Skupinové aktivity

Skupinové aktivity sú vo svete pomerne rozšírené, overené a známe. Mnoho ľudí používa skupinové terapie, skupinové aktivity spolu s liekmi, s individuálnou terapiou, alebo s inými druhmi starostlivosti.

Možno máte pochybnosti o liečbe v cudzích priestoroch a s cudzími ľuďmi. Avšak
účasť na skupinových aktivitách má veľa výhod. Členovia skupiny vám môžu poskytnúť radu, ako zvládnuť situácie, ktoré mnohým v skupine pripadajú náročné.

Môžu tiež poskytnúť sociálnu podporu v zložitých obdobiach. Rozmanitosť skupiny vám môže pomôcť nájsť nové stratégie na udržanie dobrého duševného zdravia. Tiež počúvanie ostatných účastníkov, ktorí hovoria o svojich osobných skúsenostiach, môže pomôcť uviesť vaše vlastné myšlienky na pravú mieru.

Skupinová aktivita vás však môže povzbudiť aj tým, že nie ste jediní s podobnými problémami.

ČÍTAŤ VIAC

1. Psychoterapeutické skupiny CALMA

Čo je skupinová psychoterapia

Skupinová terapia je forma psychoterapie, ktorá k terapeutickým účelom využíva vzťahy a interakcie medzi členmi skupiny, alebo skupinovú dynamiku. Cieľom skupinovej terapie je zlepšiť kvalitu života človeka. Nakoľko sme od narodenia sociálne bytosti a väčšinu života trávime v skupinách a spoločnosti, skupinová terapia prináša spôsob ako si overovať a zlepšovať svoje sociálne zručnosti, postoje a názory v bezpečnom prostredí uzavretej skupiny. Prostredníctvom spätných väzieb od členov skupina ponúka možnosť nazrieť do problému z viacerých uhlov, zvažovať rôzne prístupy a rôzne riešenia. 

 

Skupina sa koná v terapeutickej miestnosti so stoličkami usporiadanými do kruhu tak, aby každý človek videl všetkých ostatných členov skupiny. Členovia skupiny sa pri úvodnom stretnutí s terapeutmi oboznámia s pravidlami, metódami a cieľmi skupiny. Skupinu tvorí ju stabilný počet a zloženie účastníkov, ktorí sa stretávajú dlhodobo, 2x mesačne po dobu jedného roka. Jedno stretnutie trvá 90 minút. 


Kto sa môže zúčastniť?

Skupinovej psychoterapie sa môžu zúčastniť aktuálni klienti v starostlivosti kliniky Calma, alebo noví klienti po absolvovaní Vstupného obrazu (Vstup do terapeutického procesu v cene od 99€ ), ktorý nám umožní klienta spoznať a posúdiť vhodnosť zaradenia do psychoterapeutickej skupiny. Skupina nie je vhodná pre klientov v akútnom štádiu psychického ochorenia. 

Ak máte záujem byť zaradený do skupiny vyplňte, prosím, krátky formulár nižšie. Ozveme sa Vám s návrhom ďalšieho postupu.

Cena

Skupinovú psychoterapiu ponúkame v súčasnosti dospelým klientom nášho zariadenia buď v rámci Programu STABILIZÁCIA S LIEKMI AJ ROZHOVOROM MINI (súčasťou programu za 89 EUR mesačne je aj psychiatrická starostlivosť) alebo v rámci Programu SAMOSTATNOSŤ (v cene 279 EUR za polrok alebo 549 EUR za rok).

Dospelí
Deň
Čas
Mesačne
Len klient diagnostikovaný v našom zariadení
Utorok
16:30 – 18:00
2 x mesačne
VIAC A ROZVRH

2. Edukačné skupiny Calma

RODIČIA
Vzdelávacie skupiny pre rodičov sú súčasťou programov pre deti a slúžia na oboznámenie rodičov s príčinami, následkami a riešeniami ťažkostí ich dieťaťa.

Skupiny sa uskutočňujú 1x do mesiaca podľa zakúpeného programu. Skupiny sú rozdelené na 3 vzdelávacie moduly, ktoré  postupne prechádzajú do štvrtého – interaktívneho modulu.

Prvé tri moduly sú podľa aktuálnej témy vedené jedným alebo dvomi terapeutmi, ktorí rodičov zoznamujú s danou témou, ako pri konkrétnych ťažkostiach funguje nervový systém, aké sú naše terapeutické prístupy, ich východiská a očakávané efekty.

Pri zostavovaní tematických okruhov však vychádzame aj z tém, ktoré rodičia aktuálne prežívajú. Na záver stretnutia majú rodičia možnosť pýtať sa konkrétne otázky týkajúce sa aktuálnych ťažkostí ich dieťaťa. V štvrtom module je aktivita presmerovaná na rodičov a skupina sa stáva interaktívnou. V tomto prípade prinášajú rodičia konkrétne témy a problémy, ktoré ich zaujímajú a chcú ich zdieľať a riešiť.

Cieľom vzdelávacích skupín je prepojenie teórie s realitou, v ktorej rodina žije a pomôcť rodičom získať vhľad do tematiky. Počas skupinového diania rodičia zdieľajú nadobudnuté skúsenosti so zvládaním ťažkostí svojho dieťaťa. Nadobúdajú dôveru, že momentálna situácia nie je bezvýchodisková.

Získané informácie im pomáhajú zvládnuť a vyrovnať sa s danou situáciou, stávajú sa silnejšími, istejšími a flexibilnejšími pri riešení záťažových situácií v reálnom živote.


Momentálne poskytujeme vzdelávacie skupiny pre rodičov detí s:

• Poruchami autistického spektra – PAS
• Depresiou
• Depresiou a Aspergerovým syndrómom
• Emočnými poruchami a ADHD
• OCD
• Poruchami učenia


Iné skupiny :

• Ako ďalej s mojím adolescentom?

Edukácia rodičia
Deň
Čas
Poznámka
Skupina 1
Utorok
16:00 – 17:00
Len rodičia diagnostikovaných detí v našom zariadení
Skupina 2
Utorok
17:15 – 18:15

DOSPELÍ
Vzdelávacie skupiny v Calme sú tématické. Slúžia na oboznámenie klientov s príčinami, následkami a riešeniami ich psychických problémov. Vzdelávanie vedie 1 odborník, každá téma je prezentovaná iným odborníkom. Témy vzdelávacích stretnutí sú vyberané podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek klientov. Na záver stretnutia majú klienti možnosť pýtať sa konkrétne otázky týkajúce sa ich aktuálnych ťažkostí. Získané informácie im pomáhajú zvládnuť a vyrovnať sa s danou situáciou, stávajú sa silnejšími, istejšími a flexibilnejšími pri riešení záťažových situácií v reálnom živote.

Edukácia dospelí
Deň
Čas
Poznámka
Skupina 1
Utorok
16:00 – 17:00
Každý týždeň iná téma
Skupina 2
Štvrtok
16:00 – 17:00
Každý týždeň iná téma
VIAC A ROZVRH

3. Podporné skupiny CALMA

Ak čelíte vy alebo niekto z vašej rodiny vážnej alebo stresujúcej životnej zmene, alebo má ťažkosti vaše dieťa, nemusíte na to byť sami. Pomocná skupina môže pomôcť. Nadväzujte kontakty, získajte informácie a pomoc. Špeciálne pre rodičov detí s rôznymi špecifickými poruchami sú podporné terapie vynikajúcim miestom pre rozšírenie dôležitých informácii. Podporné skupiny nie sú to isté ako skupinové terapeutické sedenia. Skupinová psychoterapia je špecifický typ liečby duševného zdravia, ktorý spája niekoľko ľudí s podobnými stavmi pod vedením licencovaného
poskytovateľa starostlivosti o duševné zdravie.

Podporná skupina naopak poskytuje ľuďom príležitosť podeliť sa o osobné skúsenosti a pocity, stratégie zvládania alebo informácie z prvej ruky o chorobách alebo liečbe. Pre mnohých ľudí môže podporná skupina týkajúca sa zdravia vyplniť medzeru medzi lekárskym ošetrením a potrebou emocionálnej podpory. Vzťah osoby s lekárom alebo iným zdravotníckym personálom nemusí poskytovať primeranú emocionálnu podporu a rodina alebo priatelia osoby nemusia pochopiť vplyv choroby alebo liečby. Podporná skupina medzi ľuďmi so spoločnými skúsenosťami môže fungovať ako most medzi zdravotnými a emocionálnymi potrebami.

Rodičia detí s PAS
Deň
Čas
Týždeň
Štvrtok
16:00 – 17:30
1. týždeň v mesiaci
Rodičia ostatné deti
Deň
Čas
Týždeň
Štvrtok
16:00 – 17:30
3. týždeň v mesiaci
Dospelí
Deň
Čas
Týždeň
Štvrtok
16:00 – 17:30
2. a 4. týždeň v mesiaci

LGBTQIA+ Komunita
Cieľom podpornej skupiny pre LGBT komunity je zdieľanie bežných starostí a radostí v bezpečnom a prijímajúcom prostredí. Prebiehajú každý druhý týždeň v mesiaci. Vedie ich psychiatrička – M. Matisová. Prostriedky – metóda rozhovor, hrové techniky a odborné skúsenosti z praxe. Členovia komunity môžu získať podporu a pochopenie nielen v ťažkých životných situáciách. V Bratislave, sme jedno z mála zariadení, ktoré poskytujú takúto formu odbornej podpory.

LGBTQIA+ Komunita
Deň
Čas
Týždeň
Streda
17:00 – 18:00
2. a 4. týždeň v mesiaci

LGBTQIA+ príbuzní
Skupina je určená pre príbuzných, priateľov a blízkych ľudí z LGBTQIA+ komunity. V tejto skupine získate podporu a odpovede na vaše otázky, ale aj odporúčania a usmernenie, ako byť empatickejší k svojim blízkym.

LGBTQIA+ Príbuzní
Deň
Čas
Týždeň
Streda
17:00 – 18:00
1. a 3. týždeň v mesiaci
VIAC A ROZVRH

4. Zážitkové skupiny

Zážitkové skupiny pre deti a adolescentov sa uskutočňujú 2x do mesiaca. Sú vedené dvomi terapeutkami, ktoré sprevádzajú zúčastnené deti a adolescentov hrovými aktivitami a inými technikami, ktoré sú zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa. Aktivity pracujú s technikami aktuálneho prežívania a technikami podporujúcimi interakciu v skupine.

Skupiny sú terapeutickým prostriedkom, ktorého hlavnou úlohou je budovanie si vlastnej identity, dôvery v ostatných ľudí a ukotvenia vo svete. Neodmysliteľná súčasť týchto skupín je vzájomná interakcia medzi zúčastnenými v rámci bezpečného a prijímajúceho prostredia. Pre zúčastnených je to ideálna príležitosť navzájom sa spoznávať, zdieľať svoje prežívanie a budovať nové priateľstvá.

Momentálne poskytujeme Zážitkové skupiny pre adolescentov a staršie deti s PAS.

Deti
Deň
Čas
Týždeň
Skupina 1
Pondelok
16:00 – 17:30
2. a 4. týždeň v mesiaci
Skupina 2
Pondelok
16:00 – 17:30
1. a 3. týždeň v mesiaci
Veľké deti
Deň
Čas
Týždeň
S autistickým spektrom
Utorok
15:00 – 15:45
2. a 4. týždeň v mesiaci
VIAC A ROZVRH

5. Relaxačné skupiny

1. Skupina 1 – Relaxačné cvičenia – Relaxácie – Autogénny tréning
Relaxačné skupiny sa uskutočňujú 1x týždenne v trvaní 50 minút. Klienti získavajú zručnosti, ktoré budú schopní vo svojom živote aplikovať pri uvoľnení napätia v rámci záťažových a stresových situácií. Klientov sprevádza relaxáciou odborná terapeutka, ktorá ich pravidelne víta v príjemnom prostredí našej Kliniky. V rámci prvej relaxácie sa klienti oboznamujú s celým priebehom relaxačného cvičenia.  Tréningy sú doplnené relaxačnou hudbou a príjemným hlasovým doprovodom. K lepšiemu zážitku z relaxačného cvičenia prispejú i naše mäkké karimatky, na ktorých klienti ležia počas celého priebehu cvičenia. Pomocou pravidelného nácviku autogénneho tréningu navodzujeme trvalé upokojenie a odstránenie niektorých neurotických symptómov. Dôležité je pravidelné zúčastňovanie sa na týchto cvičeniach – aby sa nácvik zautomatizoval a následne efektívne realizoval v záťažových situáciách. Základom je zvyčajne 6 postupne nacvičovaných úloh, pri ktorých sa uvoľnenie dosahuje v rôznych častiach tela v spojení so sústredením sa na vlastné prežívané pocity.

Autogénny tréning môžete navštíviť každú stredu o 16:00.

 

2. Skupina 2 – Tréning stabilizačných a sebaregulačných techník
Čokoľvek, čo sa učíme a chceme v prípade potreby dobre použiť, vyžaduje opakovanie a prax. Mnohí z Vás sa už v rámci našej kliniky zoznámili s rôznymi tipmi, ako zvládať zaplavujúce emócie a úzkosť. Aby sme však boli schopní v situácii záťaže tieto triky využiť pre svoj prospech, a aby skutočne fungovali, niekedy nestačí len raz počuť. Potrebujeme ich viackrát zažiť, dostať ich takpovediac „pod kožu“. Preto Vám chceme vytvoriť možnosť skúšať si spôsoby stabilizácie svojho prežívania na pravidelnej báze, pod terapeutickým vedením. Budú Vás čakať v obmenách dychové cvičenia, práca s telom a práca s pozornosťou (aj mindfulness).

Cieľom tréningu je vytvorenie si vlastného repertoáru techník, ktoré vám po rozrušení emočnom alebo fyzickom pomôžu sa vrátiť späť do „zelenej zóny“.

 

Sebaregulácia a schopnosť pracovať s vlastnými emóciami podporuje:

  • znižovanie stresového náboja v tele a pomáha predchádzať pokračovaniu jeho rozvoja, čo má priaznivý vplyv na zdravie fyzického tela,
  • preberanie zodpovednosti za reguláciu vlastného prežívania má veľký pozitívny dopad nielen na vzťahy s okolím ale aj so sebou,
  • v neposlednom rade zvyšuje schopnosť uniesť vo vlastnej individuálnej terapii kľúčové a často náročné témy.

 

Vlastná skúsenosť je nenahraditeľná.

Tréning stabilizačných a sebaregulačných techník môžete využívať každý pondelok o 16:00 a v druhom ponúkanom termíne každú stredu o 17:00.

 

Relaxačné cvičenia a tréningy stabilizačných a sebaregulačných techník sú u nás dostupné aj pre ľudí bez Vstupného obrazu.

Dospelí
Deň
Čas
Frekvencia
Skupina 1
Streda
16:00 – 17:00
Týždenne
Skupina 2
Pondelok
16:00 – 17:00
Týždenne
Skupina 3
Streda
17:00 – 18:00
Týždenne
VIAC A ROZVRH

6. Senzorické skupiny

Senzorické skupiny pre deti sa uskutočňujú 1x do týždňa po dobu 45 minút. Sú vedené dvoma terapeutkami, ktoré pre deti pripravujú aktivity pozostávajúce z prvkov podporujúcich senzorickú integráciu a socializáciu. Využívame hrové a hudobno–pohybvé aktivity na podporu rozvoja neurovývinových systémov, motorických funkcií a sociálne-emočných zručností. Skupinka pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku je vhodná pre deti ktoré sú schopné aspoň sčasti imitovať a nasledovať inštrukcie

Malé deti
Deň
Čas
Frekvencia
Štvrtok
15:00 – 15:45
Týždenne
VIAC A ROZVRH

7. Rozvrh skupinových aktivít

Pre zväčšenie klikni na obrázok.

Vydajte sa na cestu za duševným zdravím!