Sme dobrý tím a preto nás to baví

Obsah

Klinika duševného zdravia CALMA je svojím konceptom na Slovensku ojedinelá. O jej víziách, o tom ako funguje a čo všetko ponúka nielen svojim klientom ale aj zamestnancom sa rozprávame s MUDr. Veronikou Marcinčákovou Husárovou PhD., detskou psychiatričkou a líderkou detskej sekcie kliniky.

MECHANIZMUS FUNGOVANIA NAŠEJ KLINIKY JE JEDINEČNÝ

Ste jednou zo zakladajúcich a formujúcich členov tímu, ktorý z odborného hľadiska staval celý projekt Kliniky CALMA na nohy. V čom Vás ponuka vstúpiť do projektu, vymyslieť ho, postaviť a rozbehnúť zaujala?

Myšlienka kliniky ma zastihla v správnej chvíli, pre môj odborný rast sa javila ako príležitosť rozvinúť všetky svoje znalosti a zručnosti podľa vlastných predstáv. Ak by som do niečoho takéhoto chcela ísť sama, nepodarí sa mi zrealizovať ani jedno percento z toho, čo teraz v CALME robíme spoločne. Odbor duševného zdravia je natoľko komplexný, zložitý a vyžaduje tak obrovské množstvo vedomostí, že je k nemu potrebných aj veľa ľudí. Ak to človek robí individuálne, nie je šanca toto celé obsiahnuť, vyžaduje si to širší tím.

Čím je koncept Kliniky CALMA pre vás výnimočný?

Celý mechanizmus fungovania našej kliniky je unikátny. Napriek tomu, že existujú centrá, ktoré ponúkajú viacero odborností, my sme výnimoční tým, že procesy berieme komplexne a jednotlivé odbornosti u nás medzi sebou veľmi tesne spolupracujú. Tým pádom máme šancu postarať sa o klienta vo veľkej škále jeho ťažkostí. Okrem prepojenia odborností je dôležitý aj ekonomický, administratívny a marketingový suport, ktorý nám klinika zabezpečuje. Nemusíme sa starať ani o komunikáciu s klientmi, to je úloha našich kolegýň Dobrých duší, ktoré to robia na úplne  inej profesionálnej úrovni a my sa môžeme naplno venovať terapiám.

NA POLI DUŠEVNÉHO ZDRAVIA SA DEJÚ STÁLE NOVÉ VECI

Čo možno očakávať od detskej sekcie kliniky z pohľadu rodiča? O aký typ detského klienta sa dokáže CALMA postarať?

Momentálne dokážeme obslúžiť akéhokoľvek detského klienta, ktorý má nejaké duševné ťažkosti a aktuálne sú naše kompetencie naozaj veľmi dobre a kvalitne pokryté. V našom tíme diagnostikov a terapeutov sú psychológovia, liečební pedagógovia a psychoterapeuti, odborníci na terapiu hrou a odborníci na sandplay terapiu /hra v piesku/.   Pre deti s vývinovými poruchami, vrátane detí s poruchami autistického spektra, ponúkame neurovývinovú terapiu, sluchovú stimulačnú terapiu, senzomotorický program a rôzne formy behaviorálnej terapie. Máme u nás samozrejme aj špecializovanú psychiatrickú sestru, ktorá okrem iného robí aj zážitkové a relaxačné skupiny a pri mnohých klientoch s nami spolupracuje aj kraniosakrálny terapeut. Veľké množstvo klientov u nás potrebuje aj starostlivosť detského psychiatra, ktorú zastrešujem ja.

Máte vo vašom tíme dostatočný počet ľudí?

Permanentne hľadáme nových odborníkov s ďalšími kompetenciami, aby sme mohli neustále rozširovať spektrum služieb pre našich detských klientov. Napriek tomu, že aktuálne máme pomerne široké zručnosti, dopyt po našich službách je niekoľkonásobne vyšší, takže sme  v permanentnom hľadaní nových ľudí. Aj keby išlo o odborníka s kompetenciou ktorú už v našej ponuke pokrývame, tak pokiaľ by v nej vedel priniesť niečo nové, je to len plus. Terapeutických možností je dnes už mnoho.  Stále napríklad hľadáme odborníka na eeg neurofeedback, rodinného psychoterapeuta a ďalších psychoterapeutov, ktorí by pracovali s deťmi a adolescentmi.

VOLÁM SA PETRA A PRACUJEM POD SUPERVÍZIOU VERONIKY

Koľko terapeutov vo vašom tíme je juniorských a koľko seniorských a ako to funguje?

Máme troch seniorských terapeutov a zvyšok tímu sú juniori. To znamená že nie sú atestovaní, ale napriek tomu už majú ukončené niektoré kurzy a výcviky, ktoré môžu využívať, ako napríklad terapiu sandplay. Čiže radia sa k juniorom, ale už aj junior môže mať veľmi zodpovedné kompetencie, vie k nám priniesť novú metódu diagnostiky a veľmi pekne zapadnúť do toho celého systému diagnostík a terapií. Príkladom je naša kolegyňa Terka, ktorá aktuálne končí  štúdium psychológie, ale už k nám priniesla  neurovývinovú diagnostiku a neurovývinovú terapiu. A práve takéto juniorné talenty hľadáme.

Juniori sú u vás pod supervíziou seniorov. Čo to znamená v praxi, že sú dobre riadení?

Juniori sú pod supervíziou liečebného pedagóga, klinického psychológa alebo v určitých smeroch aj detského psychiatra, teda mňa. Znamená to hlavne to, že sme spolu vo veľmi intenzívnom kontakte a komunikujeme. Aj keď hlavným terapeutom v niektorom programe je junior, tak s ním máme pravidelné každotýždenné supervízie a intervízie ohľadom klientov. Aby sme vedeli komplexne riešiť ich stav, musíme o nich veľa rozprávať. Špeciálnu pozornosť venujeme komplikovanejším situáciám, ktoré počas terapií vznikajú. Náš junior má pri sebe človeka, ktorý ako odborný garant zastrešuje jeho prácu nielen legislatívne ale má pri ňom možnosť aj odborne rásť, pretože sa od neho učí. 

PRE KLIENTOV AJ PRE ZAMESTNANCOV SME DOBRÁ ADRESA

Pridanou hodnotou Kliniky CALMA je teda aj akýsi konziliárny spôsob fungovania.

Detská sekcia kliniky CALMA je veľký organizmus aktuálne 11 ľudí, ktorí medzi sebou komunikujú, zdieľajú svoje skúsenosti, rozprávajú sa o tom, akým spôsobom sa veci dajú čo najlepšie uchopiť a ako riadiť proces liečby. Sú medzi nimi aj juniori, ktorí tým pádom rýchlejšie rastú a môžu sa cítiť vo svojich rozhodnutiach bezpečnejšie.

Znamená to, že z juniora, ak už príde do kontaktu s klinikou viete rýchlejšie urobiť odborníka?

Nie je to len o rýchlosti ale aj o kvalite práce. Človek má možnosť svoju prácu rozoberať v každom jednom smere a keď narazí na nejaký problém, má pri sebe okamžite niekoho, ktorý mu s tým môže pomôcť.  Možno povedať že väčšina špecializovaných techník, ktoré sa dejú v rámci

terapií má svoje pevné záchytné body v rámci kliniky. CALMA má aj externých supervízorov, ktorí supervidujú juniorky už v určitých veľmi konkrétnych témach, napríklad Oľga Rajecová, bývalá riaditeľa Autistického centra Andreas momentálne vzdeláva dievčatá v špecializovanom programe na liečbu agresivity u ťažko spolupracujúcich detí.

Klinika CALMA je tu už rok a za ten čas sa vám podarilo vyskladať dobre fungujúcu jemnú mechaniku odborných programov, komunikačných tokov, supervízií, intervízií. V čom konkrétne to môže uistiť napríklad mamičku s problémovým dieťatkom, že ste pre ňu dobrá adresa?

Pre klienta je benefitom hlavne to, že u nás permanentne zabezpečujeme vysokú odbornosť. Že napriek tomu, že sa o človeka stará junior, ktorý je v praxi 3-4 roky, môže sa úplne spoľahnúť, že kvalita práce bude na vysokej top úrovni. Klienta má totiž v permanentnom riešení nielen jeho hlavný terapeut, ale aj supervízor a zároveň aj celý tím kliniky. Analýze klientov sa venujeme spoločne na poradách, kde terapeut aj supervízor dávajú vhľad do terapeutického procesu a veľa krát sa ním zaoberá celý tím. Je to veľmi zmysluplný proces, ktorý vie v celkovej terapii veľmi pekne pomôcť. Špeciálne pri terapii dieťaťa totiž vyvstáva mnoho situácií, ktoré nemajú prvoplánovo jednoznačné riešenie.

Napríklad?

Ako príklad použijem dieťa, ktoré počas terapie začne byť agresívne, hádže hračky a mapuje tak hranice terapeuta. A v istom momente sa chystá urobiť niečo, čo je už cez čiaru. Napríklad udrieť do nábytku tak, že by sa poškodil. Terapeut potrebuje tomuto dieťaťu dopriať pocit bezhraničného prijatia, ktorý bude terapeuticky veľmi významným momentom. Ale zároveň musí držať hranicu, pretože nechce, aby bol zničený nábytok. Toto môže byť v individuálnych prípadoch situácia, môže terapeut priniesť do supervízie a tá prinesie riešenia, ktoré vedia pomôcť v ďalšom terapeutickom procese.

STRETÁVAME SA RADI

Je detská terapia náročnejšia ako terapia dospelých? Ovplyvňuje to vaše pracovné vzťahy?

Práca s klientami je náročná. Musíme byť v permanentnom napojení na rodiča a na dieťa a to si vyžaduje veľa energie. Hlavne to napojenie na rodičov je mimoriadne dôležité, pretože ak stratíte rodiča, skomplikujete terapeutický proces a situáciu dieťaťu. Naše porady a stretnutia sú po tomto veľmi uvoľňujúcim momentom. Samozrejme že na porady máme presne pripravený program ktorý riešime, ale medzi tým prebieha taká tá veľmi jemná príjemná medziľudská komunikácia.

Ste ženský kolektív. Ako spolu fungujete v tej ľudskej a odbornej dynamike?

/smiech/ Musím povedať že fungujeme veľmi dobre a vo fajn tvorivej atmosfére. Nepodporujeme žiadne zákulisné reči a pravda je, že si pedantne strážime, koho do tímu zoberieme. Naše kolegyne sú absolútne skvelé a nemám jedinú pochybnosť, že sme vybrali tie najkvalitnejšie a kompetentné bytosti. Ak by sme mali kandidátov na diagnostické alebo terapeutické pozície aj zo strany mužského pohlavia, budeme sa tomu tešiť.

FIREMNÁ KULTÚRA JE POSTAVENÁ NA OPEN MIND

V čom vidíte moderný prístup fungovania kliniky?

Zavádzame do praxe veľa progresívnych inovatívnych myšlienok, od toho že minimalizujeme spotrebu papiera a všetky informačné toky idú cez digitalizáciu a dáta až po firemnú kultúru, postavenú na otvorenosti. Ak čosi niekde škrípe, tak o tom otvorene hovoríme, nepripúšťame zákulisné reči a to vytvára príjemné prostredie na prácu. Pomáhame k zdraviu iným a snažíme sa, aby sme pracovali v prostredí ktoré je samé o sebe zdravé. Je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili duševnú pohodu aj  sami sebe.

V procese fungovania kliniky sú okrem terapeutov aj tzv. Dobré duše. Sú súčasťou terapeutického procesu?

Dobré duše sú okrem iného osobami prvého kontaktu s klinikou a ich pozícia je dôležitá. Sprostredkovávajú kontakt medzi klientom a terapeutom, komunikáciu s rodičmi. Zúčastňujú sa porád, intenzívne komunikujú s terapeutmi, do liečebných procesov ale nemajú vhľad.

ŠTRUKTÚRA SKUPINOVÝCH AKTIVÍT V CALME JE JEDINEČNÁ

Klinika CALMA ponúka vo svojom koncepte množstvo skupinových aktivít. Ako to oceňujú klienti?

Štruktúra je veľmi prehľadná a ponúkame 14 typov skupinových aktivít pre dospelých, deti aj rodičov. Skupinové terapie detí v mixe s ďalšími podpornými aktivitami a vzdelávaním pre rodičov, je naozaj jedinečná vec a pokiaľ je mi známo, iné zariadenia to v takej forme neposkytujú. V rámci vzdelávania máme edukačné skupiny pre rodičov depresívnych detí, detí s ADHD, poruchami autistického spektra, detí s obsedantno kompulzívnou poruchou alebo detí, ktoré sú výlučne v psychoterapeutickom procese. Budúci rok to už ale budeme robiť trochu inak, budeme mať konkrétne témy, a rodič sa bude môcť prihlásiť na tie, ktoré ho zaujímajú. Ďalej máme podporné skupiny pre rodičov, pretože si uvedomujeme že mať dieťa s duševným ochorením a špecifickými potrebami je pre nich veľká záťaž. Potrebujú podporu a nájsť si vlastné zdroje, ako zvládnuť celú situáciu. Nieje to o edukácii, kedy dostávajú vstupy najmä od terapeutov, ale majú možnosť zdieľať vlastné situácie, s ktorými doma bojujú a zistiť, že nie sú sami, kto zažíva podobné ťažké momenty.

Ako to vyzerá s detskými skupinovými terapiami?

Máme niekoľko terapeutických skupín pre deti – veľmi obsadzované sú napríklad zážitkové skupiny pre adolescentov, ktorí  majú depresie a úzkosti. Na zážitkových skupinách sa pracuje aj s arteterapeutickými prvkami a z diel, ktoré tu vzniknú plánujeme urobiť výstavu. Do skupín sme začlenili najnovšie aj pohybovú terapiu. Potom máme menšiu skupinku pre väčšie deti s Aspergerovým syndrómom, ďalej senzomotorickú skupinu pre deti s ADHD a rozbiehame skupinu filiálnej terapie pre rodičov, ktorá funguje ako kurz. 

Edukačné a podporné skupiny pre rodičov sú súčasťou liečebného procesu detí. Majú o ne rodičia záujem?

Tento typ skupín je súčasťou liečby, takže rodičia ich pomerne využívajú. Niektorí rodičia nechodia, ale je to potom vidno na celkovom terapeutickom procese, ktorý prebieha oveľa pomalšie a komplikovanejšie a nemá to vôbec taký terapeutický efekt ako u detí, ktorých rodičia skupiny navštevujú. Je to naozaj veľký rozdiel.

DETI MILUJÚ “SNOEZELEN”

Niektoré z terapií sa odohrávajú aj v špeciálne navrhnutej a zariadenej miestnosti – herni, s množstvom špeciálnych pomôcok, závesných hojdačiek, preliezačiek…a možnosťou vytvorenia multisenzorickej časti typu Snoezelen.

Funguje to presne tak, ako som si to vysnívala a som z toho nadšená. Sú tam laná, visuté prvky, hojdačka, senzomotorické prvky, ale dá sa z toho urobiť aj Snoezelen miestnosť, taký ten zatemnený priestor so svetielkami a rôznymi zmyslovými prvkami. Keď miestnosť nemá funkciu Snoezelenu, je to herňa pre deti s poruchami autistického spektra, ADHD alebo inými neurovývinovými poruchami. Na tento štýl sme urobili už aj druhú miestnosť.

Ešte donedávna ste zdieľali spoločné priestory s dospeláckou časťou kliniky CALMA. Po jej presťahovaní vám pribudlo veľa nového miesta. Ako ho využívate?

Spravili sme ďalšiu veľkú diagnostickú a terapeutickú senzorickú miestnosť, ktorá je naozaj krásne zariadená, máme dve miestnosti na terapiu hrou a Sandplay, ktoré majú zasa úplne iný charakter,  majú pieskovisko a voľne dostupné hračky a venujeme sa tam deťom s úplne inými typmi problémov. Okrem psychoterapeutických miestností a veľkej spoločenskej miestnosti na skupinové aktivity, máme aj konzultačnú miestnosť, ktorú po rozložení masérskeho stola využíva aj kraniosakrálny terapeut. Nechýba u nás ani pekne child-friendly zariadená čakárnička a kabinet pre personál.

MÁME ZBERNÝ BOX SPATNEJ VÄZBY A ZAOBERÁME SA ŇOU

Hovorili sme o tom, že ste na klinike Calma v rámci tímu otvorení. Ako je otvorenosť vôbec možné zabezpečiť?

Rôzne, napríklad si pravidelne poskytujeme spätnú väzbu. Novinkou u nás je aj onlinový zberný box, ktorý je anonymný a pomáha nám riešiť potenciálne problémy, čo nie je v prostredí kliník bežnou vecou. V každom tíme vznikajú situácie, ktoré nám ukazujú kde sú ešte rezervy. Benefitom u nás je, že my sa nimi zaoberáme. Nechceme diery vo fungovaní a akonáhle nejakú objavíme, tak ju pomenujeme a riešime.

DO PRÁCE SA KAŽDÉ RÁNO TEŠÍME AJ KVÔLI VÝBORNEJ KÁVE

Ako vyzerá bežný pracovný deň v Klinike CALMA?

Vyvinuli sme úplne iný typ organizácie, ktorá je ťažko kopírovateľná a je za ňou množstvo práce ktorú bežný človek zhora nemá šancu zachytiť. V našej DNA je zakódovaných veľmi veľa zručností a jedinečných ľudí. Vnímame, že kolegovia v štátnych inštitúciách s naším zameraním často “vyhoria” a preto sme sa rozhodli dať si na to veľký pozor. Dohodli sme sa že u nás, v detskej sekcii,  máme denne maximálne štyri terapie plus jeden výkon ako je napríklad skupinová aktivita alebo diagnostika. V dospelej sekcii je limit vyšší, no tým že dieťa je špecifický klient a nerobíme iba s ním, ale prakticky s celou rodinou, je to náročnejšie. A ako vyzerá taký pracovný deň? Ráno začneme výbornou kávou z nášho kávovaru, konkrétne ja potom urobím veľký džbán čaju pre všetkých mojich klientov na celý deň, pretože medzi diagnostikami a kontrolami už na to čas nie je. Terapeuti majú zväčša dve, tri terapie za sebou, potom je tam nejaká porada, administrácia, ďalšie terapie a zvyšný čas je venovaný supervíziám a intervíziám. Pri tomto modeli je terapeut schopný venovať sa efektívne klientom aj inej kreatívnej alebo vzdelávacej agende.

To, že dávate veľký pozor na vyhorenie a máte pravidlá, ktoré zabezpečujú dlhodobo kvalitný výkon môže byť výbornou pozvánkou pre nových ľudí do vášho tímu.

A nielen to. V Calme majú jedinečnú šancu na osobnostný aj odborný rozvoj. Zabezpečujeme vzdelávanie, supervízie a ponúkame možnosť uplatňovania vlastného kreatívneho potenciálu. Terapeuti majú šancu pracovať v interdisciplinárnom tíme. Napríklad detských psychiatrov vôbec nie je veľa a možnosť blízko s nimi spolupracovať je obohacujúca skúsenosť. Snažíme sa budovať náš tím tak, aby sme tu mali príjemné prostredie a, akýkoľvek námet a podnet vítame s otvorenou náručou.

SME NEHIERARCHICKÁ ORGANIZÁCIA

Kliniku CALMA vnímajú ľudia ako veľmi príjemnú skupinu mladých profesionálov s otvoreným duchom.

To je fajn, pretože presne takto sa cítime a fungujeme. To čo u nás fakt netolerujeme a odstraňujeme úplne v zárodku, je taký ten puch organizácie, ktorá utláča a nepodporuje ľudí alebo zabíja kreativitu. Snažíme sa o úplne opačný proces, aby si každý človek mohol naplno rozvíjať vlastné kompetencie a vlastný potenciál. Podporujeme inovatívne nápady, aby každý, kto u nás pracuje mohol vlastným dielom napĺňať vízie a misie našej kliniky.

Takú statusovú vec, ako pána primára v bielom plášti u vás nenájdeme. CALMA rozbíja všetky doterajšie predstavy a mýty o zdravotníckych inštitúciách. Ako teda  fungujete a kto je potom líder?

U nás je to všetko ináč. Sme nehierarchická organizácia a naša štruktúra je horizontálna. Nemáme vybudovanú tú klasickú hierarchiu že niekto je nad niekým, že ja som šéf a ostatní sú moji podriadení. Dokonca Andrej Glézl, človek zodpovedný za efektívny a bezproblémový chod kliniky sa vyhýba osloveniu „pán riaditeľ“. Každý z nás má svoju rolu, má svoje kompetencie. Mojou kompetenciou napríklad je aj z časti manažovať chod kliniky, ale to neznamená, že som nadriadená. To čo môže vytvárať taký dojem je hľadisko odbornosti. Ja som odborný garant a niekto tu je supervízor, ale stále to nemôže vzbudzovať  pocit, že niekto sa má cítiť ako podriadený.

PRIŤAHUJEME ĽUDÍ S ROVNAKOU KRVNOU SKUPINOU

Ľudia majú hlboko v krvi zakorenený model, že v práci je šéf, podšéf… a potom budem ja, bežný zamestnanec. Nevzbudzuje v nich tento váš “iný štýl” organizácie istý pocit anarchie? Že kto to tam teda vlastne riadi a kto za to celé nesie zodpovednosť?

Niektorí ľudia prídu na pracovný pohovor naozaj s týmto nastavením a otázkou Kto je tu vlastne šéf?, ale my zisťujeme že s nimi napokon ani nerezonujeme. Deje sa to tak nejak intuitívne, že priťahujeme do tímu ľudí, ktorí to nastavenie môžu mať odlišné.

Klinika Calma je organizácia, ktorá je inovatívna v mnohých veciach, v niektorých až revolučne a je krásnym a kvalitným prostredím pre zamestnanca.

A paradoxne napriek tomu sa stáva, že niektorí ľudia prídu, a keď nenájdu  riaditeľa, tak tu ani nechcú robiť /smiech/. A možno sa aj chvíľu tvária že chcú, ale na konci dňa to aj tak nefunguje. Priťahujeme ľudí rovnakej krvnej skupiny a presne v tom je ukrytý náš úspech a jedinečnosť.