Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Skupinové aktivity

Skupinové aktivity sú vo svete pomerne rozšírené, overené a známe. Mnoho ľudí používa skupinové terapie, skupinové aktivity spolu s liekmi, s individuálnou terapiou, alebo s inými druhmi starostlivosti. Možno máte pochybnosti o liečbe v cudzích priestoroch a s cudzími ľuďmi. Avšak
účasť na skupinových aktivitách má veľa výhod. Členovia skupiny vám môžu poskytnúť radu, ako zvládnuť situácie, ktoré mnohým v skupine pripadajú náročné. Môžu tiež poskytnúť sociálnu podporu v zložitých obdobiach. Rozmanitosť skupiny vám môže pomôcť nájsť nové stratégie na
udržanie dobrého duševného zdravia. Tiež počúvanie ostatných účastníkov, ktorí hovoria o svojich osobných skúsenostiach, môže pomôcť uviesť vaše vlastné myšlienky na pravú mieru. Skupinová aktivita vás však môže povzbudiť aj tým, že nie ste jediní s podobnými problémami.

1. Psychoterapeutické skupiny CALMA

1. Psychoterapeutické skupiny CALMA

Skupinová psychoterapia v Calme sa koná v tichej terapeutickej miestnosti so stoličkami usporiadanými do kruhu tak, aby každý človek videl všetkých ostatných členov skupiny. Potenciálni členovia skupiny sa na úvod pri prvej schôdzke s terapeutom dozvedia o pravidlách, cieľoch a
metódach skupiny. Skupinová psychoterapia je forma psychoterapeutickej práce, pri ktorej terapeut alebo viacero terapeutov pracuje so skupinou klientov. Jedným z hlavných nástrojov skupinovej psychoterapie je skupinová dynamika, preto je takáto skupina uzavretá, čo znamená, že ju tvorí stabilný počet a zloženie účastníkov. Skupina pracuje dlhodobo – stretáva sa 2x mesačne po dobu jedného roka. Jedno stretnutie trvá 90 minút.

 

Koľko to stojí?

Skupinovú psychoterapiu ponúkame v súčasnosti dospelým klientom nášho zariadenia buď v rámci Programu STABILIZÁCIA S LIEKMI A AJ ROZHOVOROM mini (súčasťou programu za 89 EUR mesačne je aj psychiatrická starostlivosť) alebo v rámci Programu SAMOSTATNOSŤ (v cene 49 EUR za dve mesačné psychoterapeutické sedenia).

 

Kto sa môže zúčastniť?

Skupinových psychoterapií sa môže zúčastniť iba klient diagnostikovaný v našom zariadení. Naša diagnostika (Vstupný obraz v cene od 99€ ) nám umožní klienta spoznať a zaradiť do vhodnej psychoterapeutickej skupiny.

 

Ak máte záujem byť zaradený do skupiny vyplňte, prosím, krátky formulár nižšie. Ozveme sa vám s návrhom ďalšieho postupu.

DOSPELÍDeňČasTýždeň
Len klient diagnostikovaný v našom zariadeníUTOROK17:00 - 18:302 x mesačne

2. Edukačné skupiny CALMA

2. Edukačné skupiny CALMA

RODIČIA
Vzdelávacie skupiny pre rodičov sú súčasťou programov pre deti a slúžia na oboznámenie rodičov s príčinami, následkami a riešeniami ťažkostí ich dieťaťa. Skupiny sa uskutočňujú 1x do mesiaca podľa zakúpeného programu. Skupiny sú rozdelené na 3 vzdelávacie moduly, ktoré  postupne prechádzajú do štvrtého – interaktívneho modulu. Prvé tri moduly sú podľa aktuálnej témy vedené jedným alebo dvomi terapeutmi, ktorí rodičov zoznamujú s danou témou, ako pri konkrétnych ťažkostiach funguje nervový systém, aké sú naše terapeutické prístupy, ich východiská a očakávané efekty. Pri zostavovaní tematických okruhov však vychádzame aj z tém, ktoré rodičia aktuálne prežívajú. Na záver stretnutia majú rodičia možnosť pýtať sa konkrétne otázky týkajúce sa aktuálnych ťažkostí ich dieťaťa. V štvrtom module je aktivita presmerovaná na rodičov a skupina sa stáva interaktívnou. V tomto prípade prinášajú rodičia konkrétne témy a problémy, ktoré ich zaujímajú a chcú ich zdieľať a riešiť. Cieľom vzdelávacích skupín je prepojenie teórie s realitou, v ktorej rodina žije a pomôcť rodičom získať vhľad do tematiky. Počas skupinového diania rodičia zdieľajú nadobudnuté skúsenosti so zvládaním ťažkostí svojho dieťaťa. Nadobúdajú dôveru, že momentálna situácia nie je bezvýchodisková. Získané informácie im pomáhajú zvládnuť a vyrovnať sa s danou situáciou, stávajú sa silnejšími, istejšími a flexibilnejšími pri riešení záťažových situácií v reálnom živote.

Momentálne poskytujeme vzdelávacie skupiny pre rodičov detí s:
• Poruchami autistického spektra – PAS
• Depresiou
• Depresiou a Aspergerovým syndrómom
• Emočnými poruchami a ADHD
• OCD
• Poruchami učenia

 

Iné skupiny :
• Ako ďalej s mojím adolescentom?

EDUKÁCIA RODIČIADeňČas
SKUPINA 1 UTOROK16:00 - 17:00Len rodičia diagnostikovaných detí v našom zariadení
SKUPINA 2UTOROK17:15 - 18:15

DOSPELÍ
Vzdelávacie skupiny v Calme sú tématické. Slúžia na oboznámenie klientov s príčinami, následkami a riešeniami ich psychických problémov. Vzdelávanie vedie 1 odborník, každá téma je prezentovaná iným odborníkom. Témy vzdelávacích stretnutí sú vyberané podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek klientov. Na záver stretnutia majú klienti možnosť pýtať sa konkrétne otázky týkajúce sa ich aktuálnych ťažkostí. Získané informácie im pomáhajú zvládnuť a vyrovnať sa s danou situáciou, stávajú sa silnejšími, istejšími a flexibilnejšími pri riešení záťažových situácií v reálnom živote.

EDUKÁCIA DOSPELÍDeňČas
Skupina 1UTOROK16:00 - 17:00Každy týždeň iná téma
Skupina 2ŠTVRTOK16:00 - 17:00Každy týždeň iná téma

3. Podporné skupiny CALMA

3. Podporné skupiny CALMA

Ak čelíte vy alebo niekto z vašej rodiny vážnej alebo stresujúcej životnej zmene, alebo má ťažkosti vaše dieťa, nemusíte na to byť sami. Pomocná skupina môže pomôcť. Nadväzujte kontakty, získajte informácie a pomoc. Špeciálne pre rodičov detí s rôznymi špecifickými poruchami sú podporné terapie vynikajúcim miestom pre rozšírenie dôležitých informácii. Podporné skupiny nie sú to isté ako skupinové terapeutické sedenia. Skupinová psychoterapia je špecifický typ liečby duševného zdravia, ktorý spája niekoľko ľudí s podobnými stavmi pod vedením licencovaného
poskytovateľa starostlivosti o duševné zdravie.

 

Podporná skupina naopak poskytuje ľuďom príležitosť podeliť sa o osobné skúsenosti a pocity, stratégie zvládania alebo informácie z prvej ruky o chorobách alebo liečbe. Pre mnohých ľudí môže podporná skupina týkajúca sa zdravia vyplniť medzeru medzi lekárskym ošetrením a potrebou emocionálnej podpory. Vzťah osoby s lekárom alebo iným zdravotníckym personálom nemusí poskytovať primeranú emocionálnu podporu a rodina alebo priatelia osoby nemusia pochopiť vplyv choroby alebo liečby. Podporná skupina medzi ľuďmi so spoločnými skúsenosťami môže fungovať ako most medzi zdravotnými a emocionálnymi potrebami.

RODIČIA DETÍ S PASDeňČasTýždeň
Štvrtok16:00 - 17:301. týždeň v mesiaci

RODIČIA OSTATNÉ DETIDeňČasTýždeň
Štvrtok16:00 - 17:303. týždeň v mesiaci

DOSPELÍDeňČasTýždeň
Štvrtok16:00 -17:302. a 4. týždeň v mesiaci

LGBTQIA+ Komunita
Cieľom podpornej skupiny pre LGBT komunity je zdieľanie bežných starostí a radostí v bezpečnom a prijímajúcom prostredí. Prebiehajú každý druhý týždeň v mesiaci. Vedie ich psychiatrička – M. Matisová. Prostriedky – metóda rozhovor, hrové techniky a odborné skúsenosti z praxe. Členovia komunity môžu získať podporu a pochopenie nielen v ťažkých životných situáciách. V Bratislave, sme jedno z mála zariadení, ktoré poskytujú takúto formu odbornej podpory.

LGBTQIA+ KomunitaDeňČasTýždeň
Streda17:00 - 18:002. a 4. týždeň v mesiaci

LGBTQIA+ príbuzní
Skupina je určená pre príbuzných, priateľov a blízkych ľudí z LGBTQIA+ komunity. V tejto skupine získate podporu a odpovede na vaše otázky, ale aj odporúčania a usmernenie, ako byť empatickejší k svojim blízkym.

LGBTQIA+ Príbuzní DeňČasTýždeň
Streda17:00 - 18:001. a 3. týždeň v mesiaci

4. Zážitkové skupiny

4. Zážitkové skupiny

Zážitkové skupiny pre deti a adolescentov sa uskutočňujú 2x do mesiaca. Sú vedené dvomi terapeutkami, ktoré sprevádzajú zúčastnené deti a adolescentov hrovými aktivitami a inými technikami, ktoré sú zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa. Aktivity pracujú s technikami aktuálneho prežívania a technikami podporujúcimi interakciu v skupine. Skupiny sú terapeutickým prostriedkom, ktorého hlavnou úlohou je budovanie si vlastnej identity, dôvery v ostatných ľudí a ukotvenia vo svete. Neodmysliteľná súčasť týchto skupín je vzájomná interakcia medzi zúčastnenými v rámci bezpečného a prijímajúceho prostredia. Pre zúčastnených je to ideálna príležitosť navzájom sa spoznávať, zdieľať svoje prežívanie a budovať nové priateľstvá.

Momentálne poskytujeme Zážitkové skupiny pre adolescentov a staršie deti s PAS.

DETIDeňČasTýždeň
Skupina 1Pondelok16:00 - 17:302. a 4. týždeň v mesiaci
Skupina 2Pondelok16:00 - 17:301. a 3. týždeň v mesiaci

VEĽKÉ DETI DeňČasTýždeň
S autistickým spektromUtorok15:00 - 15:452. a 4. týždeň v mesiaci

5. Relaxačné skupiny

5. Relaxačné skupiny

1. Skupina 1 – Relaxačné cvičenia – Relaxácie – Autogénny tréning
Relaxačné skupiny sa uskutočňujú 1x týždenne v trvaní 50 minút. Klienti získavajú zručnosti, ktoré budú schopní vo svojom živote aplikovať pri uvoľnení napätia v rámci záťažových a stresových situácií. Klientov sprevádza relaxáciou odborná terapeutka, ktorá ich pravidelne víta v príjemnom prostredí našej Kliniky. V rámci prvej relaxácie sa klienti oboznamujú s celým priebehom relaxačného cvičenia.  Tréningy sú doplnené relaxačnou hudbou a príjemným hlasovým doprovodom. K lepšiemu zážitku z relaxačného cvičenia prispejú i naše mäkké karimatky, na ktorých klienti ležia počas celého priebehu cvičenia. Pomocou pravidelného nácviku autogénneho tréningu navodzujeme trvalé upokojenie a odstránenie niektorých neurotických symptómov. Dôležité je pravidelné zúčastňovanie sa na týchto cvičeniach – aby sa nácvik zautomatizoval a následne efektívne realizoval v záťažových situáciách. Základom je zvyčajne 6 postupne nacvičovaných úloh, pri ktorých sa uvoľnenie dosahuje v rôznych častiach tela v spojení so sústredením sa na vlastné prežívané pocity.

Autogénny tréning môžete navštíviť každú stredu o 16:00.

2. Skupina 2 – Tréning stabilizačných a sebaregulačných techník
Čokoľvek, čo sa učíme a chceme v prípade potreby dobre použiť, vyžaduje opakovanie a prax. Mnohí z Vás sa už v rámci našej kliniky zoznámili s rôznymi tipmi, ako zvládať zaplavujúce emócie a úzkosť. Aby sme však boli schopní v situácii záťaže tieto triky využiť pre svoj prospech, a aby skutočne fungovali, niekedy nestačí len raz počuť. Potrebujeme ich viackrát zažiť, dostať ich takpovediac „pod kožu“. Preto Vám chceme vytvoriť možnosť skúšať si spôsoby stabilizácie svojho prežívania na pravidelnej báze, pod terapeutickým vedením. Budú Vás čakať v obmenách dychové cvičenia, práca s telom a práca s pozornosťou (aj mindfulness).

Cieľom tréningu je vytvorenie si vlastného repertoáru techník, ktoré vám po rozrušení emočnom alebo fyzickom pomôžu sa vrátiť späť do „zelenej zóny“.

Sebaregulácia a schopnosť pracovať s vlastnými emóciami podporuje:

-> znižovanie stresového náboja v tele a pomáha predchádzať pokračovaniu jeho rozvoja, čo má priaznivý vplyv na zdravie fyzického tela,

-> preberanie zodpovednosti za reguláciu vlastného prežívania má veľký pozitívny dopad nielen na vzťahy s okolím ale aj so sebou,

-> v neposlednom rade zvyšuje schopnosť uniesť vo vlastnej individuálnej terapii kľúčové a často náročné témy.

Vlastná skúsenosť je nenahraditeľná.

Tréning stabilizačných a sebaregulačných techník môžete využívať každý pondelok o 16:00 a v druhom ponúkanom termíne každú stredu o 17:00.

Relaxačné cvičenia a tréningy stabilizačných a sebaregulačných techník sú u nás dostupné aj pre ľudí bez Vstupného obrazu.

DospelíDeňČasProgram Samostatnosť
Skupina 1Streda16:00 - 17:00Týždenne
Skupina 2Pondelok16:00 - 17:00 Týždenne
Skupina 2Streda17:00 - 18:00 Týždenne

6. Senzorické skupiny

6. Senzorické skupiny

Senzorické skupiny pre deti sa uskutočňujú 1x do týždňa po dobu 45 minút. Sú vedené dvoma terapeutkami, ktoré pre deti pripravujú aktivity pozostávajúce z prvkov podporujúcich senzorickú integráciu a socializáciu. Využívame hrové a hudobno–pohybvé aktivity na podporu rozvoja neurovývinových systémov, motorických funkcií a sociálne-emočných zručností. Skupinka pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku je vhodná pre deti ktoré sú schopné aspoň sčasti imitovať a nasledovať inštrukcie

Malé detiDeňČasTýždeň
Štvrtok15:00 - 15:45Týždenne

7. Rozvrh skupinových aktivít

7. Rozvrh skupinových aktivít

 

Pre zväčšenie klikni na obrázok.