Starostlivosť pre dospelých

Vstupný obraz

Každý náš klient prejde vstupnou diagnostikou, aby sme vedeli posúdiť jeho stav. Je preto nevyhnutné, aby indikovaný Vstupný obraz, prebehol výlučne prezenčnou formou. Na základe tohto posúdenia vám vytvoríme osobný liečebný plán. V tomto pláne naši odborníci na základe svojich dlhoročných skúseností a znalostí navrhnú spôsob, ktorý bude vzhľadom na váš stav prežívania a stupeň závažnosti ťažkostí najvhodnejší pre dosiahnutie stabilizácie a následnej samostatnosti.

Kvôli efektívnosti diagnostického postupu si od vás niektoré anamnestické údaje pred osobným stretnutím vyžiadame online formou. Ak ich poskytnutie online formou z vašej strany nie je možné, vieme vám za osobitný poplatok poskytnúť aj jednorazovú službu odbornej asistencie pri spracovaní týchto údajov.

Po absolvovaní diagnostiky vám náš odborník predstaví osobný liečebný plán a návrh najvhodnejšieho programu starostlivosti pre vás. Programy sa delia do troch základných skupín – Prevencia, Stabilizácia a Samostatnosť.

Čo môže vstupný obraz obsahovať?
vstup do terapeutického procesu je prvotné sedenie s klientom nevyhnutné pre riadny vstup klienta do individuálneho alebo skupinového psychoterapeutického programu, alebo pre vstup do podpornej skupiny
99 €
komplexné psychiatrické diagnostické vyšetrenie (ponúkame ho klientovi na základe nášho odborného posúdenia klientom deklarovaných symptómov, odporúčania iného lekára, psychológa alebo psychoterapeuta)
139 €
vstupné psychologické diagnostické vyšetrenie pre klientov, ktorí prežívajú ťažkosti v oblasti ich intimity, sexuality, alebo zažívajú sexuálne dysfunkcie
139 €
špecializovaná diagnostika zahŕňa sériu vyšetrení zameraných na konkrétnu diagnózu, stanovenie ktorej vyžaduje niekoľko odborných testov – tento typ diagnostiky odporúčame pri podozrení na poruchy aktivity a pozornosti (ADHD), poruchy autistického spektra, špecifické poruchy učenia a iné špecifické diagnostické okruhy v dospelom veku (v cene je diagnostika vždy len jedného podozrenia – napr. len ADHD, alebo len PAS, alebo len poruchy učenia – v prípade ich kombinácie je nevyhnutné doplniť špeciálnu diagnostiku o špecializované vyšetrenie podľa cenníka jednorazových výkonov)
499 €
neurofeedback diagnostika zahŕňa vyšetrenie odborníkom nevyhnutné pred aplikáciou neurofeedback terapie. Ide o cca 120 min vyšetrenie zamerané na vyhodnotenie špecifických anamnestických údajov, vysvetlenie neurofeedback procesu, uskutočnenie QIK testu a prvé zapojenie klienta na neurofeedback zariadenie. Diagnostickému sedeniu predchádza odber a vyhodnotenie anamnestických údajov z špeciálneho neurofeedback anamnestického dotazníka
139 €
diagnostika porúch pamäti zahŕňa odber anamnestických údajov, testy na poruchy pamäti (MMSE alebo MoCA), analýzu výsledkov odberov z krvi (cena odberov je v cene diagnostického vyšetrenia), analýzu výsledkov vyšetrenia magnetickou rezonanciou mozgu (zabezpečenie vyšetrenia MR je v cene diagnostického vyšetrenia) a odborné psychiatrické, alebo psychiatrom indikované iné odborné (psychologické alebo logopedické) vyšetrenie
359 €
VIAC A CENNÍK

1. Program Prevencia

Čím skôr sa problém začne riešiť, tým jednoduchšie a rýchlejšie ho možno zvládnuť. Čím viac informácií o probléme máme, tým skôr je možné ho vyriešiť. Kvalitné informácie od našich odborníkov a podporné skupiny pre deti a rodičov s podobným prežívaním, rovnako ako aj pre príbuzných a rodičov, sú stelesnením prevencie.

Dôsledná prevencia je nástroj, ktorý každému z nás zníži pravdepodobnosť potreby náročnejších krokov pre obnovu duševnej pohody a zdravia. Aj pre účasť na tomto programe je potrebný zistiť Vstupný obraz klienta alebo jeho príbuzného. Skupinové aktivity trvajú štandardne okolo 60 alebo 90 minút, podľa ich typu. Viac sa o nich dozviete tu.

Čo program obsahuje?
Tematické workshopy
Skupinová podpora
Cena
19 € / mes.

49 € / 3 mes.
19 € / mes.

49 € / 3 mes.
interaktívne skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne
podporná skupina pre ľudí s podobnými príznakmi pod vedením odborníka raz mesačne (nejde o skupinovú psychoterapiu)
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu
VIAC A CENNÍK

2. Program Stabilizácia liekmi

Liečba liekmi je niekedy nevyhnutná. Rovnako ako v spoločnosti existuje stigma ohľadom duševných porúch, existuje aj množstvo mýtov o liekoch. Lieky sú však v skutočnosti skvelý výdobytok modernej civilizácie a podobne ako iné výdobytky, môžu byť v nesprávnych rukách nebezpečné. Podstatné je riadiť sa odbornými znalosťami a skúsenosťami a nerozhodovať o ich užívaní samostatne.

Naši odborníci liekom detailne rozumejú a vždy keď je to vhodné, kombinujú ich s liečbou rozhovorom (psychoterapiou) a inými nástrojmi, ktorými je možné dosiahnuť stabilizáciu stavu tak, aby ste vedeli riadiť váš stav a aby váš stav neriadil vás. Program Stabilizácia s liekmi je súčasťou trojice stabilizačných programov buď iba s liekmi, iba s psychoterapiou alebo v kombinácii oboch liečebných metód.

Čo program obsahuje?
Štart*
Mini**
Stabilita
Cena
179 € / mes.

489 € / 3 mes.
79 € / mes.

219 € / 3 mes.
129 € / 6 mes.

229 € / 1 rok
Skupinová aktivita podľa dohody s terapeutom
– vzdelávanie: 1x mesačne, alebo
– podporná skupina: 1x mesačne, alebo
– vedecky overené relaxačné cvičenia a techniky: 4x mesačne
2 aktivity
1 aktivita
vedenie zdravotnej karty a kontrola u psychiatra podľa aktuálneho stavu klienta (kontrolu určuje psychiater)
vedenie zdravotnej karty a kontrola u psychiatra koľkokrát za 3 mesiace
3
1
odborná telefonická konzultácia (1 krát za mesiac v rozsahu max 30 minút)
vystavenie receptu mimo dohodnutého kontrolného vyšetrenia
vystavenie odbornej správy alebo nálezu z vyšetrenia pre inú inštitúciu***
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

*Všetci klienti, u ktorých dochádza k nasadeniu medikamentóznej liečby, sú min počas prvých troch mesiacov vo verzii štart. Táto verzia programu je nastavená tak, aby umožňovala dostatočnú možnosť komunikácie medzi našim zariadením a klientom, adekvátnu kontrolu priebehu nasadenej medikamentóznej liečby, ako aj vystavenie všetkých potrebných správ pre inštitúcie.

**Program mini je vhodný pre klientov, u ktorých je stabilizovaná medikamentózna liečba.

***Vystavenie nálezu a odpisu nálezu z vyšetrenia alebo kontroly, ktorý nie je určený pre inú inštitúciu, je súčasťou všetkých verzií programu (t.j. štart, mini aj štandard).

VIAC A CENNÍK

3. Program Stabilizácia rozhovorom bez liekov

Slovo má silu liečiť, uzdraviť aj ublížiť. Ak Vám niekto dobre poradí v ťažkej situácii, alebo Vám vie empaticky vysvetliť dôležité veci a previezť Vás na ceste zmeny, je to veľká hodnota. Naši odborníci sú zdravotnícki pracovníci, majú najrôznejšie výcviky a mnohí z nich sú certifikovaní psychoterapeuti. Psychoterapiu v našom zariadení poskytujeme ako zdravotnícku činnosť. Existuje veľa psychoterapeutických smerov a metód, no zároveň nie všetky problémy je potrebné riešiť psychoterapiou.

Na základe vstupného obrazu vám odporučíme to, čo pre vás považujeme za najvhodnejšie. Jedno individuálne psychoterapeutické sedenie štandardne trvá 50 minút. A ak nie je nevyhnutná psychoterapia, vieme Vám v rámci programu Stabilizácia s rozhovorom pri rôznych ťažkostiach pomôcť aj formou konzultácií s kvalifikovaným odborníkom. Program Stabilizácia rozhovorom je súčasťou trojice stabilizačných programov buď iba s liekmi, iba s psychoterapiou alebo v kombinácii oboch liečebných metód.

Čo program obsahuje?
Mini
Štandard
Maxi
Cena
99 € / mes.

269 € / 3 mes.
179 € / mes.

489 € / 3 mes.
319 € / mes.

869 € / 3 mes.
Skupinová aktivita podľa dohody s terapeutom
– tematické workshopy: 1x mesačne, alebo
– podporná skupina*: 1x mesačne, alebo
– vedecky overené relaxačné cvičenia a techniky: 4x mesačne
2 aktivity
1 aktivita
1 aktivita
individuálna psychoterapia alebo odborná konzultácia (50 min) mesačne koľko krát
1
2
4
psychiatrické diagnostické vyšetrenie v prípade potreby (určuje terapeut)
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

*Podporné skupiny vytvárame v našom zdravotníckom zariadení pre tie skupiny klientov, kde je skupinová podpora vhodná a odporúčame ju tým klientom, kde vidíme v rámci skupinovej podpory priestor na zlepšenie ich zdravotného stavu. V prípade, ak skupinová podpora nie je pre konkrétny stav nášho klienta vhodná, skupinu buď nevytvárame, resp. účasť na skupine klientovi neodporúčame (napr. v prípade programov určených pre niektoré oblasti intimity, sexuality, alebo sexuálnej dysfunkcie). Absencia podpornej skupiny pre konkrétneho klienta nemá vplyv na celkovú cenu za program.

VIAC A CENNÍK

4. Program Stabilizácia s liekmi aj rozhovorom

Niekedy stačí užívať iba lieky a s trochou vzdelávania  je možné žiť plnohodnotný kvalitný život. Niekedy naopak lieky vôbec nie sú potrebné a stačí psychoterapia, teda liečba odborným rozhovorom. Mnohokrát je však najlepším riešením použiť viac nástrojov v dobre namiešanej kombinácii tak, aby jeden nástroj podporoval druhý a naopak.

V klinike Calma vám vieme poskytnúť všetky tri možnosti s tým, že programy je možné po konzultácii s odborníkom kedykoľvek zmeniť a upraviť. Program Stabilizácia s liekmi aj rozhovorom je súčasťou trojice stabilizačných programov buď iba s liekmi, iba s psychoterapiou alebo v kombinácii oboch liečebných metód.

Čo program obsahuje?
Mini
Basic
Štandard
Maxi
Cena
99 € / mes.

269 € / 3 mes.
119 € / mes.

329 € / 3 mes.
189 € / mes.

519 € / 3 mes.
219 € / mes.

599 € / 3 mes.
individuálna psychoterapia (50 min) mesačne
individuálna psychoterapia (50 min) 2 x mesačne
Skupinová aktivita podľa dohody s terapeutom
– tematické workshopy: 1x mesačne, alebo
– podporná skupina: 1x mesačne, alebo
– vedecky overené relaxačné cvičenia a techniky: 4x mesačne
2 aktivity
vedenie zdravotnej karty a kontrola u psychiatra podľa aktuálneho stavu klienta v rozsahu max 30 minút (osobné vykonanie kontroly určuje psychiater)
skupinová psychoterapia dva krát mesačne
vystavenie receptu mimo dohodnutého kontrolného vyšetrenia
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

*Podporné skupiny vytvárame v našom zdravotníckom zariadení pre tie skupiny klientov, kde je skupinová podpora vhodná a odporúčame ju tým klientom, kde vidíme v rámci skupinovej podpory priestor na zlepšenie ich zdravotného stavu. V prípade, ak skupinová podpora nie je pre konkrétny stav nášho klienta vhodná, skupinu buď nevytvárame, resp. účasť na skupine klientovi neodporúčame (napr. v prípade programov určených pre niektoré oblasti intimity, sexuality, alebo sexuálnej dysfunkcie). Absencia podpornej skupiny pre konkrétneho klienta nemá vplyv na celkovú cenu za program.

VIAC A CENNÍK

5. Program Samostatnosť

Zmyslom existencie kliniky Calma je, aby ste nás po istom čase potrebovali už len v minimálnom rozsahu. Po stabilizácii by sa Váš stav mal zlepšovať natoľko, že budete potrebovať menej intervencií z našej strany a viac čerpať z vlastných vnútorných zdrojov obnovy duševného zdravia. Je prezieravé udržať si kontakt s odborníkmi, ktorí vás môžu sprevádzať v procese obnovy vlastnej duševnej pohody. Viac sa o skupinových aktivitách dozviete tu.

Čo program obsahuje?
Podpora
Relaxácia a stabilizácia
Skupinová psychoterapia
Cena
19 € / mes.

49 € / 3 mes.
29 € / mes.

79 € / 3 mes.
279 € / pol.

549 € / rok
podporná skupina pre ľudí s podobnými príznakmi pod vedením odborníka raz mesačne (nejde o skupinovú psychoterapiu)
vedecky overené relaxačné a stabilizačné cvičenia a techniky – podľa potreby 4 krát mesačne
skupinová psychoterapia dva krát mesačne
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

*Podporné skupiny vytvárame v našom zdravotníckom zariadení pre tie skupiny klientov, kde je skupinová podpora vhodná a odporúčame ju tým klientom, kde vidíme v rámci skupinovej podpory priestor na zlepšenie ich zdravotného stavu. V prípade, ak skupinová podpora nie je pre konkrétny stav nášho klienta vhodná, skupinu buď nevytvárame, resp. účasť na skupine klientovi neodporúčame (napr. v prípade programov určených pre niektoré oblasti intimity, sexuality, alebo sexuálnej dysfunkcie). Absencia podpornej skupiny pre konkrétneho klienta nemá vplyv na celkovú cenu za program.

VIAC A CENNÍK

6. Program neurofeedback

Neurofeedback je terapeutická metóda zameraná na samoregulačný tréning mozgu človeka. Pomocou technologického zariadenia umožňujeme mozgu spracovávať podnety pri veľmi nízkych frekvenciách (ILF). Pomocou techniky tzv. zrkadlenia ukazujeme mozgu jeho reaktivitu a vytvárame mu príležitosť, aby prijímané signály spracoval a sám seba reguloval.

Neurofeedback terapia je neinvazívna terapeutická metóda pri ktorej monitorujeme mozgové vlny klienta cez EEG (electroencephalogram). Klient sleduje projekciu svojho EEG signálu sprostredkovanú počítačovým programom a poskytuje nám spätnú väzbu prostredníctvom viacerých spätných modalít – sluchovej, zrakovej, hmatovej.

Táto terapeutická metóda sa používa na zmiernenie dôsledkov psychickej traumy z detstva, zvládanie stresu a dosiahnutie emocionálnej rovhováhy, zlepšenie kvality spánku, zvýšenie emočnej inteligencie, vylepšenie pamäti a kognitívnych funkcií, či podporu behaviorálnej zmeny u klienta.

Čo program obsahuje?
Štart*
Štandard
Cena
1199 €
689 €
neurofeedback terapia s klientom v rozsahu 60 minút (vrátane času na zapojenie a odpojenie od prístroja, inštruktáž alebo konzultácie) – koľkokrát počas trvania programu
20
10
individuálne konzultácia s klientom a poskytnutie informácií o priebehu terapeutického procesu počas trvania programu – koľkokrát počas trvania programu (formu, dĺžku a rozsah takýchto konzultácií určuje vždy odborník s ohľadom na potreby klienta a klientom dosahovaný progres)
2
1
kontrolné vyšetrenie klienta za účelom merania progresu spolu s kontrolným QIK testom – koľkokrát počas trvania programu
2
1
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

*Aby došlo k dosiahnutiu potrebného účinku, je nevyhnutné, aby každý klient, u ktorého sa začne s poskytovaním neurofeedback terapie, absolvoval minimálne 20 terapeutických sedeni. Maximálny interval medzi dvoma po sebe idúcimi terapiami nemôže presiahnuť 7 kalendárnych dní. Terapie je možné absolvovať aj dva krát za jeden deň s trojhodinovým rozostupom medzi terapiami.

VIAC A CENNÍK

7. Program zdravé mentálne starnutie

Pri stále sa predlžujúcej priemernej dĺžke dožitia je viac ako 40% pravdepodobnosť, že človek môže vo svojom živote počas procesu starnutia nadobudnúť nejakú formu poruchy pamäti. Môže ísť o poruchy pamäti súvisiace s prirodzeným starnutím, ale môže ísť aj o formy neurodegeneratívnych ochorení, medzi ktoré patria Alzheimerova choroba, vaskulárna demencia alebo demencia pri Parkinsonovej chorobe.

V prípade, že Vám bola niektorá z foriem porúch pamäti diagnostikovaná alebo je dôvodný predpoklad, že sa u Vás môže takáto porucha rozvinúť, na klinike Calma poskytujeme programy starostlivosti, ktorých cieľom je pomôcť klientom udržať sa v procese starnutia v čo najlepšom mentálnom zdraví.

Čo program obsahuje?
Štart*
3 mesiace
Prevencia
1 rok
Stabilizácia
1 rok
Cena
139 €
279 € / 6 mes.

499 € / ročne
189 € / 6 mes.

349 € / ročne
vedenie zdravotnej karty a 30 min. kontrola u psychiatra podľa aktuálneho stavu klienta koľkokrát počas trvania programu
1
4
4
odborná telefonická konzultácia (1 krát v rozsahu max 30 minút)
vyšetrenie MR
konzultácia s blízkou osobou v rozsahu 30 min koľkokrát počas trvania programu
1
2
2
individuálna (30 min) alebo skupinová (60 min) edukácia klienta koľkokrát počas trvania programu
2
individuálna (30 min) alebo skupinová (60 min) edukácia pre blízke osoby koľkokrát počas trvania programu
2
vystavenie receptu mimo dohodnutého kontrolného vyšetrenia
vystavenie správy pre inštitúcie a sociálne poradenstvo
prístup k digitálnej platforme pre účely vzdelávania v problematike
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

Všetci klienti, u ktorých dochádza k nasadeniu medikamentóznej liečby, sú min počas prvých troch mesiacov vo verzii programu štart. Táto verzia programu je nastavená tak, aby umožňovala dostatočnú možnosť komunikácie medzi našim zariadením a klientom alebo jeho blízkymi osobami, adekvátnu kontrolu priebehu nasadenej medikamentóznej liečby, ako aj vystavenie všetkých potrebných správ pre inštitúcie.

VIAC A CENNÍK

Jednorazové a doplnkové služby

Jednorazové služby v podstate neposkytujeme, pretože nám neumožňujú poskytovať pridanú hodnotu, ktorú klienti od nás v skutočnosti očakávajú. Samozrejme, ak na jednorazovej konzultácii alebo kontrole trváte, je to u nás možné. V tomto prípade však klient nemá benefit telefonickej podpory kliniky Calma, ako majú klienti s niektorým z programov starostlivosti.
 
Doplnkové služby predstavujú služby, ktoré svojou povahou nie sú zdravotnou starostlivosťou v zmysle príslušných predpisov, ale naše zariadenie ich poskytuje ako služby podporujúce účinky u nás poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
 
Doplnkové vyšetrenia poskytujeme len pre klientov nášho zariadenia.
Jednorazová služba
kontrola (vrátane vystavenia písomného nálezu alebo receptu)
99 €
odborná osobná konzultácia (v rozsahu max 1 hodina)
109 €
odborná (osobná alebo telefonická) konzultácia mimo program (v rozsahu max 30 minút)
69 €
vystavenie receptu mimo dohodnutého kontrolného vyšetrenia
19 €
vystavenie odpisu nálezu z vyšetrenia pre klienta mimo program (platí pre vystavenie takéhoto odpisu mimo diagnostického alebo kontrolného vyšetrenia)
29 €
vystavenie odbornej správy alebo nálezu z vyšetrenia pre inú inštitúciu mimo program
49 €
komplexná psychodiagnostika – odborné vyšetrenie psychických funkcií a oblastí (napr. intelekt, osobnosť, emotivita, psychoticizmus) podľa odporúčania špecialistu
299 €
rýchly balík – vstupný obraz + 4 x individuálna psychoterapia za prvých 5 týždňov s príplatkom za prednostné vybavenie pre nového klienta. (Existujúci klienti v niektorom z programov Calma majú prednostné vybavenie ako súčasť programu.)
499 €
rýchle psychiatrické vyšetrenie s príplatkom za prednostné vybavenie (Existujúci klienti v niektorom z programov Calma majú prednostné vybavenie ako súčasť programu.)
199 €
vyšetrenie na úradné účely* – písomná správa obsahuje psychologickú diagnostiku, psychologické a psychiatrické odporúčania (podľa potrieb individuálneho prípadu)
249 €
špecializované vyšetrenie – ide o vyšetrenie symptómov klienta špecializovanou metódou používanou ako pomocné vyšetrenie na kvantifikáciu symptómov, predstavujúce podklad k diagnostickému vyšetreniu (napr. vyšetrenie ADOS-2, alebo niektoré liečebno-pedagogické vyšetrenia)
119 €
odborná asistencia pri spracovaní anamnestického dotazníka (na mieste alebo dištančne)
89 €
vyhotovenie hudobného setu ako výstup z diagnostiky alebo kontroly sluchového spracovávania
49 €
test na poruchy pamäti (MMSE alebo MoCA)
49 €
neuropsychologické vyšetrenie (vyšetrenie kognitívnych funkcií)
149 €
špecializované logopedické vyšetrenie zamerané na poruchy pamäti
149 €

*POZOR: Toto vyšetrenie neposkytujeme pre potreby súdno-znaleckého dokazovania podľa osobitných predpisov.

Storno poplatky
storno poplatok za zrušenie objednávky (uhradená objednávka) – v pripade zrušenia objednávky zo strany klienta po jej úhrade najneskôr 10 pracovných dní pred prvým výkonom
20% z ceny objednávky**
storno poplatok za zrušenie objednávky (uhradená objednávka) – v pripade zrušenia objednávky zo strany klienta najneskôr 3 pracovné dni pred prvým výkonom
50% z ceny objednávky**
storno poplatok za zrušenie objednávky (uhradená objednávka) – v pripade zrušenia objednávky zo strany klienta menej ako 3 pracovné dni pred prvým výkonom
100% z ceny objednávky**

**Poplatok je za administratívne služby a prípravné zdravotnícke výkony súvisiace s realizáciou objednávky – jeho výška sa odvíja od ceny konkrétneho programu alebo služby, pričom zahŕňa administratívnu náročnosť súvisiacu s objednávkou.

Doplnkové vyšetrenia
Vyšetrenie krvi – základná biochémia
29 €
vyšetrenie krvi – krvný odber a analýza pre vyšetrenie porúch pamäti
79 €
Vyšetrenie krvi – základný cholesterol
11 €
Vyšetrenie krvi – TSH
13 €
Vyšetrenie krvi – prolaktín
10 €
Vyšetrenie krvi – hladina valproátu
18 €
Vyšetrenie krvi – hladina konkrétneho psychofarmaka (okrem valporátu)
34 €
Vyšetrenie krvi – lítium
19 €
Vyšetrenie krvi – lamotrigín
24 €
Vyšetrenie krvi – základný krvný obraz
10 €
Vyšetrenie krvi – toxikológia + etanol
74 €
Vyšetrenie krvi – Borrelia burgdorferi sensu lato DNA kvalitatívne
64 €
Vyšetrenie krvi – hladina testosterónu
14,50 €
Iné vyšetrenie – tampón z nosa/tonzíl
11 €
Iné vyšetrenie – Anti DNáza B
12 €
Iné vyšetrenie – ASLO
8 €
Iné vyšetrenie – CRP
8 €
Iné vyšetrenie – reumatoidný faktor
8 €
Iné vyšetrenie – prítomnosť návykových látok v tele
15 €
iné vyšetrenie – ApoE4 a Apo-B (genetické predispozície)
89 €
VIAC A CENNÍK
Vydajte sa na cestu za duševným zdravím!

Vstup do terapeutického procesu

Čo je Vstup do terapeutického procesu?

Vstup do terapeutického procesu je vstupným obrazom, ktorý uskutočňuje psychológ, liečebný pedagóg alebo iný odborník s príslušným výcvikom v niektorom z terapeutických smerov využiteľných pri konkrétnych ťažkostiach. Uskutočňuje sa pri menej závažných stavoch, pri ktorých je predpoklad, že sa dajú zvládnuť prostredníctvom psychoterapie alebo inej terapeutickej metódy. Vstup do terapeutického procesu realizujeme vždy pred zaradením do psychoterapie.

 

Čo sa deje pred prvotným sedením s klientom?

Skôr ako sa v našom zariadení stretnete s odborníkom Vás prostredníctvom nášho online systému požiadame o anamnestické informácie týkajúce sa rôznych oblastí Vášho života. Online anamnestický dotazník šetrí čas Vám aj našim odborníkom, ktorí tak majú počas prezenčného stretnutia u nás dostatok priestoru venovať sa konkrétnym testom. Informácie môžete vyplniť v pohodlí vášho domova v čase, ktorý vám bude vyhovovať. Dotazník však, prosím, vyplňte najneskôr 1 týždeň pred plánovaným termínom stretnutia, aby mal náš pracovník možnosť spracovať ich a odborník mal dostatok času preštudovať si ho a pripraviť sa na vyšetrenie. Podrobným, informatívnym a presným vyplnením dotazníka skrátite čas, ktorý odborník bude musieť venovať dopĺňaním anamnézy a poskytnete tak väčší časový priestor venovaný samotnej diagnostike. 

Ak máte správy z predchádzajúcich vyšetrení, o ktorých predpokladáte, že sú pre nás dôležité, prosím,  priložte ich priamo do dotazníku na miesto na to určené. V prípade, že nie je možné nahrať Vaše správy do nášho online systému, využite našu emailovú adresu info@klinikacalma a pošlite nám ich ako prílohu, v krajnom prípade nám ich prineste priamo na vyšetrenie.

 

Ako prebieha prvotné sedenie s klientom?

Prvotné sedenie prebieha ako 1-hodinové stretnutie s odborníkom, pri ktorom sa venuje priestor podrobnému rozobratiu problémov, pre ktoré k nám prichádzate. Vyšetrenie je rozhovorom o Vašich ťažkostiach, prežívaní a celkovom vnímaní situácie, aby odborník získal vstupné informácie do terapie.

 

Od vstupu po výstup 

Po vstupe do nášho zariadenia Vás privítajú naše dobré duše, ktoré zaregistrujú Váš príchod. Príďte, prosím, presne na čas, nemusíte chodiť skôr, zároveň Vás prosíme o dochvíľnosť, aby mali naši odborníci dostatok času na kontakt s Vami. V prípade že pár minút čakáte, môžete využiť naše priestory v čakárni. Naši odborníci sa snažia dodržať presný čas Vašej diagnostiky. Na záver sedenia s Vami náš terapeut uskutoční krátku konzultáciu s odporučením vhodného terapeutického programu. Naše programy sú 3-mesačné a zohľadňujú závažnosť Vášho stavu, Vaše požiadavky a potreby. 

 
Čo si so sebou priniesť?

Na prvotné sedenie nemusíte so sebou nosiť nič, ak však máte nejaký svoj obľúbený predmet alebo talizman, môžete si ho so sebou priniesť. Dôležité je, aby ste sa cítili komfortne a bezpečne.


Dôležitosti tesne pred vyšetrením

Odborníkom môžete uľahčiť ich prácu, keď prídete na vyšetrenie vyspatá/ý a primerane najedená/ý, do miery, do akej je to možné. Prosím, presuňte termín vyšetrenia, ak javíte  známky fyzického ochorenia. Ak ste predsa unavená/ý alebo hladná/ý, dajte o tom, prosím,  nášmu odborníkovi vopred vedieť.

Psychiatrické vyšetrenie

Aké sú indikácie na psychiatrické vyšetrenie?

Psychiatrické vyšetrenie odporúčame klientom so závažnejšími psychickými ťažkosťami na úrovni emocionálneho prežívania, mentálnych alebo kognitívnych procesov, pri ktorých je predpoklad, že dosahujú mieru klinickej diagnózy.

 

Čo sa deje pred psychiatrickým vyšetrením?

Skôr, ako sa v našom zariadení stretnete s psychiatrom, Vás prostredníctvom nášho online systému požiadame o anamnestické informácie týkajúce sa rôznych oblastí Vášho života. Online anamnestický dotazník šetrí čas Vám aj nášmu lekárovi, ktorý tak bude mať počas prezenčného stretnutia s Vami dostatok priestoru venovať sa Vašim konkrétnym ťažkostiam. Informácie môžete vyplniť v prostredí Vášho domova v čase, ktorý Vám bude vyhovovať. Dotazník, prosím, vyplňte však najneskôr 1 týždeň pred plánovaným termínom stretnutia, aby mal náš pracovník možnosť spracovať Váš dotazník a lekár mal dostatok času preštudovať si ho a pripraviť sa na vyšetrenie. Podrobným, informatívnym a presným vyplnením dotazníku skrátite čas, ktorý bude musieť lekár venovať dopĺňaním anamnézy a poskytnete tak väčší časový priestor venovaný samotnej diagnostike.

Ak máte správy z predchádzajúcich vyšetrení, o ktorých predpokladáte, že sú pre nás dôležité, prosím, priložte ich priamo do dotazníku na miesto na to určené. Ak máte správy z predchádzajúcich vyšetrení, o ktorých predpokladáte, že sú pre nás dôležité, prosím,  priložte ich priamo do dotazníku na miesto na to určené. V prípade, že nie je možné nahrať Vaše správy do nášho online systému, využite našu emailovú adresu info@klinikacalma a pošlite nám ich ako prílohu, v krajnom prípade nám ich prineste priamo na vyšetrenie.

 

Ako prebieha psychiatrické vyšetrenie?

Psychiatrické vyšetrenie prebieha ako 60-90 minútové stretnutie, pri ktorom lekár uskutočňuje tzv. psychiatrický rozhovor a pozorovanie. Náš psychiater má pred stretnutím anamnestické informácie z online dotazníka a v prípade, že potrebuje niektoré informácie doplniť, v úvode stretnutia uskutoční krátky doplňujúci anamnestický rozhovor. Psychiatrický rozhovor podrobne mapuje Vaše ťažkosti, problematické oblasti Vášho života a situácie, pri ktorých vystupuje do popredia symptomatika, pre ktorú k nám prichádzate. Táto môže zahŕňať celé spektrum emocionálnych, mentálnych, kognitívnych, psychosomatických a iných ťažkostí.

 

Od vstupu po výstup 

Po vstupe do nášho zariadenia Vás privítajú naše dobré duše, ktoré zaregistrujú Váš príchod. Príďte, prosím, presne na čas, nemusíte chodiť skôr, zároveň Vás prosíme o dochvíľnosť, aby mali psychiater dostatok času na kontakt s Vami. V prípade že pár minút čakáte, môžete využiť naše priestory v čakárni. Naši odborníci sa snažia dodržať presný čas Vašej diagnostiky. Na záver sedenia s Vami náš psychiater uskutoční krátku konzultáciu s odporučením vhodného terapeutického programu. Naše programy sú 3-mesačné a zohľadňujú závažnosť Vášho stavu, Vaše požiadavky a potreby.

 

Čo si so sebou priniesť?

Na základné vyšetrenie nemusíte so sebou nosiť nič, ak však máte nejaký svoj obľúbený predmet alebo talizman, môžete si ho so sebou priniesť. Dôležité je, aby ste sa cítili komfortne a bezpečne.

 

Dôležitosti tesne pred vyšetrením

Nášmu lekárovi môžete uľahčiť prácu, keď prídete na vyšetrenie vyspatá/ý a primerane najedená/ý, do miery, do akej je to možné. Prosím, presuňte termín vyšetrenia, ak javíte  známky fyzického ochorenia. Ak ste predsa unavená/ý alebo hladná/ý, dajte o tom, prosím,  vyšetrujúcemu psychiatrovi vopred vedieť.

Psychologické diagnostické vyšetrenie - oblasť sexuality a intimity

Čo je vstupný obraz pre sexuologickú diagnostiku?

Vstupnú konzultáciu pre klientov, ktorí prežívajú ťažkosti v oblasti intimity, sexuality alebo pociťujú dysfunkcie v sexuálnom fungovaní uskutočňuje psychológ so špecializáciou v sexuológii, prostredníctvom rozhovoru s klientom. Súčasťou vstupného obrazu je pomenovanie aktuálnych ťažkostí, ktoré klient prežíva a sexuálna anamnéza, ktorej cieľom je diagnostika sexuálnych dysfunkcií a sprievodných faktorov, ktoré viedli k rozvinutiu sexuálnej dysfunkcie/ aktuálnemu stavu / stavu diskomfortu. Súčasťou vstupnej konzultácia, ktorá je v rozsahu 60-90 minút je aj návrh ďalšieho postupu, ktorý odporúča odborník.

 

Čo sa deje pred prvým vyšetrením špecializovanej diagnostiky?

V rámci sexuologickej konzultácie kladieme dôraz na rešpekt voči intímnemu charakteru informácií, preto pri tomto vyšetrení nie je nutné, aby klient pred prvým stretnutím vypĺňal špecifický dotazník. O prípadnej nutnosti podrobnejšieho psychodiagnostického vyšetrenia bude odborník informovať klienta v rámci vstupnej konzultácie. Pre niektorých klientov je práve komfortnejšie popísať problém vlastnými slovami, ak ste jedným z nich, pošlite email pred prvým termínom konzultácie na info@klinikacalma a psychológ bude mať priestor zoznámiť sa so situáciou v ktorej sa nachádzate a bude mať možnosť nadviazať na získané informácie v rámci sedenia. Ak máte správy z predchádzajúcich vyšetrení, o ktorých predpokladáte, že sú pre nás dôležité, prosím, priložte ich priamo do dotazníku na miesto na to určené. V prípade, že nie je možné nahrať Vaše správy do nášho online systému, využite našu emailovú adresu info@klinikacalma a pošlite nám ich ako prílohu, v krajnom prípade nám ich prineste priamo na vyšetrenie.

 

Od vstupu po výstup

Po vstupe do nášho zariadenia Vás privítajú naše dobré duše, ktoré zaregistrujú Váš príchod. Príďte, prosím, presne na čas, nemusíte chodiť skôr, zároveň Vás prosíme o dochvíľnosť, aby mali naši odborníci dostatok času na kontakt s Vami. V prípade že pár minút čakáte, môžete využiť naše priestory v čakárni. Naši odborníci sa snažia dodržať presný čas vašej diagnostiky. Konečnú diagnózu sa dozviete na poslednom sedení s psychiatrom, ktorý s Vami zároveň uskutoční konzultáciu s odporučením vhodného terapeutického programu. Naše programy sú 3-mesačné a zohľadňujú závažnosť Vášho stavu, Vaše požiadavky a potreby.

 

Dôležité pokyny tesne pred vyšetrením

Na sexuologickú konzultáciu si nemusíte so sebou nosiť nič, dôležité je, aby ste sa cítili komfortne a bezpečne. Sexuologická konzultácia sa uskutočňuje výlučne formou rozhovoru, nejde o vyšetrenie telesných funkcií.

Odborníkom môžete uľahčiť ich prácu, keď prídete na vyšetrenie vyspatá/ý a primerane najedená/ý, do miery, do akej je to možné. Prosím, presuňte termín vyšetrenia, ak javíte známky fyzického ochorenia. Ak ste predsa unavená/ý alebo hladná/ý, dajte o tom, prosím, nášmu odborníkovi vopred vedieť.

Špecializovaná diagnostika dospelí

Čo je špecializovaná diagnostika?

Špecializovaná diagnostika zahŕňa sériu vyšetrení zameraných na konkrétnu diagnózu, stanovenie ktorej vyžaduje niekoľko odborných testov. Tento typ diagnostiky odporúčame pri podozrení na poruchy aktivity a pozornosti (ADHD), poruchy autistického spektra, špecifické poruchy učenia a iné špecifické diagnostické okruhy v dospelom veku.

 

Z čoho pozostáva špecializovaná diagnostika?

Špecializovaná diagnostika zahŕňa najviac 4 sedenia, najčastejšie s 3 odborníkmi, v tomto poradí:

  1. Psychodiagnostické vyšetrenie realizované psychológom, zamerané na intelektové, exekutívne,  pozornostné a iné funkcie, zväčša merateľné prostredníctvom intelektových testov pre dospelých. Psychodiagnostika je najčastejšie rozdelená do dvoch 2-hodinových sedení v krátkom časovom intervale, pričom na oboch sedeniach sa stretnete s tým istým psychológom.
  2. Špecializované vyšetrenie zamerané na konkrétny typ symptomatiky diagnostického okruhu realizované psychológom, liečebným pedagógom alebo iným odborníkom so školením a  skúsenosťami v špecifických diagnostických metódach. Vyšetrenie zväčša uskutočňujeme v jednom 2-hodinovom sedení.
  3. Psychiatrická diagnostika, pri ktorej psychiater po predchádzajúcich testoch a diferenciálno –  diagnostickom zvážení stanovuje diagnózu. Sedenie s psychiatrom trvá zväčša 60-90 minút.

 

Čo sa deje pred prvým vyšetrením špecializovanej diagnostiky?

Skôr ako sa v našom zariadení stretnete s odborníkom Vás prostredníctvom nášho online systému požiadame o anamnestické informácie týkajúce sa rôznych oblastí Vášho života. Online anamnestické dotazníky šetria čas Vám aj našim odborníkom, ktorí tak majú počas prezenčného stretnutia u nás dostatok priestoru venovať sa konkrétnym testom. Informácie môžete vyplniť v pohodlí vášho domova v čase, ktorý vám bude vyhovovať. Dotazníky však, prosím, vyplňte najneskôr 1 týždeň pred plánovaným prvým termínom stretnutia, aby mal náš pracovník možnosť spracovať ich a odborník mal dostatok času preštudovať si ho a pripraviť sa na vyšetrenie. Podrobným, informatívnym a presným vyplnením dotazníkov skrátite čas, ktorý odborník bude musieť venovať dopĺňaním anamnézy a poskytnete tak väčší časový priestor venovaný samotnej diagnostike. Dotazníky vyplníte iba raz, a to pred prvým vyšetrením špecializovanej diagnostiky.

Ak máte správy z predchádzajúcich vyšetrení, o ktorých predpokladáte, že sú pre nás dôležité, prosím,  priložte ich priamo do dotazníku na miesto na to určené. V prípade, že nie je možné nahrať Vaše správy do nášho online systému, využite našu emailovú adresu info@klinikacalma a pošlite nám ich ako prílohu, v krajnom prípade nám ich prineste priamo na vyšetrenie.

 

Od vstupu po výstup 

Po vstupe do nášho zariadenia Vás privítajú naše dobré duše, ktoré zaregistrujú Váš príchod. Príďte, prosím, presne na čas, nemusíte chodiť skôr, zároveň Vás prosíme o dochvíľnosť, aby mali naši odborníci dostatok času na kontakt s Vami. V prípade že pár minút čakáte, môžete využiť naše priestory v čakárni. Naši odborníci sa snažia dodržať presný čas vašej diagnostiky. Konečnú diagnózu sa dozviete na poslednom sedení s psychiatrom, ktorý s Vami zároveň uskutoční konzultáciu s odporučením vhodného terapeutického programu. Naše programy sú 3-mesačné a zohľadňujú závažnosť Vášho stavu, Vaše požiadavky a potreby. 

 

Čo si so sebou priniesť?

Na diagnostické vyšetrenia nemusíte so sebou nosiť nič, ak však máte nejaký svoj obľúbený predmet alebo talizman, môžete si ho so sebou priniesť. Dôležité je, aby ste sa cítili komfortne a bezpečne.

 

Dôležitosti tesne pred vyšetrením

Odborníkom môžete uľahčiť ich diagnostickú prácu, keď prídete na vyšetrenie vyspatá/ý a primerane najedená/ý, do miery, do akej je to možné. Prosím, presuňte termín vyšetrenia, ak javíte  známky fyzického ochorenia, pretože Váš nervový systém vtedy nespracováva podnety bežným spôsobom a diagnostik neuvidí Vaše schopnosti v ich zvyčajnej podobe. Ak ste predsa unavená/ý alebo hladná/ý, dajte o tom, prosím,  nášmu odborníkovi vopred vedieť.

 

Upozornenie: Špecializovaná diagnostika sa týka diagnostiky podozrenia len na jednu poruchu (len ADHD, alebo len PAS, alebo len špecifické poruchy učenia). Ak v priebehu vyšetrenia klienta zameraného na diagnostiku primárneho podozrenia (napr. ADHD) vznikne podozrenie, že klient prejavuje známky aj inej diagnózy (napr. PAS), je možné špecializovanú diagnostiku rozšíriť aj o toto ďalšie vyšetrenie. Takéto vyšetrenie bude klientovi ponúknuté ako špecializované vyšetrenie za príplatok podľa platného cenníka jednorazových služieb.

Neurofeedback diagnostika

Čo je neurofeedback diagnostika?

Neurofeedback je terapeutická metóda zameraná na samoregulačný tréning mozgu človeka. Pomocou technologického zariadenia umožňujeme mozgu spracovávať podnety pri veľmi nízkych frekvenciách (ILF). Pomocou techniky tzv. zrkadlenia ukazujeme mozgu jeho reaktivitu a vytvárame mu príležitosť, aby prijímané signály spracoval a sám seba reguloval.


Ako to prebieha?

Neurofeedback terapia je neinvazívna terapeutická metóda pri ktorej monitorujeme mozgové vlny klienta cez EEG (electroencephalogram). Klient sleduje projekciu svojho EEG signálu sprostredkovanú počítačovým programom a poskytuje nám spätnú väzbu prostredníctvom viacerých spätných modalít – sluchovej, zrakovej, hmatovej.


Na čo sa používa?

Táto terapeutická metóda sa používa na zmiernenie dôsledkov psychickej traumy z detstva, zvládanie stresu a dosiahnutie emocionálnej rovhováhy, zlepšenie kvality spánku, zvýšenie emočnej inteligencie, vylepšenie pamäti a kognitívnych funkcií, či podporu behaviorálnej zmeny u klienta.

Diagnostika porúch pamäti

Aké sú indikácie na diagnostiku porúch pamäti?

Diagnostiku porúch pamäti odporúčame klientom, ktorí pociťujú problém so zabúdaním, prípadne ktorých na zabúdanie upozorní niekto blízky, či už v rámci prevencie, ľahkých porúch až po poruchy spojené so stratou funkčnosti, sebestačnosti a sprievodnými prejavmi v oblasti emotivity, myslenia, vnímania, správania, či spánku. Ďalej ju odporúčame klientom, ktorých príbuzní trpeli poruchami pamäti, či dementným syndrómom v rámci neurodegeneratívneho ochorenia.

 

Čo sa deje pred diagnostikou porúch pamäti?

Skôr, ako sa v našom zariadení stretnete s psychiatrom, Vás prostredníctvom nášho online systému alebo telefonicky požiadame o anamnestické informácie týkajúce sa rôznych oblastí Vášho života. Anamnestický dotazník šetrí čas Vám aj nášmu lekárovi, ktorý tak bude mať počas osobného stretnutia s Vami dostatok priestoru venovať sa Vašim konkrétnym ťažkostiam. Informácie môžete vyplniť v prostredí Vášho domova v čase, ktorý Vám bude vyhovovať. Dotazník však, prosím, vyplňte najneskôr 1 týždeň pred plánovaným termínom stretnutia, aby mal náš pracovník možnosť spracovať Váš dotazník a lekár mal dostatok času preštudovať si ho a pripraviť sa na vyšetrenie. Podrobným, informatívnym a presným vyplnením dotazníku skrátite čas, ktorý bude musieť lekár venovať dopĺňaním anamnézy a poskytnete tak väčší časový priestor venovaný samotnej diagnostike.

Ak máte správy z predchádzajúcich odborných vyšetrení – lekárskych, psychologických, či iných, prosím, priložte ich priamo do dotazníku na miesto na to určené. V prípade, že nie je možné nahrať Vaše správy do nášho online systému, využite našu emailovú adresu info@klinikacalma.sk a pošlite nám ich ako prílohu, v krajnom prípade nám ich prineste priamo na vyšetrenie.

 

Ako prebieha diagnostika porúch pamäti?

Vyšetrenie prebieha ako 60 – 90 minútové stretnutie, pri ktorom si lekár v úvode preštuduje Vami prinesenú dokumentáciu a analyzuje nálezy už realizovaných vyšetrení, zdravotná sestra vykoná odbery krvi, ak neboli odobraté vopred. Následne lekár uskutočňuje tzv. psychiatrický rozhovor a pozorovanie. Náš psychiater má pred stretnutím anamnestické informácie z telefonického alebo online dotazníka, ktoré si v úvode stretnutia doplní krátkym anamnestickým rozhovorom s Vami, prípadne Vašim blízkym. Psychiatrický rozhovor podrobne mapuje Vaše ťažkosti, problematické oblasti Vášho života a situácie, pri ktorých vystupuje do popredia symptomatika, pre ktorú k nám prichádzate. Súčasne sa zrealizujú testy kognitívnych funkcií a orientačné neurologické vyšetrenie.

 

Od vstupu po výstup 

Po vstupe do nášho zariadenia Vás privítajú naše Dobré duše, ktoré zaregistrujú Váš príchod. Prosíme Vás o dochvíľnosť, aby mal psychiater dostatok času na kontakt s Vami. V prípade, že pár minút čakáte, môžete využiť naše priestory v čakárni. Naši odborníci sa snažia dodržať presný čas Vašej diagnostiky. Na záver sedenia s Vami náš psychiater uskutoční krátku konzultáciu s odporučením vhodného terapeutického programu. Naše programy sú 3-mesačné a zohľadňujú závažnosť Vášho stavu, Vaše požiadavky a potreby.
 

Čo si so sebou priniesť?

Na základné vyšetrenie si prosím prineste, čo bežne využívate – okuliare, prípadne načúvací aparát, ak máte nejaký svoj obľúbený predmet, môžete si ho so sebou priniesť tiež. Dôležité je, aby ste sa cítili komfortne a bezpečne.
 

Dôležitosti tesne pred vyšetrením

Nášmu lekárovi môžete uľahčiť prácu, keď prídete na vyšetrenie vyspatá/ý a primerane najedená/ý, do miery, do akej je to možné. Prosím, presuňte termín vyšetrenia, ak javíte  známky telesného ochorenia. Ak ste predsa unavená/ý alebo hladná/ý, dajte o tom, prosím, vyšetrujúcemu psychiatrovi vopred vedieť. V prípade, že máte špecifické požiadavky alebo režim (napr. doobedný útlm, poobedný spánok a pod.), upovedomte o tom, prosím, naše Dobré duše, aby vám termín vyšetrenia prispôsobili Vašim potrebám.