Náš tím

klinika calma
MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová, PhD.
Zameranie: detská psychiatria, dotykové terapeutické metódy, zážitková pedagogika

Po PhD štúdiu na LFUK atestovala v odbore detská psychiatria. Pôsobila na Psychiatrickej klinike v Martine, vo vlastnej pedopsychiatrickej ambulancii, ako výskumníčka v Akademickom centre pre výskum autizmu, ako diagnostička v Autistickom centre Andreas a ako lektorka pre odbor liečebnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte UK.

Je absolventkou 4-ročného life-koučingového výcviku v Prahe, Son-Rise programu online v ATCA v USA, 2. stupňa Handle prístupu terapie vývinových porúch, absolvovala semináre DIRFloortime u detí s autizmom, Senzorická integrácia v pedagogike, cyklus kurzov práce v Snoezelene, viacerých kurzov dotykových terapeutických metód vrátane kraniosakrálnej terapie a metamorfnej techniky, je aromaterapeutkou pre dušu a TIR (trauma incident reduction) facilitátorkou. Aktuálne je vo výcviku 3.stupňa Handle prístupu pre screenerov.

Spolupracovala s viacerými rodičovskými centrami na prednáškach o výchove, pre ktoré vytvorila a viedla hudobno-pohybové kurzy pre deti.

Niečo osobné: má rada spev, študovala ho na Konzervatóriu v Bratislave. Oddych si dopraje pri Marvelovkách a šoférovaní.

Čítať viac
klinika calma
MUDr. Veronika Režnáková
Zameranie: psychiatria, neurodegeneratívne ochorenia

Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pracovala na Psychiatrickej klinike LF UK a UNB v Bratislave. Absolvovala špecializačné štúdium v odbore psychiatria na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Po špecializačnej skúške sa venovala predovšetkým organickým psychickým poruchám na jednotke intenzívnej psychiatrickej starostlivosti. Je doktorandkou na LF UK v odbore psychiatria, kde sa venuje demencii a reči.

Pravidelne sa venuje publikačnej a prednáškovej činnosti na Slovensku aj v zahraničí a získala viacero odborných certifikátov, vrátane Clinical Dementia Rating (CDR), Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI), Mini-Mental State Examination (MMSE), Neurpsychiatric Inventory (NPI) a iných.

Je členkou Slovenskej lekárskej komory, členkou dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti (SPsS), členkou jej Psychofarmakologickej a Sexuologickej sekcie, pôsobí ako vedecký sekretár  Gerontopsychiatrickej sekcie, ako predseda dozornej rady Sekcie psychiatrov v špecializačnej príprave.

Od roku 2018 pôsobila ako odborný zástupca psychiatrickej ambulancie v Centre MEMORY n. o. a participovala na klinických farmakologických skúšaniach a medzinárodných projektoch. Taktiež spolupracovala s Neuroimunologickým ústavom Slovenskej akadémie vied a s Imunologickým ústavom LF UK na skúmaní imunogenetických a iných biologických markerov neurodegeneratívnych ochorení.

Neurodegeneratívne ochorenia patria aj medzi jej hlavné profesionálne záujmy.

Niečo osobné: mám rada nefalšovanú detskú radosť a lásku, blízkosť rodiny, šumenie lesa a mora, vôňu vzduchu po búrke, zeleň, slnečné teplo, večerné mihotanie ohňa v krbe, obedy na terase, výhľady, krémové zákusky, srdečný smiech, zaujímavosti, nové informácie, unášanie myšlienkami

Čítať viac
klinika calma
Mgr. Jana Antošková
Zameranie: klinická psychológia, psychoterapia (KBT), psychodiagnostika

Štúdium psychológie absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Má ukončený dlhodobý výcvik v kognitívne behaviorálnej terapií (KBT) a špecializáciu v odbore klinická psychológia. Je zapísaná v registri Komory psychológov a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

Má viac ako 10-ročnú prax s individuálnou a skupinovou psychoterapiou, psychoedukačnými skupinami a psychodiagnostickými vyšetreniami. Venovala sa primárne dospelým a adolescentom so závislosťou, ale aj širokou škálou ďalších problémov (najmä depresie, úzkosti, panické poruchy, poruchy príjmu potravy a pod.).

Absolvovala viaceré odborné workshopy a semináre (Základný kurz v Rorschachovej metóde, Test ruky, Neuropsychologická diagnostika neurologických ochorení a psychických porúch dospelých, Sebepoškozování a sebevražda jako téma v rozhovoru s klientem, Moderná psychodiagnostika psychotických porúch a ďalšie). Aktívne sa zúčastňuje na odborných medzinárodných konferenciách. Má dlhoročné skúsenosti s telefonickou krízovou intervenciou pre deti aj dospelých.

Niečo osobné: rada číta knihy, stanuje v prírode, energiu čerpá pri dance barre a pilatese.

Čítať viac
klinika calma
Mgr. Liliana Šimečková, PhD.
Zameranie: liečebná pedagogika, terapia KBT

Témy jej klientov sú najmä: školská neúspešnosť, adaptácia na školu, ťažkosti pri čítaní, písaní, počítaní, ťažkosti s pozornosťou a sústredením sa.

Ponúka psychoterapiu adolescentov a dospelých klientov. Pre deti zase diagnostiku porúch učenia (ŠVPU), reedukáciu a stimulačné programy na rozvíjanie funkcií dôležitých pre učenie sa.

Absolvovala viaceré odborné workshopy a semináre ako napr. detské písmo ako obraz osobnosti dieťaťa, splývavé čítanie, chaos a poriadok vo vzťahoch, výchova k zdravému životnému štýlu, práca so schémami.

Vytvorila stimulačný program pre predškolákov a program pre deti ZŠ, ktorí sú neúspešní v školskom prostredí.

Štúdium liečebnej pedagogiky (Pdf UK) ukončila v roku 1996. V roku 2002 získala doktorát z odboru špeciálna pedagogika. Absolvovala výcvik v Kognitívno-behaviorálnej terapii a od roku 2014 je zapísaná v registri Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov. V roku 2020 získala špecializáciu v odbore Liečebná pedagogika na SZU v Bratislave.

Má rada výzvy a medzi jej celoživotné patria práca, rodina a Tatry.

Čítať viac
klinika calma
Mgr. Jana Štefániková, PhD.
Zameranie: klinická psychológia, sexuológia

Po skončení štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pokračovala v doktorandskom štúdiu, v rámci ktorého sa venovala psychodiagnostike, viedla semináre z klinickej psychológie a prednášala v rámci pregraduálneho a špecializačného štúdia na Lekárskej a Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Počas špecializačného štúdia klinickej psychológie (Filozofická fakulta UK, Bratislava) sa začala v klinickej praxi odborne venovať témam z oblasti sexuológie. Absolvovala vzdelávanie v psychosexuológii ukončené certifikátom ECPS (EFS-ESSM Certified Psycho-Sexologist) Európskej spoločnosti pre sexuálnu medicínu (ESSM) a pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných konferencií.

Ako klinická psychologička je členkou výboru Slovenskej sexuologickej spoločnosti SLS a Sexuologickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS. Aktívne sa podieľa na činnosti Asociácie klinických psychológov. Spolupracovala na tvorbe viacerých Štandardných diagnostických a terapeutických postupov v klinickej psychológii. V rámci kliniky Calma sa venuje sexuologickým témam, predovšetkým ženským a mužským sexuálnym dysfunkciám, adolescentom a dospelým v procese tranzície a otázkam sexuality v detskom veku.

Pri práci s intímnymi témami dbá na komfortnú zónu každého človeka, ľudský prístup a hľadanie riešenia s ohľadom na potreby klienta.

Niečo osobné: Má rada hory, lúčne kvety a filmové festivaly. Nechá sa uniesť hudbou a porcelánom.

Čítať viac
klinika calma
Mgr. Terézia Súkeníková
Zameranie: psychológia, ILF neurofeeedback, neurovývinová diagnostika a terapia

Zaujíma sa o vývin dieťaťa, neuropsychológiu, úlohu pretrvávajúcich primitívnych reflexov a senzoricko-senzitívnej integrácie v rámci rôznych ťažkostí detí.

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Je absolventkou kurzu Infra-low Neurofeedbacku v EEG Biofeedback Inštitúte v Prahe a Neurovývinovej stimulácie v Inštitúte neuro-vývojovej terapie a stimulácie (INVTS). Absolvovala prvý modul INPP terapie neuromotorickej nezrelosti v Instituto de Psicología Neuro-Fisiológica v Španielsku. Má ukončený kurz individualizovaného sluchového tréningu JIAS. Aktuálne je vo výcviku v tanečno-pohybovej terapii v Akademii Alternativa v Olomouci.

Absolvovala kurz krízovej intervencii tvárou v tvár v Prahe, v dištančnom psychologickom a sociálnom poradenstve a v Son-Rise programe online v ATCA v USA, ktorý je zameraný na terapiu autizmu. Vykonávala stáž v Národnom autistickom ústave. Má skúsenosti s prácou na krízovej linke a v poradenstve pre deti a mladistvých.

Niečo osobné: jej srdcovkou je tanec, jóga a dlhé prechádzky v horách so svojim psom a rodinou

Čítať viac
klinika calma
Mgr. Júlia Reháková
Zameranie: liečebná pedagogika, terapie detí s PAS

Vyštudovala odbor liečebná pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Svoju prax vykonávala v špeciálnej triede pre deti s poruchami autistického spektra, v domove sociálnych služieb, kde pracovala najmä s ľuďmi s viacnásobným postihnutím a v centre zameranom na diagnostiku a liečbu porúch pamäti. Absolvovala Son-Rise program online v ATCA v USA zameraný na terapiu autizmu, cyklus kurzov práce v multisenzorickom prostredí (Snoezelen) a kurz HANDLE 1. a 2. stupňa. 

Aktuálne absolvuje kurz metódy Dr. Sindelar. Pre deti predškolského veku pripravuje a realizuje stimulačné programy. Je členkou Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov a členkou PRO LP Asociácie liečebných pedagógov. 

Niečo osobné: rada počúva true crime podcasty, číta knihy a chodí do prírody.

Čítať viac
klinika calma
Mgr. Adriana Barlogová
Zameranie: psychológia, terapia v pieskovisku

Zaujíma sa o problematiku emocionality, sebadôvery a zlepšenia celkového života dieťaťa. Baví ju terapeutická aj diagnostická práca s deťmi.

Vyštudovala odbor Psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave. Magisterské štúdium ukončila v roku 2016. V psychológií sa najprv zaoberala pracovnú sférou, v ktorej má aj prvé skúsenosti. Pracovala na personálnom oddelení, kde sa okrem iného spolupodieľala aj na vytvorení projektu zameraného na zlepšenie zamestnateľnosti študentov s poruchou autistického spektra. Od roku 2019 sa zameriava na priamu terapeutickú prácu s deťmi. Má skúsenosti z viacerých oblastí, ako napríklad terapeutická práca s deťmi s PAS modelom ESDM, rodinné poradenstvo, sluchový tréning JIAS, hrové terapie. Najviac ju aktuálne v práci bavia hrové prístupy pri práci s deťmi a postupne sa vzdeláva aj v terapii adolescentov. Rada robí osvetu poruchám autistického spektra a dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie.

Je certifikovaná na pracu s deťmi prostredníctvom nedirektívnej terapie hrou. Je frekventantkou dlhodobého výcviku v KIP a v kurze filiálnej terapie. Má ukončený kurz Sandplaying s nadstavbou využitia pre klientov po traumatickom zážitku, WISC-III, ADOS-2, sluchový tréning JIAS.

Niečo osobné: rada číta knihy, chodí na koncerty, fotí prírodu a čerpá energiu pri mori na slnku.

Čítať viac
Mgr. Soňa Pikáli
Zameranie: psychológia, terapia, psychodiagnostika

Zaujíma sa o problematiku vzťahovej väzby, možnosti jej diagnostiky v detskom veku a o pervazívne vývinové poruchy.

Je frekventantkou výcviku v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii, absolvovala kurz autogénneho tréningu a viaceré semináre zamerané na prácu s deťmi (preventívny program, program na rozvoj pozornosti, neverbálne techniky, vzťahy v rodine, terapia hrou).

Po skončení štúdia psychológie na FiFUK pôsobila ako psychológ v škole a v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva pre deti so zrakovým postihnutím v Bratislave. Pracovala aj v súkromnej psychologickej ambulancii Psychoterra s.r.o.

Má dlhoročnú prax v oblasti práce s deťmi a adolescentmi s rôznymi typmi ťažkostí (trauma, autizmus, viacnásobné zdravotné znevýhodnenie, úzkosti, neurózy, poruchy správania).

Venuje sa aj prekladu odbornej literatúry.

Čítať viac
klinika calma
Mgr. Katarína Stančeková
Zameranie: psychiatrické ošetrovateľstvo, krízová intervencia, skupinové aktivity pre deti i dospelých

Učaroval jej odbor psychiatrie už po skončení Strednej zdravotníckej školy v Trnave ako mladej začínajúcej sestre. V Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku sa rozhodla nielen pokračovať v získavaní odborných zručností, ale i v rozširovaní odborného portfólia svojich vedomostí. 

Po ukončení Špecializačného štúdia na Slovenskej postgraduálnej akadémii v Bratislave pokračovala štúdiom v odbore Ošetrovateľstva na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré úspešne ukončila. Súbežne študovala v doplňujúcom pedagogickom štúdiu na tejto univerzite. Svoje vedomosti, ale najmä praxou získané odborné zručnosti následne odovzdávala študentom/študentkám na Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave v odbore Ošetrovateľstvo. Neskôr pokračovala v manažérskom štúdiu na Slovenskej zdravotníckej univerzite, Lekárskej fakulty v Bratislave v odbore Zdravotnícky manažment a financovanie

Má potrebné vedomosti, zručnosti a skúsenosti pre nácvik relaxačných a stabilizačných techník, vedenie skupinových aktivít u detí i dospelých, je taktiež facilitátorkou TIR – u (Traumatic Incident Reduction). Svoje odborné zručnosti zúročuje aj v dištančnom poradenstve v krízovej intervencii  a pod dohľadom supervízora s pravidelnými supervíziami.

Je členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, v sekcii psychiatrických sestier a Ligy za duševné zdravie.

Niečo osobné: rodina, ktorá je pre ňu veľkým zdrojom energie, vzťahy, pečenie, vzdelávanie

Čítať viac
klinika calma
Mgr. Alexandra Hazlingerová
Zameranie: psychológia, psychoterapia, psychodiagnostika

Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Má viac ako 10 ročnú prax v práci dominantne s detskou ale aj dospelou klientelou. Pracovala ako zástupkyňa v pedagogicko – psychologickej poradni, kde sa zameriavala na emocionálne, osobnostné a vývinové problémy detí a dospievajúcich.

Realizovala sa ako dobrovoľníčka v nízkoprahovom centre. Je odbornou garantkou Života bez závislostí v Poprade. Vytvárala preventívne programy pre deti a dospievajúcich a venovala sa aj ich lektorovaniu. 

Pracovala tiež s rozvojovými skupinami nadaných detí. Jej srdcovými témami sú práca s úzkosťou, neistotami, vzťahovou oblasťou (vzťah k sebe a k ostatným).

Má ukončený dlhodobý výcvik v gestalt terapii. Okrem toho absolvovala napr. integratívnu prácu s motiváciou a zmenou s deťmi a adolescentmi v rodinách, kurzy krízovej intervencie, kurzy diagnostiky vzťahovej väzby, výcvik vo facilitácii malých skupín a veľkých skupín a mnohé ďalšie.

Niečo osobné: rada číta, športuje, miluje prírodu

Čítať viac
klinika calma
Dr. med. Myroslava Hanáková
Zameranie: psychiatria pre dospelých

Štúdium medicíny skončila v roku 2006 na Lekárskej fakulte Ľvivskej národnej lekárskej univerzity.

Psychiatrickú prax získala na Psychiatrickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB). Má pracovné skúsenosti z psychiatrickej ambulancie, akútneho psychiatrického oddelenia, otvoreného psychiatrického oddelenia a gerontopsychiatrického oddelenia. Vykonávala pohotovostné služby.

Dva roky pracovala ako asistentka na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského.

Spolupracovala s Ligou za duševné zdravie.

Zaujíma sa o problematiku porúch spánku, ADHD u dospelých, psychosomatiku, psychické poruchy pri neurologických ochoreniach a iné.

Za dôležitý považuje komplexný prístup v starostlivosti o duševné zdravie, teda okrem farmakoterapie aj využívanie individuálnej a skupinovej psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie a ďalších.

Duševné a telesné zdravie tvoria jeden celok, vzájomne sa ovplyvňujú, pôsobia na kvalitu života človeka. Starostlivosť o duševné zdravie je rovnako dôležitá ako starostlivosť o telesné zdravie.

Niečo osobné: má rada hudbu, kvety, prechádzky, ping-pong, stretnutia s kamarátmi.

Čítať viac
klinika calma
Mgr. Alexandra Stanislavová
Zameranie: psychológia, terapia, psychodiagnostika

Štúdium psychológie absolvovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracovala ako školská psychologička na strednej odbornej škole v Bratislave, neskôr v zariadení Centra poradenstva a prevencie v Bratislave, kde sa venovala individuálnemu poradenskému procesu a psychodiagnostike.

V psychodiagnostike využíva rôzne metódy, ako je Rorschachov test, OPD-2 rozhovor a tvorba diagnostickej úvahy, ktorá berie do úvahy aj kvalitatívnu zložku diagnostického procesu. 

V terapii využíva postupy hlbinnej psychodynamickej psychoterapie, t.j. metódu rozhovorom zameraným na uvedomenie si nevedomého. Pri práci využíva kladenie otázok, klarifikáciu či interpretáciu. 

Naďalej sa vzdeláva v klinickej psychológii na FIF UK v Bratislave, a tiež v rôznych psychodiagnostických metódach. 

Niečo osobné: rada trávi čas prechádzkami mestom.

Čítať viac
klinika calma
Mgr. Ľubomír Hlubocký
Zameranie: psychológia, psychoterapia

Je frekventantom výcviku Katatýmne imaginatívnej psychoterapie. Má absolvovaný kurz krízovej intervencie a bol tiež frekventantom kurzu expresívnej arteterapie.

Jeho predošlá prax zahŕňa prácu s teenagermi a dospelými v krízovom nízkoprahovom klube, takisto dištančné poradenstvo a krízovú intervenciu s mladými ľuďmi a deťmi v online priestore.

Má tiež skúsenosti s prácou s deťmi s poruchami autistického spektra. 

Pracoval v dome sociálnych služieb ako odborný pracovník predovšetkým s ľuďmi s psychotickými poruchami schizofrenického spektra. 

Bol členom tímu prvej psychologickej pomoci na slovensko – ukrajinských hraniciach pre ľudí ohrozených vojnovým konfliktom.

Dlhodobo sa venuje meditácii a mindfulness (absolvovaný kurz Mindfulness Based Stress Reduction). 

Niečo osobné: hrá na hudobné nástroje

Čítať viac
klinika calma
Mgr. Sarah Kaliská
Zameranie: psychológia, terapie detí s PAS

Absolvovala magisterské štúdium na fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. V minulosti sa venovala deťom s poruchami autistického spektra v procese edukácie. Absolvovala online kurz Autism Treatment Center of of America programu Son-Rise. Momentálne sa vzdeláva v oblasti neuro-vývinovej terapie a stimulácie v Cortex Academy. 

Zaujíma sa o vývin dieťaťa, neuropsychologiu a priťahujú ju témy pozitívnej psychológie.

Niečo osobné: hra na klavír, prechádzky so svojim psom

Čítať viac
klinika calma
Mgr. Lucia Vančová
Zameranie: logopédia pre deti a dospelých

Vyštudovala odbor logopédia a následne absolvovala špecializačné štúdium klinickej logopédie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Jej hlavnou odbornou náplňou je prevencia, diagnostika a terapia porúch narušenej komunikačnej schopností u detí, ako aj u dospelých klientov. Ponúka intervenciu širokého spektra rôznych komunikačných ťažkostí, pri ktorých využíva techniky, cvičenia, hry a komunikačné stratégie, ktoré nenásilnou formou pomáhajú v rozvoji jazykových schopností a prihliadajú na potreby každého jednotlivca.

Zúčastnila sa tvorby projektu študentov z FIIT STU –  Speekle, kde spoločne vytvorili niekoľko logopedických aplikácií pre zlepšenie efektivity a hravej formy logopedickej intervencie.

Pre zvýšenie svojej odbornosti  sa pravidelne zúčastňuje rôznych workshopov a seminárov ako sú napríklad semináre v oblasti porúch hlasu, PAS problematiky,  myofunkčných porúch, porúch prehĺtania, afázií a podobne.

Niečo osobné: spev, badminton, cestovanie

Čítať viac
klinika calma
Mgr. Ivana Valová
Zameranie: psychiatrická sestra, koordinovanie zdravotnej starostlivosti, odborný support a poradenstvo

Po ukončení stredoškolského štúdia začala pracovať ako detská sestra na internom oddelení NsP Kramáre. Študovala na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, kde získala titul Mgr. v odbore Ošetrovateľstvo. Popri štúdiu zároveň pracovala v zdravotníckych zariadeniach ako sestra a koordinátorka zdravotnej starostlivosti. 

Študovala tiež tradičnú čínsku medicínu v Prahe, štúdium ukončila ako Terapeut TČM diplomom z Tianjinskej univerzity v Číne. Venuje sa diagnostike, akupunktúre, fytoterapii, diagnostike z jazyka, bankovaniu, moxovaniu, guashi. Svoje vedomosti dopĺňa postgraduálnym vzdelávaním v oblasti fytoterapie, gynekológie, dermatológie, neurológie, urológie, liečbe bolesti.

Absolvovala stáže v Chengdu University of Traditional Chinese Medicine v Číne.

Neskôr pracovala v oblasti psychiatrie ako sestra / referent readaptačnej starostlivosti pre liečbu závislostí spôsobených psychoaktívnymi látkami a závislostí patriacich do skupiny špecifických porúch osobnosti.

Niečo osobné: rodina, divadlo, cestovanie, alternatívna medicína

Čítať viac
klinika calma
Mgr. Henrieta Ševčíková, PhD.
Zameranie: psychológia, psychoterapia, psychodiagnostika

Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave (FSEV UK). V rámci doktorandského štúdia v odbore psychológia zdravia na FSEV UK so školiacim pracoviskom na ÚVSK SAV, v. v. i. sa venovala postojom adolescentov voči znevýhodneným rovesníkom. Počas štúdia sa aktívne zúčastňovala vedeckých konferencií, publikovala odborné články a v rámci pedagogickej činnosti viedla odborné semináre (napr. Psychológia rodiny).

Popri štúdiu pracovala ako psychologička v komunitnom centre, kde sa venovala individuálnej a skupinovej psychologickej podpore, poradenstvu a intervenciám.

Pracovala tiež v ordinácii klinickej psychológie, kde vykonávala psychodiagnostiku a psychoterapiu detí, adolescentov a mladých dospelých.

V súčasnosti je frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v rámci Slovenského inštitútu psychodynamickej psychoterapie (SIPP) a je tiež zaradená v špecializačnom štúdiu klinickej psychológie na Slovenskej zdravotníckej univerzite (SZU).

Neustále sa vzdeláva a svoju odbornosť si tak dopĺňa rôznymi vzdelávacími aktivitami, seminármi a workshopmi (napr. intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami, práca s detskou kresbou, psychosomatické poruchy a ich psychoterapia, tréning krízovej intervencie a iné).

V rámci svojej odbornej práce sa venuje čiastkovej ale aj komplexnej psychodiagnostike a psychoterapii detí, dospievajúcich ale aj dospelých.

Niečo osobné: Baví ju počúvať hudbu a podcasty. Rada tancuje, cestuje, trávi čas sebarozvojom a prechádzkami alebo so svojimi blízkymi.

Čítať viac
klinika calma
Mgr. Gréta Gabauerová
Zameranie: psychológia, terapia hrou, sandplaying

Magisterské štúdium jednoodborovej psychológie absolvovala na Filozofickej fakulte na Univerzite Komenského v Bratislave.

V predchádzajúcom zamestnaní sa venovala prevažne deťom v predškolskom veku. V rámci svojej odbornej práce sa zameriava najmä na terapie detí v predškolskom a školskom veku.

Odbornosť a nové skúsenosti si dopĺňa rôznymi seminármi, workshopmi a vzdelávaním – práca s detskou kresbou, aktivity s detským klientom v rámci individuálnej práce, stimulačný program pre predškolákov, využitie projektívnych terapeutických nástrojov pri práci s deťmi, dieťa a rodina v rozvode, diagnostika a terapia deficitov čiastkových funkcií – Metóda Dr. Sindelar. Momentálne je účastníčkou ročného vzdelávania v nedirektívnej terapii hrou.

Niečo osobné: kultúra, hudba, prechádzky v prírode. Rada trávi čas so svojou rodinou a s kamarátmi.

Čítať viac
klinika calma
MUDr. Veronika Chovancová
Zameranie: detská psychiatria

Po štúdiu medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pracovala na Centrálnom prijímacom oddelení a na Onkologickej klinike s dospelými klientami. K téme duševného zdravia sa dostala dvojročným štúdiom psychológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Absolvovala viaceré Montessori semináre pre deti do 6 rokov (Ako sa spolu hrať a pritom rásť, Ako drobca naučiť myslieť, Najdôležitejší je začiatok). Venovala sa tiež problematike zdravej výživy a podpore zdravia prírodnou cestou.

Zaujíma sa o koncept  Rešpektujúcej výchovy a Teóriu typov. Jej najväčšou výzvou a učiteľmi sú vlastné deti.

Je zaradená do predatestačneho štúdia v odbore detská psychiatria. Na Klinike Calma pracuje s deťmi a adolescentmi pod supervíziou MUDr. Veroniky Marcinčákovej Husárovej, PhD.

Niečo osobné: miluje knihy, hory a čokoládu

Čítať viac
klinika calma
Vydajte sa na cestu za duševným zdravím!