Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

2. Edukačné skupiny CALMA

RODIČIA
Vzdelávacie skupiny pre rodičov sú súčasťou programov pre deti a slúžia na oboznámenie rodičov s príčinami, následkami a riešeniami ťažkostí ich dieťaťa. Skupiny sa uskutočňujú 1x do mesiaca podľa zakúpeného programu. Skupiny sú rozdelené na 3 vzdelávacie moduly, ktoré  postupne prechádzajú do štvrtého – interaktívneho modulu. Prvé tri moduly sú podľa aktuálnej témy vedené jedným alebo dvomi terapeutmi, ktorí rodičov zoznamujú s danou témou, ako pri konkrétnych ťažkostiach funguje nervový systém, aké sú naše terapeutické prístupy, ich východiská a očakávané efekty. Pri zostavovaní tematických okruhov však vychádzame aj z tém, ktoré rodičia aktuálne prežívajú. Na záver stretnutia majú rodičia možnosť pýtať sa konkrétne otázky týkajúce sa aktuálnych ťažkostí ich dieťaťa. V štvrtom module je aktivita presmerovaná na rodičov a skupina sa stáva interaktívnou. V tomto prípade prinášajú rodičia konkrétne témy a problémy, ktoré ich zaujímajú a chcú ich zdieľať a riešiť. Cieľom vzdelávacích skupín je prepojenie teórie s realitou, v ktorej rodina žije a pomôcť rodičom získať vhľad do tematiky. Počas skupinového diania rodičia zdieľajú nadobudnuté skúsenosti so zvládaním ťažkostí svojho dieťaťa. Nadobúdajú dôveru, že momentálna situácia nie je bezvýchodisková. Získané informácie im pomáhajú zvládnuť a vyrovnať sa s danou situáciou, stávajú sa silnejšími, istejšími a flexibilnejšími pri riešení záťažových situácií v reálnom živote.