Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

4. Ak sa stanem vašim klientom, bude o tom vedieť moja rodina?

Poskytovanie informácií o zdravotnom stave tretím osobám upravuje zákon. S výnimkou prípadov, keď nám tak ukladá zákon, sme povinní o vašom zdravotnom stave zachovávať mlčanlivosť. To sa vzťahuje aj na vašich rodinných príslušníkov, či iné blízke osoby.

Ak si želáte, aby niekto z vašich rodinných príslušníkov, či iných blízkych osôb mohol byť o Vašom zdravotnom stave informovaný, môžete nám k tomu dať výslovnú písomnú inštrukciu. V tej presne uvediete osoby, ktorým je možné informáciu poskytnúť. Túto inštrukciu nám môžete udeliť osobne na našej klinike. Potrebujeme mať istotu, že inštrukciu, ktorou prelamujete našu povinnosť mlčanlivosti, ste udelili skutočne Vy.

Ďalšou možnosťou je splnomocniť tretiu osobu, aby za Vás získavala informácie o Vašom zdravotnom stave. Z dôvodu istoty pravosti plnomocenstva je však potrebné, aby bol Váš podpis úradne overený a plnomocenstvo musí byť predložené v origináli.

Radi s Vami preberieme pre a proti udelenia súhlasu s poskytovaním informácií. Častokrát je totiž terapeuticky žiadúce, aby rodina vedela o zdravotnom stave jej člena. Ide najmä o prípady, kedy veríme, že nám rodina môže účinne pomáhať v terapeutickom procese, a tiež kedy my môžeme pomáhať rodine v spoločnom riešení vašich problémov.