Náš tím

MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová, PhD.
Zameranie: detská psychiatria, dotykové terapeutické metódy, zážitková pedagogika

Po PhD štúdiu na LFUK atestovala v odbore detská psychiatria. Pôsobila na Psychiatrickej klinike v Martine, vo vlastnej pedopsychiatrickej ambulancii, ako výskumníčka v Akademickom centre pre výskum autizmu, ako diagnostička v Autistickom centre Andreas a ako lektorka pre odbor liečebnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte UK.

Je absolventkou 4-ročného life-koučingového výcviku v Prahe, Son-Rise programu online v ATCA v USA, 2. stupňa Handle prístupu terapie vývinových porúch, absolvovala semináre DIRFloortime u detí s autizmom, Senzorická integrácia v pedagogike, cyklus kurzov práce v Snoezelene, viacerých kurzov dotykových terapeutických metód vrátane kraniosakrálnej terapie a metamorfnej techniky, je aromaterapeutkou pre dušu a TIR (trauma incident reduction) facilitátorkou. Aktuálne je vo výcviku 3.stupňa Handle prístupu pre screenerov.

Spolupracovala s viacerými rodičovskými centrami na prednáškach o výchove, pre ktoré vytvorila a viedla hudobno-pohybové kurzy pre deti.

Niečo osobné: má rada spev, študovala ho na Konzervatóriu v Bratislave. Oddych si dopraje pri Marvelovkách a šoférovaní.

Čítať viac
MUDr. Mária Matisová
Zameranie: psychiatria

Jej srdcovkou sú psychózy, ale aj práca s LGBTQIA+ komunitou, zaujíma sa aj o súčasnú epidémiu úzkostne-depresívnych stavov.

Ako členka neziskovej organizácie No more stigma sa s komunitou psychológov a psychiatrov snaží o destigmatizáciu starostlivosti o duševné zdravie. Rada prednáša na odborných podujatiach.

Po štúdiu na LFUK pracovala v Pinelovej nemocnici v Pezinku a následne na Psychiatrickej klinike LFUK a UNB Staré Mesto.

Niečo osobné: Je hrdou majiteľkou dvoch rozmaznaných mačiek.

Čítať viac
Mgr. Jana Antošková
Zameranie: klinická psychológia, psychoterapia (KBT), psychodiagnostika

Štúdium jednoodborovej psychológie ukončila v r. 2009 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2016 ukončila 5-ročný výcvik v Kognitívne behaviorálnej terapií (KBT) a v  roku 2019 získala špecializáciu v odbore Klinická psychológia. Je zapísaná v registri Komory psychológov a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

Má viac ako 10-ročnú prax s individuálnou a skupinovou psychoterapiou, psychoedukačnými skupinami a psychodiagnostickými vyšetreniami. Venovala sa primárne dospelým a adolescentom so závislosťou, ale aj širokou škálou ďalších problémov (najmä depresie, úzkosti, panické poruchy, poruchy príjmu potravy a pod.).

Absolvovala viaceré odborné workshopy a semináre (Základný kurz v Rorschachovej metóde, Test ruky, Využitie kresby pri otváraní témy rodina, Arteterapia a ďalšie). Aktívne sa zúčastňuje na odborných medzinárodných konferenciách. Má dlhoročné skúsenosti s telefonickou krízovou intervenciou pre deti aj dospelých.

Niečo osobné: rada číta knihy, stanuje v prírode, energiu čerpá pri dance barre a pilatese.

Čítať viac
Mgr. Liliana Šimečková, PhD.
Zameranie: liečebná pedagogika, terapia KBT

Témy jej klientov sú najmä: školská neúspešnosť, adaptácia na školu, ťažkosti pri čítaní, písaní, počítaní, ťažkosti s pozornosťou a sústredením sa.

Ponúka psychoterapiu adolescentov a dospelých klientov. Pre deti zase diagnostiku porúch učenia (ŠVPU), reedukáciu a stimulačné programy na rozvíjanie funkcií dôležitých pre učenie sa.

Absolvovala viaceré odborné workshopy a semináre ako napr. detské písmo ako obraz osobnosti dieťaťa, splývavé čítanie, chaos a poriadok vo vzťahoch, výchova k zdravému životnému štýlu, práca so schémami.

Vytvorila stimulačný program pre predškolákov a program pre deti ZŠ, ktorí sú neúspešní v školskom prostredí.

Štúdium liečebnej pedagogiky (Pdf UK) ukončila v roku 1996. V roku 2002 získala doktorát z odboru špeciálna pedagogika. Absolvovala výcvik v Kognitívno-behaviorálnej terapii a od roku 2014 je zapísaná v registri Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov. V roku 2020 získala špecializáciu v odbore Liečebná pedagogika na SZU v Bratislave.

Má rada výzvy a medzi jej celoživotné patria práca, rodina a Tatry.

Čítať viac
Mgr. Jana Štefániková, PhD.
Zameranie: klinická psychologička, sexuologička

Je klinická psychologička, v rámci kliniky Calma sa venuje sexuologickým témam, predovšetkým ženským a mužským sexuálnym dysfunkciám, adolescentom a dospelým v procese tranzície a otázkam sexuality v detskom veku.

V rámci PhD. štúdia sa venovala aplikovanej psychodiagnostike, v klinickej praxi pracuje od roku 2012, absolvovala vzdelávanie v Psychosexuológii s certifikátom ECPS Európskej spoločnosti pre sexuálnu medicínu (ESSM), pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných konferencií. Prednášala v rámci pregraduálneho a špecializačného štúdia na Lekárskej a Filozofickej fakulte UK. Je členkou výboru Slovenskej sexuologickej spoločnosti SLS a aktívne sa podieľa na činnosti Asociácie klinických psychológov. Spolupracovala na tvorbe viacerých Štandardných diagnostických a terapeutických postupov v klinickej psychológii. Pri práci s intímnymi témami dbá na komfortnú zónu každého človeka, ľudský prístup a hľadanie riešenia s ohľadom na potreby klienta.
 
Niečo osobné:  Má rada hory, lúčne kvety, filmové festivaly. Nechá sa uniesť hudbou a porcelánom.
Čítať viac
Mgr. Terézia Súkeníková
Zameranie: psychológia, terapie detí s PAS, neurovývinová diagnostika a stimulácia, senzo-motorické stimulačné programy a tanečno-pohybová terapia

Vyštudovala odbor psychológie na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Aktuálne je vo výcviku v tanečno-pohybovej terapii. Absolvovala kurz krízovej intervencie tvárou v tvár v Prahe, v dištančnom psychologickom a sociálnom poradenstve a v Son-Rise programe online, ktorý je zameraný na terapiu autizmu. Vykonávala stáž v Národnom autistickom ústave v Prahe. Má skúsenosti s prácou na krízovej linke a v poradenstve pre deti a mladistvých. Je absolventkou kurzu Neurovývinovej stimulácie v Inštitúte neuro-vývojovej terapie a stimulácie (INVTS) a absolvovala prvý modul INPP terapie neuromotorickej nezrelosti v Instituto de Psicología Neuro-Fisiológica v Španielsku. Má ukončený kurz individualizovaného sluchového tréningu JIAS.

Zaujíma sa o vývin dieťaťa a úlohu pretrvávajúcich primitívnych reflexov a senzoricko-senzitívnej integrácie v rámci rôznych ťažkostí detí.

Niečo osobné: jej srdcovkou je tanec, jóga a dlhé prechádzky v horách so svojim psom a rodinou

Čítať viac
Mgr. Michaela Trúchla
Zameranie: psychológia, psychoterapia

Je absolventkou FiF UK v odbore psychológia. Po ukončení štúdia sa niekoľko rokov venovala diagnostike a terapii detí a teenagerov v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Neskôr pracovala ako psychologička v ambulancii klinickej psychológie. Má tiež skúsenosti s prácou v korporátnej sfére.

Absolvovala vzdelávanie v krízovej intervencii, práci s terapeutickými kartami, diagnostike a terapii v metóde Sindelar, hypnóze a autogénnom tréningu. Vyše desať rokov sa venuje Proces orientovanej psychológii.

Orientuje sa na terapiu depresií, úzkostných stavov, vzťahové problémy a sebarozvoj. Jej obľúbenou témou je ADHD u dospelých klientov.

Niečo osobné : rada sa neustále vzdeláva, miluje knihy, hudbu, tanec a oceán

Čítať viac
Mgr. Adriana Barlogová
Zameranie: psychológia, terapia v pieskovisku

Zaujíma sa o problematiku emocionality, sebadôvery a zlepšenia celkového života dieťaťa. Baví ju terapeutická aj diagnostická práca s deťmi.

Vyštudovala odbor Psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave. Magisterské štúdium ukončila v roku 2016. V psychológií sa najprv zaoberala pracovnú sférou, v ktorej má aj prvé skúsenosti. Pracovala na personálnom oddelení, kde sa okrem iného spolupodieľala aj na vytvorení projektu zameraného na zlepšenie zamestnateľnosti študentov s poruchou autistického spektra. Už viac ako 3 roky sa zameriava na priamu terapeutickú prácu s deťmi. Má skúsenosti z viacerých oblastí, ako napríklad terapeutická práca s deťmi s PAS modelom ESDM, rodinné poradenstvo, sluchový tréning JIAS. Najviac ju aktuálne v práci baví tzv. Sandplaying, ktorý je vhodný pre široké spektrum ťažkostí u detí aj adolescentov. Rada robí osvetu poruchám autistického spektra a dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie.

Má ukončený kurz Sandplaying s nadstavbou využitia pre klientov po traumatickom zážitku, kurz Projektívne metódy, ADOS-2, sluchový tréning JIAS, tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, INPP školský intervenčný program.

Niečo osobné: rada číta knihy, chodí na koncerty, fotí prírodu a čerpá energiu pri mori na slnku.

Čítať viac
Mgr. Anna Danková
Zameranie: psychológia, diagnostika a terapie pre deti s PAS

Vyštudovala psychológiu na Trnavskej Univerzite v Trnave.
Už počas štúdia pracovala s deťmi s poruchou autistického spektra. Pôsobila v autistickom centre Andreas ako diagnostik a terapeut.

Absolvovala výcvik v Terapii hrou, Filiálnej terapií (v Inštitúte terapie hrou) ako aj štúdium behaviorálneho
technika na Masarykovej univerzite a mnoho ďalších školení v rámci aplikovanej behaviorálnej analýzy
ako aj Son-Rise program online v ATCA v USA zameraný na terapiu autizmu.

V rámci Calmy pracuje s osobami s poruchou autistického spektra, s nadanými osobami, osobami z komunity LGBTIA+, vedie kurz filiálnej terapie a je súčasťou STEPS programu.

Niečo osobné: joga, káva, knihy.

Čítať viac
Mgr. Lucia Pružinská
Zameranie: psychoterapia pre dospelých, relaxácie

Pracuje PCA (person-centred approach) – teda na človeka zameraným prístupom, ktorý vychádza z hlbokej úcty voči jednotlivcovi, jeho osobitosti a vlastným rozhodnutiam. Vo svojej práci sa tiež inšpiruje konceptom mindfulness. Prostredníctvom  prirodzeného, nedirektívneho rozhovoru sprevádza klientov na ceste k lepšiemu porozumeniu sebe samým. Je presvedčená, že každý z nás je schopný sám riadiť svoj život smerom k väčšiemu naplneniu. Svoju úlohu vidí v poskytovaní bezpečného priestoru bez hodnotenia, v ktorom zákonite rastie zdravá sebadôvera a sebaprijatie. Napomáha klientom odhaľovať ich vlastné vnútorné zdroje a schopnosť nachádzať vlastné funkčné riešenia svojich problémov.

Štúdium jednoodborovej psychológie ukončila v r. 2016 na FiF UK v Bratislave. V roku 2021 ukončila výcvikový program “Poradenstvo a psychoterapia zameraná na klienta” na Českom institute PCA v Brne, následne v r. 2022 aj jeho supervíznu časť. V súčasnosti sa na rovnakom inštitúte vzdeláva v metódach somato-psychickej rezonancie, ktoré rozširujú klasickú verbálnu
terapiu o prácu s telom. V roku 2017 absolvovala kurz Mediácie a navštevovala kurz Motivačné rozhovory. Má niekoľkoročné skúsenosti s prácou na krízovej linke pre deti a priamou prácou v treťom sektore s ľuďmi v akútnej a chronickej psychosociálnej kríze.

Niečo osobné: energiu vybíja i dobíja behom, má rada francúzske filmy, stolové hry,  hory a more

Čítať viac
Mgr. Júlia Reháková
Zameranie: liečebná pedagogika, terapie detí s PAS

Vyštudovala odbor liečebná pedagogika na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. V diplomovej práci sa venovala inklúzii dieťaťa s poruchou autistického spektra v materskej škole. Svoju prax vykonávala v špeciálnej triede pre deti s poruchami autistického spektra, v domove sociálnych služieb, kde pracovala najmä s ľuďmi s viacnásobným postihnutím a v centre zameranom na diagnostiku a liečbu porúch pamäti.  Počas magisterského štúdia absolvovala terapiu hrou, arteterapiu a psychomotorickú terapiu. Absolvovala Son-Rise program online v ATCA v USA zameraný na terapiu autizmu a cyklus kurzov práce v multisenzorickom prostredí (Snoezelen). Je členkou PRO LP Asociácie liečebných pedagógov.

Niečo osobné: rada počúva true crime podcasty, číta knihy a chodí do prírody.

Čítať viac
Mgr. Soňa Pikáli
Zameranie: psychoterapia pre dospelých, relaxácie

Zaujíma sa o problematiku vzťahovej väzby, možnosti jej diagnostiky v detskom veku a o pervazívne vývinové poruchy.

Je frekventantkou výcviku v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii, absolvovala kurz autogénneho tréningu a viaceré semináre zamerané na prácu s deťmi (preventívny program, program na rozvoj pozornosti, neverbálne techniky, vzťahy v rodine, terapia hrou).

Po skončení štúdia psychológie na FiFUK pôsobila ako psychológ v škole a v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva pre deti so zrakovým postihnutím v Bratislave. Pracovala aj v súkromnej psychologickej ambulancii Psychoterra s.r.o.

Má dlhoročnú prax v oblasti práce s deťmi a adolescentmi s rôznymi typmi ťažkostí (trauma, autizmus, viacnásobné zdravotné znevýhodnenie, úzkosti, neurózy, poruchy správania).

Venuje sa aj prekladu odbornej literatúry.

Čítať viac
Mgr. Katarína Stančeková
Zameranie: psychiatrické ošetrovateľstvo, krízová intervencia, poradenstvo, facilitátorka relaxačných a stabilizačných techník a TIR - u, skupinových aktivít pre deti i dospelých
Učaroval jej odbor psychiatrie už po skončení SŠ ako mladej začínajúcej sestre. V Psychiatrickej nemocnici v Pezinku sa rozhodla nielen pokračovať v získavaní odborných zručností, ale i v rozširovaní odborného portfólia svojich vedomostí. Po ukončení špecializačného štúdia na Slovenskej postgraduálnej akadémii v Bratislave (v roku 2000) pokračovala na VŠ. Začala sa vzdelávať v odbore Ošetrovateľstvo na Fakulte ošetrovateľstva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave (ukončené v roku 2007 magisterským titulom) a súbežne študovala v doplňujúcom pedagogickom štúdiu na tejto univerzite. Svoje vedomosti, ale najmä praxou získané odborné zručnosti odovzdávala študentkám VŠ zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave v odbore Ošetrovateľstvo. Neskôr pokračovala v manažérskom štúdiu na SZU Lekárskej fakulty v Bratislave (ukončené v roku 2016) v odbore Zdravotnícky manažment a financovanie.
 
Má potrebné vedomosti, zručnosti a skúsenosti s nácvikom relaxačných a stabilizačných techník, vedenia skupinových aktivít u detí i dospelých, je facilitátorkou TIR – u. Svoje odborné zručnosti zúročuje aj v dištančnom poradenstve v krízovej intervencii.
Je členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, v sekcii psychiatrických sestier a Ligy za duševné zdravie.
 
 
Niečo osobné: rodina, ktorá je pre ňu veľkým zdrojom energie, vzťahy, pečenie, vzdelávanie
Čítať viac
Mgr. Alexandra Hazlingerová
Zameranie: psychológia, psychoterapia, psychodiagnostika

Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Má viac ako 10 ročnú prax v práci dominantne s detskou ale aj dospelou klientelou. Pracovala ako zástupkyňa v pedagogicko – psychologickej poradni, kde sa zameriavala na emocionálne, osobnostné a vývinové problémy detí a dospievajúcich.

Realizovala sa ako dobrovoľníčka v nízkoprahovom centre. Je odborným garantom Života bez závislostí v Poprade. Vytvárala preventívne programy pre deti a dospievajúcich a venovala sa aj ich lektorovaniu. 

Pracovala tiež s rozvojovými skupinami nadaných detí. Jej srdcovými témami sú práca s úzkosťou, neistotami, vzťahovou oblasťou (vzťah k sebe a k ostatným).

Nosným smerom sa pre ňu stala gestalt terapia. Okrem toho absolvovala napr. integratívnu prácu s motiváciou a zmenou s deťmi a adolescentmi v rodinách, kurzy krízovej intervencie, kurzy diagnostiky vzťahovej väzby, výcvik vo facilitácii malých skupín a veľkých skupín a mnohé ďalšie.

Niečo osobné: rada číta, športuje, miluje prírodu

Čítať viac
Dr. med. Myroslava Hanáková
Zameranie: psychiatria

Štúdium medicíny skončila v roku 2006 na Lekárskej fakulte Ľvivskej národnej lekárskej univerzity.

Psychiatrickú prax získala na Psychiatrickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB). Má pracovné skúsenosti z psychiatrickej ambulancie, akútneho psychiatrického oddelenia, otvoreného psychiatrického oddelenia a gerontopsychiatrického oddelenia. Vykonávala pohotovostné služby.

Dva roky pracovala ako asistentka na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského.

Spolupracuje s Ligou za duševné zdravie.

Zaujíma sa o problematiku porúch spánku, ADHD u dospelých, ako aj o organické psychické poruchy, psychické poruchy pri neurologických ochoreniach a iné.

Za dôležitý považuje komplexný prístup v starostlivosti o duševné zdravie, teda okrem farmakoterapie aj využívanie individuálnej a skupinovej psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie a ďalších.

Duševné a telesné zdravie tvoria jeden celok, vzájomne sa ovplyvňujú, pôsobia na kvalitu života človeka, a preto je dôležité sa starať o svoje zdravie.

Niečo osobné: má rada hudbu, kvety, prechádzky, ping-pong, stretnutia s kamarátmi.

Čítať viac
Mgr. Alexandra Stanislavová
Zameranie: psychológia, terapia, psychodiagnostika

Štúdium psychológie absolvovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracovala ako školská psychologička na strednej odbornej škole v Bratislave, neskôr v zariadení Centra poradenstva a prevencie v Bratislave, kde sa venovala individuálnemu poradenskému procesu a psychodiagnostike.

V psychodiagnostike využíva rôzne metódy, ako je Rorschachov test, OPD-2 rozhovor a tvorba diagnostickej úvahy, ktorá berie do úvahy aj kvalitatívnu zložku diagnostického procesu. 

V terapii využíva postupy hlbinnej psychodynamickej psychoterapie, t.j. metódu rozhovorom zameraným na uvedomenie si nevedomého. Pri práci využíva kladenie otázok, klarifikáciu či interpretáciu. 

Naďalej sa vzdeláva v klinickej psychológii na FIF UK v Bratislave, a tiež v rôznych psychodiagnostických metódach. 

Niečo osobné: rada trávi čas prechádzkami mestom.

Čítať viac
Mgr. Ľubomír Hlubocký
Zameranie: psychológia, psychoterapia

Je frekventantom výcviku Katatýmne imaginatívnej psychoterapie. Má absolvovaný kurz krízovej intervencie a bol tiež frekventantom kurzu expresívnej arteterapie.

Jeho predošlá prax zahŕňa prácu s teenagermi a dospelými v krízovom nízkoprahovom klube, takisto dištančné poradenstvo a krízovú intervenciu s mladými ľuďmi a deťmi v online priestore.

Má tiež skúsenosti s prácou s deťmi s poruchami autistického spektra. 

Pracoval v dome sociálnych služieb ako odborný pracovník predovšetkým s ľuďmi s psychotickými poruchami schizofrenického spektra. 

Bol členom tímu prvej psychologickej pomoci na slovensko – ukrajinských hraniciach pre ľudí ohrozených vojnovým konfliktom.

Dlhodobo sa venuje meditácii a mindfulness (absolvovaný kurz Mindfulness Based Stress Reduction). 

Niečo osobné: hrá na hudobné nástroje

Čítať viac
Mgr. Sarah Kaliská
Zameranie: psychológia, terapie detí s PAS

Absolvovala magisterské štúdium na fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. V minulosti sa venovala deťom s poruchami autistického spektra v procese edukácie. Absolvovala online kurz Autism Treatment Center of of America programu Son-Rise. Momentálne sa vzdeláva v oblasti neuro-vývinovej terapie a stimulácie v Cortex Academy. 

Zaujíma sa o vývin dieťaťa, neuropsychológiu a priťahajú ju témy pozitívnej psychológie.

Niečo osobné: hra na klavír, prechádzky so svojim psom

Čítať viac
Mgr. Lucia Vančová
Zameranie: logopédia

Vyštudovala klinickú logopédiu na PFUK v Bratislave.

Jej hlavnou odbornou náplňou je prevencia, diagnostika a terapia porúch narušenej komunikačnej schopností u detí, ako aj u dospelých pacientov. Ponúka intervenciu širokého spektra rôznych komunikačných ťažkostí, pri ktorých využíva techniky, cvičenia, hry a komunikačné stratégie, ktoré nenásilnou formou pomáhajú v rozvoji jazykových schopností a prihliadajú na potreby každého jednotlivca.

Zúčastnila tvorby projektu študentov z FIIT STU –  Speekle, kde spoločne vytvorili niekoľko logopedických aplikácií pre zlepšenie efektivity a hravej formy logopedickej intervencie.

Pre zvýšenie svojej odbornosti  sa pravidelne zúčastňuje rôznych workshopov a seminárov ako sú napríklad semináre v oblasti porúch hlasu, PAS problematiky,  myofunkčných porúch, porúch prehĺtania, afázií a podobne.

Absolvovala špecializačné štúdium a získala atestáciu v odbore Klinická logopédia, kde témou jej špecializačnej práce boli poruchy prehĺtania u dospelých hospitalizovaných pacientov.

Niečo osobné: spev, badminton, cestovanie

Čítať viac
Mgr. Ivana Valová
Zameranie: psychiatrické ošetrovateľstvo, zdravotná sestra

Po ukončení stredoškolského štúdia začala pracovať ako detská sestra na internom oddelení NsP Kramáre. V rokoch 2003 – 2008 študovala na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, kde získala titul Mgr. v odbore Ošetrovateľstvo. Popri štúdiu zároveň pracovala v zdravotníckych zariadeniach ako sestra a koordinátorka zdravotnej starostlivosti. 

V roku 2012 – 2016 študovala tradičnú čínsku medicínu v Prahe, štúdium ukončila ako Terapeut TČM diplomom z Tianjinskej univerzity v Číne. Venuje sa diagnostike, akupunktúre, fytoterapii, diagnostike z jazyka, bankovaniu, moxovaniu, guashi. Svoje vedomosti dopĺňa postgraduálnym vzdelávaním v oblasti fytoterapie, gynekológie, dermatológie, neurológie, urológie, liečbe bolesti…

V rokoch 2017 a 2019 absolvovala stáže v Chengdu university of traditional chinese medicine v Číne.

Posledných 5 rokov pracovala v oblasti psychiatrie ako sestra / referent readaptačnej starostlivosti pre liečbu závislostí spôsobených psychoaktívnymi látkami a závislostí patriacich do skupiny špecifických porúch osobnosti.

Niečo osobné: mám rada svoju rodinu, divadlo, cestovanie, alternatívnu medicínu a sviečkovú omáčku

Čítať viac
Vydajte sa na cestu za duševným zdravím!
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.