšie výsledky liečby. Rovnaký cieľ môže mať prístup k obsahu poskytovaného na pasívne vnímanie, alebo na interaktívnu prácu.

Tam, kde je to vhodné, pri programoch pamätáme aj na blízke okolie nášho klienta. V mnohých prípadoch je dôležitou súčasťou starostlivosti o duševné zdravie spolupráca odborníkov s rodinou klienta, ktorá má možnosť na klienta terapeuticky vplývať v zásade neustále. Najmarkantnejšie je to pri našich detských klientoch, kde v mnohých programoch orientujeme ťažisko našej starostlivosti práve na podporu a vzdelávanie rodičov. Rodičia majú vlastné podporné skupiny podľa druhov problémov, ktoré riešia ich deti.