Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

5. Čo sa deje na osobnom stretnutí?

Náš odborník sa na stretnutie pripravil naštudovaním vašej anamnézy z poskytnutých údajov. Na stretnutí vykoná všetky ostatné potrebné diagnostické úkony na to, aby dospel k odbornému názoru o vašom zdravotnom stave. Ak je to možné, na základe odborného hodnotenia vám navrhne riešenie – program, ktorý považuje za najvhodnejší.

Nie je vylúčené, že na dokončenie zhodnotenia vášho zdravotného stavu, predsa bude potrebné ešte jedno stretnutie – a to vyšetrenie psychiatrické, ak prvé stretnutie bolo psychologické, alebo  vyšetrenie psychologické, ak prvé stretnutie bolo psychiatrické. Toto dodatočné vyšetrenie ponúkame samozrejme u nás, a v krátkom termíne. Môžete si ho objednať za cenu podľa cenníka v časti Programy.

Napokon, je možné, že na dokončenie zhodnotenia vášho zdravotného stavu bude potrebné vyšetrenie špecialistom mimo oblasti duševného zdravia (napr. neurológia, gastroenterológia, a pod.), alebo prípadne laboratórne vyšetrenie z odobratej krvi. Ak si želáte, toto vyšetrenie vám zabezpečíme u spolupracujúcich špecialistov/laboratórií; pokiaľ ide o odber krvi, ten vykonáme na našej klinike v dohodnutom termíne. Okrem toho hradíte cenu špecializovaného výkonu priamo príslušnému špecializovanému zariadeniu/laboratóriu.

V prípade potreby dodatočných vyšetrení – či už interných v rámci našej kliniky, alebo externých u spolupracujúcich špecialistov/laboratórií, budeme schopní pristúpiť k odporúčanému riešeniu až po tom, čo dostaneme nález z takéhoto dodatočného vyšetrenia.