Starostlivosť pre deti

Vstupný obraz

Každé dieťa u nás prejde vstupnou diagnostikou, aby sme vedeli posúdiť jeho klinický stav. Na základe vyšetrenia vytvoríme osobný liečebný plán, v ktorom naši odborníci na základe svojich dlhoročných skúseností a znalostí povedia, akým spôsobom pri jeho stave prežívania a stupni závažnosti najlepšie môže dosiahnuť stabilizáciu a následný rozvoj. Liečba detí je vždy založená na úzkej spolupráci s rodičmi.

Kvôli efektívnosti diagnostického postupu si od vás niektoré anamnestické údaje pred osobným stretnutím vyžiadame online formou. Ak ich poskytnutie online formou z vašej strany nie je možné, vieme vám za osobitný poplatok poskytnúť aj jednorazovú službu odbornej asistencie pri spracovaní týchto údajov.

Následne prebehne vyšetrenie psychológom, psychiatrom alebo liečebným pedagógom. Špecialista vám potom predstaví osobný liečebný plán a návrh najvhodnejšieho programu starostlivosti pre vaše dieťa.

Čo môže vstupný obraz obsahovať?
vstup do terapeutického procesu je prvotné sedenie s klientom a blízkou osobou (kde je to vhodné/možné) nevyhnutné na zostavenie osobného liečebného terapeutického plánu bez vyšetrenia detským psychiatrom
119 €
vstupný obraz dieťaťa s už diagnostikovanou poruchou autistického spektra pred zaradením do programu Stabilizácia pre vývinové poruchy
119 €
vyšetrenie detským psychiatrom (diagnostika alebo rediagnostika, približne 2 hodiny, väčšina vyšetrenie dieťaťa plus vysvetlenie pre rodiča)
239 €
kombinovaná diagnostika zahŕňajúca základnú diagnostiku nevyhnutnú na vstup dieťaťa do stabilizačného terapeutického programu a následné vyšetrenie detským psychiatrom (spravidla zrealizované už v rámci odporúčaného stabilizačného terapeutického programu)
359 €
komplexný diagnostický program – zahŕňa maximálne 6 sedení v rôznych časových intervaloch (presný počet a rozsah sedení určia naši odborníci) s rodičmi, dieťaťom, v prípade potreby komunikáciu so školou a mapovanie prostredia, v ktorom dieťa žije za účelom získania komplexného pohľadu na stav dieťaťa a určenie vhodného terapeutického postupu
499 €
špecializovaný (diferenciálno-diagnostický) vstupný obraz – zahŕňa sériu vyšetrení zameraných na diferenciálnu diagnostiku konkrétnych ťažkostí dieťaťa. Diferenciálna diagnostika (zvažovanie medzi konkrétnymi diagnózami) vyžaduje niekoľko odborných testov realizovaných vo viacerých sedeniach. Tento typ diagnostiky odporúčame pri podozrení na poruchy aktivity a pozornosti (ADHD), poruchy autistického spektra, špecifické poruchy učenia a diferenciálnu diagnostiku porúch vývinu reči, mentálneho zaostávania a iných špecifických diagnostických okruhov v detskom veku.
599 €
neurovývinová diagnostika – zahŕňa vyšetrenie odborníkom v príslušnej diagnostickej a terapeutickej metóde zameranej na senzorické spracovanie, organizáciu neurovývinových systémov alebo pretrvávajúce primitívne reflexy
119 €
logopedická diagnostika – zahŕňa vyšetrenie logopédom pri podozreni na poruchu reči – ide o cca 90 min vyšetrenie s určením diagnózy a nasledným predložením návrhu na ďaľší postup pre prácu s klientom v rámci konzultácie s rodičom. Diagnostickému sedeniu predchádza odber a vyhodnotenie anamnestických údajov z anamnestického dotazníka
119 €
neurofeedback diagnostika – zahŕňa vyšetrenie odborníkom nevyhnutné pred aplikáciou neurofeedback terapie. Ide o cca 120 min vyšetrenie zamerané na vyhodnotenie špecifických anamnestických údajov, vysvetlenie neurofeedback procesu, uskutočnenie QIK testu a prvé zapojenie klienta na neurofeedback zariadenie. Diagnostickému sedeniu predchádza odber a vyhodnotenie anamnestických údajov z špeciálneho neurofeedback anamnestického dotazníka
139 €
VIAC A CENNÍK

1. Program Prevencia

Čím skôr začneme problém riešiť, tým ľahšie a rýchlejšie ho vyriešime. Čím viac o probléme vieme, tým skôr ho môžeme riešiť.

Kvalitné informácie od našich odborníkov a podporné skupiny pre deti a rodičov s podobným prežívaním, pre príbuzných a známych, sú stelesnením prevencie. Skupinové aktivity trvajú štandardne okolo 60 alebo 90 minúť, podľa ich typu. Viac sa o nich dozviete tu.

Čo program obsahuje?
Edukácia
Skupinová podpora
Cena
19 € / mes.

49 € / 3 mes.
19 € / mes.

49 € / 3 mes.
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne pre rodiča alebo príbuzného
podporná skupina pre rodiča alebo príbuzného pod vedením odborníka raz mesačne (nejde o skupinovú psychoterapiu)
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu
VIAC A CENNÍK

2. Program Stabilizácia pre vývinové poruchy

Porucha psychického vývinu predstavuje výzvu nielen pre dieťa, ale aj pre jeho rodičov. Liečba na základe osobného liečebného plánu zahŕňa viac možností a programov, ktoré zohľadňujú jednotlivé špecifické diagnózy zistené na základe vstupného obrazu dieťaťa.

Poruchy autistického spektra, poruchy aktivity a pozornosti, fetálny alkoholový syndróm či telesné syndrómy, ktoré potrebujú starostlivosť detského psychiatra vyžadujú rôzne terapeutické postupy – terapia vývojovou hrou, terapia s prvkami senzorickej integrácie, psychoterapia, liečebno-pedagogická intervencia alebo iné aktivity vyžadujúce rôzne vzdelanie a skúsenosti odborníkov.

Pre niekoho je vhodnejšie zvoliť individuálnu a pre iného skupinovú formu. Programy priebežne pripôsobujeme potrebám dieťaťa aj rodičov. Neustále komunikujeme aj s rodičmi, aby dostali vzdelávanie a podporu tam, kde to potrebujú.

Čo program obsahuje?
Basic*
Mini
Štandard
Pokročilý
Maxi**
Cena
99 € / mes.

269 € / 3 mes.
239 € / mes.

649 € / 3 mes.
279 € / mes.

749 € / 3 mes.
549 € / mes.

1.499 € / 3 mes.
3 mes. celkom** 2.199 €
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne pre rodiča alebo príbuzného
podporná skupina pre rodiča alebo príbuzného pod vedením odborníka raz mesačne
terapeutická práca s dieťaťom*** – prvý mesiac – v nasledovnom objeme vrátane individuálnej konzultácie s rodičom alebo príbuzným
1 x 100 min
2 x 50 min
4 x 50 min
5 x 50 min týždenne
terapeutická práca s dieťaťom*** – druhý mesiac – v nasledovnom objeme vrátane individuálnej konzultácie s rodičom alebo príbuzným
1 x 100 min
2 x 50 min
4 x 50 min
2 x 50 min týždenne
terapeutická práca s dieťaťom*** – tretí mesiac – v nasledovnom objeme vrátane individuálnej konzultácie s rodičom alebo príbuzným
1 x 100 min
2 x 50 min
4 x 50 min
4 x 50 min
vedenie zdravotnej karty a kontrola u detského psychiatra podľa potreby (osobné vykonanie kontroly určuje psychiater)
možnosť dokúpenia doplnkovej starostlivosti o dieťa v domácom prostredí****
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

*Program basic sa ponúka len v kombinácii s doplnkovou starostlivosťou o dieťa v domácom prostredí.

**Rozpísaná cena MAXI programu po mesiacoch: 1199 € 1. mesiac, 779 € 2. mesiac, 499 € 3. mesiac, alebo spolu naraz 2.199 €.

***Terapeutická práca s dieťaťom znamená: individuálna terapia prostredníctvom vývojovej hry, terapia s prvkami senzorickej integrácie, terapia v multisenzorickom prostredí, psychoterapia alebo iné vhodné individuálne alebo skupinové aktivity dieťaťa s odborníkom podľa osobného liečebného plánu.

****Doplnková starostlivosť o dieťa v domácom prostredí je poskytovaná zo strany pracovníka vyškoleného v našom zdravotníckom zariadení. Je poskytovaná v rozsahu minimálne 3 hodiny týždenne, je možné ju objednať minimálne na jeden mesiac dopredu a vždy len ako podpornú službu k danému programu starostlivosti. Cena za túto službu je uvedená v časti doplnkové služby. Táto služba nie je sama osebe poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ale je poskytovaná ako podporná služba k programu zdravotnej starostlivosti. Viac informácií je v časti Jednorázové a doplnkové služby.

VIAC A CENNÍK

3. Program Stabilizácia pre poruchy učenia predškolákov

Porucha psychického vývinu predstavuje výzvu nielen pre dieťa, ale aj pre jeho rodičov. Liečba na základe osobného liečebného plánu zahŕňa viac možností a programov, ktoré zohľadňujú jednotlivé špecifické diagnózy zistené na základe vstupného obrazu dieťaťa.

Poruchy autistického spektra, poruchy aktivity a pozornosti, fetálny alkoholový syndróm či telesné syndrómy, ktoré potrebujú starostlivosť detského psychiatra vyžadujú rôzne terapeutické postupy – terapia vývojovou hrou, terapia s prvkami senzorickej integrácie, psychoterapia, liečebno-pedagogická intervencia alebo iné aktivity vyžadujúce rôzne vzdelanie a skúsenosti odborníkov.

Pre niekoho je vhodnejšie zvoliť individuálnu a pre iného skupinovú formu. Programy priebežne pripôsobujeme potrebám dieťaťa aj rodičov. Neustále komunikujeme aj s rodičmi, aby dostali vzdelávanie a podporu tam, kde to potrebujú.

Čo program obsahuje?
Mini
Štandard
Cena
169 € / mes.

449 € / 3 mes.
329 € / mes.

849 € / 3 mes.
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne pre rodiča alebo príbuzného
podporná skupina pre rodiča alebo príbuzného pod vedením odborníka raz mesačne
vedenie zdravotnej karty u liečebného pedagóga
individuálna alebo skupinová liečebno pedagogická terapia (50 minút) koľko krát mesačne
2 x
4 x
individuálna konzultácia s rodičom alebo príbuzným mesačne
30 min
1 hod
kontrolná diagnostika pre dieťa
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu
VIAC A CENNÍK

4. Program Stabilizácia pre poruchy učenia školákov

Školáci, ktorí čítajú pomalšie, alebo píšu pomalšie, ktorým vypadávajú písmenká alebo majú ťažkosti pri prepisovaní, tiež potrebujú umnú a citlivú podporu, aby sami boli spokojnejší a lepšie vedeli napredovať. Ak je už stanovená diagnóza – dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia – vieme s deťmi cvičiť tak, aby sa ich prejavy zmierňovali a čím menej prekážali v kvalitnom živote. Konzultácie s rodičmi sú samozrejmosťou.

Čo program obsahuje?
Mini
Štandard
Cena
169 € / mes.

449 € / 3 mes.
329 € / mes.

899 € / 3 mes.
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne pre rodiča alebo príbuzného
podporná skupina pre rodiča alebo príbuzného pod vedením odborníka raz mesačne
vedenie zdravotnej karty u liečebného pedagóga
individuálna liečebno pedagogická terapia mesačne (50 minút)
2 x
4 x
individuálna konzultácia s rodičom alebo príbuzným mesačne
30 min
1 hod
kontrolná diagnostika pre dieťa
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu
VIAC A CENNÍK

5. Program Stabilizácia hrou a rozhovorom bez liekov

Vhodne vypovedané slovo či zmysluplne vedená hra môže mať ozdravujúci účinok. Naši odborníci majú rôzne výcviky a mnohoročné skúsenosti s rôznymi technikami hry, senzorických stimulácií, relaxačných cvičení aj psychoterapie. Existuje veľa terapeutických smerov a metód. Individuálne terapie sú štandardne v trvaní 50 minút. Na základe Vstupného obrazu vášmu dieťaťu odporučíme tie, ktoré sú pre neho najvhodnejšie.

Čo program obsahuje?
Štart
Mini
Štandard
Maxi
Cena
449 €
119 € / mes.

319 € / 3 mes.
199 € / mes.

549 € / 3 mes.
319 € / mes.

879 € / 3 mes.
dĺžka trvania programu
6 týždňov
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne pre rodiča alebo príbuzného
podporná skupina pre rodiča alebo príbuzného pod vedením odborníka raz mesačne (nejde o skupinovú psychoterapiu)
individuálna psychoterapia (50 min) koľko krát počas trvania programu
5
3
6
12
sedenie s rodičom koľko krát počas trvania programu
1
1
1
2
psychiatrické vyšetrenie v prípade potreby
Skupinová terapia s odborníkom podľa osobného liečebného plánu 2x za mesiac
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu
VIAC A CENNÍK

6. Program Stabilizácia s liekmi

Liečba liekmi je niekedy zmysluplná. Rovnako ako v spoločnosti existuje stigma ohľadom duševných porúch, existuje aj množstvo mýtov o liekoch. Lieky však svojim účinkom na neuronálnu biochémiu môžu pôsobiť stabilizačne, rovnako ako sadra na zlomenú nohu.

Naši odborníci farmakám detailne rozumejú a vždy, keď je to vhodné, kombinujú ich s liečbou rozhovorom (psychoterapiou) a inými nástrojmi, ktorými je možné dosiahnuť stabilizáciu stavu tak, aby dieťa bolo tým, kto ho riadi, nie naopak. Úloha rodičov pri liečbe a rozvoji detí je kľúčová a preto poskytujeme vzdelávanie aj podporné skupiny pre rodičov a príbuzných.

Program Stabilizácia s liekmi je súčasťou trojice stabilizačných programov buď iba s liekmi, iba s psychoterapiou alebo v kombinácii oboch liečebných metód.

Čo program obsahuje?
Štart*
Mini**
Štandard
Cena
199 € / mes.

549 € / 3 mes.
69 € / mes.

189 € / 3 mes.
139 € / mes.

379 € / 3 mes.
prístup k online edukačnému programu Calma pre rodiča alebo blízku osobu (v prípade, ak je takýto program pre diagnózu alebo podozrievanú diagnózu klienta v ponuke)
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia pre rodiča alebo príbuzného vo formáte a intenzite podľa aktuálnej ponuky Calma
podporná skupina pre rodiča alebo príbuzného pod vedením odborníka raz mesačne
vedenie zdravotnej karty a kontrola u detského psychiatra max koľko krát počas obdobia 3 mesiacov trvania programu (termín kontroly určuje psychiater)
3
1
2
skupinová terapia s odborníkom podľa osobného liečebného plánu 2x za mesiac
odborná jednorazová mailová alebo telefonická konzultácia s psychiatrom alebo sestrou mimo termínu kontroly
vystavenie receptu mimo dohodnutého kontrolného vyšetrenia
vystavenie krátkej odbornej správy alebo nálezu z vyšetrenia pre inú inštitúciu***
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

*Všetci klienti, u ktorých dochádza k nasadeniu medikamentóznej liečby, sú min počas prvých troch mesiacov vo verzii štart. Táto verzia programu je nastavená tak, aby umožňovala dostatočnú možnosť komunikácie medzi našim zariadením a rodičmi, adekvátnu kontrolu priebehu nasadenej medikamentóznej liečby, ako aj vystavenie všetkých potrebných správ pre inštitúcie.

**Program mini je vhodný pre klientov, u ktorých je stabilizovaná medikamentózna liečba.

***Vystavenie nálezu a odpisu nálezu z vyšetrenia alebo kontroly, ktorý nie je určený pre inú inštitúciu, je súčasťou všetkých verzií programu (t.j. štart, mini aj štandard.

VIAC A CENNÍK

7. Program Stabilizácia s liekmi, hrou aj rozhovorom

Niekedy stačí užívať iba lieky a s trochou vzdelávania a relaxačných zručností je možné žiť plnohodnotný kvalitný život. Niekedy naopak lieky vôbec nie sú potrebné a stačí psychoterapia alebo hra podporujúca niektoré zručnosti, inokedy je potrebné naučiť sa s duševnou poruchou žiť.

Mnohokrát je však najlepším riešením použiť všetky nástroje v dobre namiešanej kombinácii tak, aby jeden nástroj podporoval druhý a naopak. V klinike Calma vám vieme poskytnúť všetky tri možnosti s tým, že programy je možné po konzultácii s odborníkom kedykoľvek zmeniť a upraviť.

Program Stabilizácia s liekmi aj rozhovorom je súčasťou trojice stabilizačných programov buď iba s liekmi, iba s psychoterapiou a hrou alebo v kombinácii oboch liečebných metód.

Čo program obsahuje?
Mini
Štandard
Maxi
Cena
129 € / mes.

359 € / 3 mes.
259 € / mes.

699 € / 3 mes.
479 € / mes.

1.299 € / 3 mes.
individuálna terapia dieťaťa s odborníkom podľa osobného liečebného plánu za mesiac v nasledovnom počte 50 minútových terapií (vrátane krátkej individuálnej konzultácie s rodičom alebo príbuzným v čase určenom na terapiu dieťaťa)
1
2
4
skupinová terapia s odborníkom podľa osobného liečebného plánu 2x za mesiac
individuálna konzultácia s rodičom alebo príbuzným v rozsahu 50 minút mimo času pre terapiu dieťaťa – koľkokrát počas trvania programu
1
2
prístup k online edukačnému programu Calma pre rodiča alebo blízku osobu (v prípade, ak je takýto program pre diagnózu alebo podozrievanú diagnózu klienta v ponuke)
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia pre rodiča alebo príbuzného vo formáte a intenzite podľa aktuálnej ponuky Calma
podporná skupina pre rodiča alebo príbuzného pod vedením odborníka raz mesačne
vedenie zdravotnej karty a kontrola u detského psychiatra max koľko krát počas obdobia 3 mesiacov trvania programu (termín kontroly určuje psychiater)
1
max 2
max 3
odborná jednorazová mailová alebo telefonická konzultácia s odborníkom alebo sestrou mimo termínu kontroly
vystavenie receptu mimo dohodnutého kontrolného vyšetrenia
vystavenie odbornej správy alebo nálezu z vyšetrenia pre inú inštitúciu*
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

*Vystavenie nálezu a odpisu nálezu z vyšetrenia alebo kontroly, ktorý nie je určený pre inú inštitúciu, je súčasťou všetkých verzií programu.

VIAC A CENNÍK

8. Program Samostatnosť

Zmyslom existencie kliniky Calma je, aby nás deti aj rodičia po istom čase potrebovali čo najmenej. Po stabilizácii by sa stav mal zlepšovať natoľko, že vaše dieťa bude potrebovať menej intervencií z našej strany a viac čerpať z vlastných vnútorných zdrojov obnovy duševného zdravia.  Je rozumné ostať v kontakte a podporovať proces rozvoja dieťaťa v partnerstve s odborníkmi, ktorí vás budú na tejto ceste sprevádzať. Viac sa o skupinových aktivitách dozviete tu.

Čo program obsahuje?
Relaxácia a stabilizácia
Terapia
Senzorická terapia
Zážitková terapia
Skupinová podpora
Cena
29 € / mes.

79 € / 3 mes.
19 € / mes.

49 € / 3 mes.
69 € / mes.

199 € / 3 mes.
35 € / mes.

99 € / 3 mes.
49 € / mes.

139 € / 3 mes.
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne pre rodiča alebo príbuzného
vedecky overené relaxačné a stabilizačné cvičenia a techniky – podľa potreby 4 krát mesačne
skupinová terapia s odborníkom podľa osobného liečebného plánu 1 krát mesačne
skupinová terapeutická aktivita pre deti zahŕňajúca prvky senzorickej integrácie na podporu rozvoja neurovývinových systémov, motorických funkcií a socializácie 4 krát mesačne
terapeutické zážitkové skupiny pre väčšie deti zahŕňajúce zážitkové aktivity podľa typu skupiny 2 krát mesačne
skupinová psychoterapia 2 krát mesačne
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu
VIAC A CENNÍK

9. Program rodičovská podpora

Existujú situácie, kedy po diagnostike dieťaťa zistíme, že z akýchkoľvek dôvodov nie je dieťa pripravené, alebo aktuálne schopné nastúpiť do terapeutického procesu v našom zariadení.

Napriek tomu vieme dieťaťu pomôcť tým, že systematicky pracujeme s jeho rodičmi alebo blízkymi osobami, vďaka čomu môžu nastať zmeny s pozitívnym vplyvom na zdravotný stav dieťaťa. Takéto programy sú súčasťou balíka rodičovskej podpory.

Program jeden rodič

Čo program obsahuje?
Mini
Maxi
Cena
119 € / mes.

319 € / 3 mes.
209 € / mes.

599 € / 3 mes.
podporná skupina pre rodiča alebo príbuzného pod vedením odborníka raz mesačne
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne pre rodiča alebo príbuzného
individuálna konzultácia s rodičom alebo príbuzným v rozsahu 50 minút – koľkokrát mesačne počas trvania programu
1
2
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

Párový rodičovský program

Čo program obsahuje?
Mini
Maxi
Cena
149 € / mes.

399 € / 3 mes.
289 € / mes.

779 € / 3 mes.
podporná skupina pre rodiča alebo príbuzného pod vedením odborníka raz mesačne
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne pre rodiča alebo príbuzného
konzultácia s dvoma rodičmi alebo príbuznými v rozsahu 90 minút – koľkokrát mesačne počas trvania programu
1
2
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu
VIAC A CENNÍK

10. Programy logopedickej podpory

Logopedické problémy vedia skomplikovať zdravý vývin dieťaťa. Riešenie riadne diagnostikovaných logopedických ťažkostí vie, naopak, mnohé detské hendikepy odstrániť (napr. dislalia), alebo dieťaťu výrazne pomôcť s týmito hendikepmi fungovať v živote s čo najnižšou mierou obmedzení.

U detí s narušeným vývinom reči, ktorý môže byť, okrem iných faktorov, spôsobený aj vývinovou poruchou (ako napr. PAS), vie riadne vedená logopedická terapia pomôcť zlepšiť fungovanie v bežných životných situáciach a tým skvalitniť život dieťaťa a jeho blízkych osôb.

Všetky logopedické programy na klinike Calma sú ponúkané v minimálnom rozsahu 3 mesiace, v rôznom stupni intenzity.

Program pre deti s narušeným vývinom reči - ľahší stupeň

Čo program obsahuje?
Základný
Pokročilý
Cena
49 € / mes.

129 € / 3 mes.
89 € / mes.

239 € / 3 mes.
logopedická terapia s dieťaťom v rozsahu 30 minút – koľkokrát počas trvania programu
3
6
individuálne konzultácia s rodičom alebo príbuzným a poskytnutie inštrukcií na prácu v domácom prostredí počas trvania programu – formu, dĺžku a rozsah takýchto konzultácií určuje vždy odborník s ohľadom na potreby klienta a klientom dosahovaný progres
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

Program pre deti s narušeným vývinom reči - ťažší stupeň

Čo program obsahuje?
Základný
Pokročilý
Cena
69 € / mes.

189 € / 3 mes.
119 € / mes.

329 € / 3 mes.
logopedická terapia s dieťaťom v rozsahu 50 minút – koľkokrát počas trvania programu
3
6
individuálne konzultácia s rodičom alebo príbuzným a poskytnutie inštrukcií na prácu v domácom prostredí počas trvania programu – formu, dĺžku a rozsah takýchto konzultácií určuje vždy odborník s ohľadom na potreby klienta a klientom dosahovaný progres
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu
VIAC A CENNÍK

11. Program neurofeedback

Neurofeedback je terapeutická metóda zameraná na samoregulačný tréning mozgu človeka. Pomocou technologického zariadenia umožňujeme mozgu spracovávať podnety pri veľmi nízkych frekvenciách (ILF). Pomocou techniky tzv. zrkadlenia ukazujeme mozgu jeho reaktivitu a vytvárame mu príležitosť, aby prijímané signály spracoval a sám seba reguloval.

Neurofeedback terapia je neinvazívna terapeutická metóda pri ktorej monitorujeme mozgové vlny klienta cez EEG (electroencephalogram). Klient sleduje projekciu svojho EEG signálu sprostredkovanú počítačovým programom a poskytuje nám spätnú väzbu prostredníctvom viacerých spätných modalít – sluchovej, zrakovej, hmatovej.

Táto terapeutická metóda sa používa na zmiernenie dôsledkov psychickej traumy z detstva, zvládanie stresu a dosiahnutie emocionálnej rovhováhy, zlepšenie kvality spánku, zvýšenie emočnej inteligencie, vylepšenie pamäti a kognitívnych funkcií, podporu behaviorálnej zmeny u detí.

Čo program obsahuje?
Štart*
Štandard
Cena
1299 €
739 €
neurofeedback terapia s dieťaťom v rozsahu 60 minút (vrátane času na zapojenie a odpojenie od prístroja, inštruktáž alebo konzultácie) – koľkokrát počas trvania programu
20
10
individuálne konzultácia s rodičom alebo príbuzným a poskytnutie informácií o priebehu terapeutického procesu počas trvania programu – koľkokrát počas trvania programu (formu, dĺžku a rozsah takýchto konzultácií určuje vždy odborník s ohľadom na potreby klienta a klientom dosahovaný progres)
2
1
kontrolné vyšetrenie dieťaťa za účelom merania progresu spolu s kontrolným QIK testom – koľkokrát počas trvania programu
2
1
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

*Aby došlo k dosiahnutiu potrebného účinku, je nevyhnutné, aby každý klient, u ktorého sa začne s poskytovaním neurofeedback terapie, absolvoval minimálne 20 terapeutických sedení. Maximálny interval medzi dvoma po sebe idúcimi terapiami nemôže presiahnuť 7 kalendárnych dní. Terapie je možné absolvovať aj dva krát za jeden deň s trojhodinovým rozostupom medzi terapiami.

VIAC A CENNÍK

Jednorazové a doplnkové služby

Jednorazové služby v podstate neposkytujeme, pretože nám neumožňujú poskytovať pridanú hodnotu, ktorú klienti od nás v skutočnosti očakávajú. Samozrejme, ak na jednorazovej konzultácii alebo kontrole trváte, je to u nás možné. V tomto prípade však klient nemá benefit telefonickej podpory kliniky Calma, ako majú klienti s niektorým z programov starostlivosti.

Niektoré jednorazové služby ponúkame za účelom poskytnutia urgentnej pomoci (rýchly balík a rýchle psychiatrické vyšetrenie), ako aj za účelom zníženia dopadu jednej alebo viacerých traumatických udalostí. 

Doplnkové služby predstavujú služby, ktoré svojou povahou nie sú zdravotnou starostlivosťou v zmysle príslušných predpisov, ale naše zariadenie ich poskytuje ako služby podporujúce účinky u nás poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Doplnkové vyšetrenia poskytujeme len pre klientov nášho zariadenia.

Jednorazová služba
kontrola (vrátane vystavenia písomného nálezu alebo receptu)
99 €
odborná osobná konzultácia (v rozsahu max 1 hodina)
109 €
odborná telefonická konzultácia mimo program (v rozsahu max 30 minút)
69 €
vystavenie receptu mimo dohodnutého kontrolného vyšetrenia
19 €
vystavenie odpisu nálezu z vyšetrenia pre klienta mimo program (platí pre vystavenie takéhoto odpisu mimo diagnostického alebo kontrolného vyšetrenia)
29 €
vystavenie odbornej správy alebo nálezu z vyšetrenia pre inú inštitúciu mimo program
49 €
vyšetrenie detským psychiatrom s príplatkom za prednostné vybavenie (klienti v niektorom z programov Calma majú prednostné vybavenie ako súčasť programu.)
349 €
základné vyšetrenie bez vyšetrenia detským psychiatrom s príplatkom za prednostné vybavenie (klienti v niektorom z programov Calma majú prednostné vybavenie ako súčasť programu.)
189 €
psychodiagnostika – odborné vyšetrenie psychických funkcií a oblastí (napr. intelekt, osobnosť, emotivita, psychoticizmus) podľa odporúčania špecialistu
299 €
vyšetrenie na úradné účely (napr. predĺženie rodičovskej dovolenky)* – písomná správa obsahuje psychologickú diagnostiku, psychologické a psychiatrické odporúčania (podľa potrieb individuálneho prípadu)
249 €
špecializované vyšetrenie – ide o vyšetrenie symptómov klienta špecializovanou metódou používanou ako pomocné vyšetrenie na kvantifikáciu symptómov, predstavujúce podklad k diagnostickému vyšetreniu (napr. vyšetrenie ADOS-2, alebo niektoré liečebno-pedagogické vyšetrenia)
119 €
špeciálne logopedické vyšetrenie pre školské potreby – logopedické vyšetrenie špecifických porúch učenie pri narušenom vývine reči na základe podnetu zo školského prostredia
249 €
odborná asistencia pri spracovaní anamnestického dotazníka (na mieste alebo dištančne)
89 €
vyhotovenie hudobného setu ako výstup z diagnostiky alebo kontroly sluchového spracovávania
49 €

*POZOR: Toto vyšetrenie neposkytujeme pre potreby súdno-znaleckého dokazovania podľa osobitných predpisov.

Storno poplatky
storno poplatok za zrušenie objednávky (uhradená objednávka) – v pripade zrušenia objednávky zo strany klienta po jej úhrade najneskôr 10 pracovných dní pred prvým výkonom
20% z ceny objednávky**
storno poplatok za zrušenie objednávky (uhradená objednávka) – v pripade zrušenia objednávky zo strany klienta najneskôr 3 pracovné dni pred prvým výkonom
50% z ceny objednávky**
storno poplatok za zrušenie objednávky (uhradená objednávka) – v pripade zrušenia objednávky zo strany klienta menej ako 3 pracovné dni pred prvým výkonom
100% z ceny objednávky**

**Poplatok je za administratívne a prípravné služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci objednávky – jeho výška sa odvíja od ceny konkrétneho programu alebo služby, pričom zahŕňa administratívnu náročnosť súvisiacu s objednávkou

Doplnkové vyšetrenia
Vyšetrenie krvi – základná biochémia
24 €
Vyšetrenie krvi – základný cholesterol
11 €
Vyšetrenie krvi – TSH
13 €
Vyšetrenie krvi – prolaktín
10 €
Vyšetrenie krvi – hladina valproátu
18 €
Vyšetrenie krvi – hladina konkrétneho psychofarmaka (okrem valporátu)
34 €
Vyšetrenie krvi – lítium
19 €
Vyšetrenie krvi – lamotrigín
24 €
Vyšetrenie krvi – základný krvný obraz
10 €
Vyšetrenie krvi – toxikológia + etanol
74 €
Vyšetrenie krvi – Borrelia burgdorferi sensu lato DNA kvalitatívne
64 €
Vyšetrenie krvi – hladina testosterónu
14,50 €
Iné vyšetrenie – tampón z nosa/tonzíl
11 €
Iné vyšetrenie – Anti DNáza B
12 €
Iné vyšetrenie – ASLO
8 €
Iné vyšetrenie – CRP
8 €
Iné vyšetrenie – reumatoidný faktor
8 €
Iné vyšetrenie – prítomnosť návykových látok v tele
15 €
VIAC A CENNÍK
Vydajte sa na cestu za duševným zdravím!

Vstup do terapeutického procesu

Čo je Vstup do terapeutického procesu?

Vstup do terapeutického procesu je vstupným obrazom, ktorý uskutočňuje psychológ, liečebný pedagóg alebo iný odborník s príslušným výcvikom v niektorom z terapeutických smerov využiteľných u detí. Uskutočňuje sa pri menej závažných stavoch detí, pri ktorých je predpoklad, že sa dajú zvládnuť prostredníctvom psychoterapie alebo inej hrovej alebo verbálnej terapeutickej metódy.


Čo sa deje pred prvotným sedením s klientom?

Skôr ako sa v našom zariadení stretnete s odborníkom vás prostredníctvom nášho online systému požiadame o anamnestické informácie týkajúce sa rôznych oblastí života vášho dieťaťa. Online anamnestický dotazník šetrí čas vám aj nášmu odborníkovi, ktorý tak má počas prezenčného stretnutia u nás dostatok priestoru venovať sa vášmu dieťaťu. Informácie môžete vyplniť v pohodlí vášho domova v čase, ktorý vám bude vyhovovať. Dotazník však, prosím, vyplňte najneskôr 1 týždeň pred plánovaným termínom stretnutia, aby mal náš pracovník možnosť spracovať váš dotazník a odborník mal dostatok času preštudovať si ho a pripraviť sa na vyšetrenie. Podrobným, informatívnym a presným vyplnením dotazníku skrátite čas, ktorý odborník bude musieť venovať dopĺňaním anamnézy a poskytnete tak väčší časový priestor venovaný samotnej diagnostike.

Ak máte správy z predchádzajúcich vyšetrení, o ktorých predpokladáte, že sú pre nás dôležité, prosím,  priložte ich priamo do dotazníku na miesto na to určené.

Ako prebieha prvotné sedenie s klientom?

Prvotné sedenie prebieha ako 1-hodinové vyšetrenie dieťaťa, zväčša bez prítomnosti rodiča. Odborník má pred stretnutím anamnestické informácie od rodiča z online dotazníka a v prípade, že potrebuje niektoré informácie doplniť, prizve na vyšetrenie aj rodiča. Rodič môže byť na vyšetrení prítomný aj pri problematickej separácii dieťaťa. Vyšetrenie je rozhovorom odborníka s dieťaťom o jeho ťažkostiach, prežívaní a celkovom vnímaní situácie, aby odborník získal vstupné informácie do terapie. Pri menších deťoch ide o vyšetrenie formou hry alebo iných projektívnych metód.

Od vstupu po výstup

Po vstupe do nášho zariadenia vás privítajú naše dobré duše, ktoré zaregistrujú váš príchod. Príďte, prosím, presne na čas, nemusíte chodiť skôr, zároveň vás prosíme o dochvíľnosť, aby mal náš odborník dostatok času na kontakt s vašim dieťaťom. V prípade že pár minút čakáte,  môžete využiť naše priestory v čakárni pre deti s hračkami a veľkou tabuľou na fixky. Naši odborníci sa snažia dodržať presný čas vašej diagnostiky. Po stretnutí s dieťaťom nasleduje konzultácia s rodičmi, kde odborník vysvetlí svoj pohľad a stanovisko a odporučí vám najvhodnejší terapeutický program. Naše programy sú 3-mesačné a zohľadňujú závažnosť stavu dieťaťa a potreby rodičov.

Aké informácie dieťaťu poskytnúť pred prvotným sedením?

Je veľmi zmysluplné poskytnúť Vášmu dieťaťu na úrovni jeho porozumenia informáciu o tom, že ide na stretnutie s novým človekom a ako približne bude stretnutie vyzerať. Pri malých deťoch je vhodné povedať alebo inak znázorniť, že sa bude hrať v herničke, pričom odborníka, s ktorým sa stretne môžete pred dieťaťom nazývať krstným menom, napríklad stretne sa s Ankou, Soničkou alebo Aďkou. Ubezpečte ho, že sa nemusí ničoho báť, že pôjde o príjemné stretnutie, kde ho nebude nikto do ničoho nútiť.  Bude sa hrať, kresliť alebo rozprávať sa a ak nebude chcieť, nebude musieť robiť nič. Váš popis, prosím, prispôsobte úrovni porozumenia vášho dieťaťa.

Čo si so sebou priniesť?

Na vstupné vyšetrenie nemusíte so sebou nosiť nič. V prípade, že má dieťa svoju obľúbenú hračku, môže si ju so sebou priniesť.  Dôležité je, aby sa vaše dieťa cítilo komfortne a bezpečne.

Dôležitosti tesne pred vyšetrením

Odborníkovi môžete uľahčiť jeho diagnostickú prácu, keď vaše dieťa príde na vstupné vyšetrenie vyspaté a  primerane najedené do tej miery, do akej je to možné. Prosím, presuňte termín vyšetrenia, ak vaše dieťa javí známky fyzického ochorenia, pretože jeho nervový systém vtedy nespracováva podnety bežným spôsobom a diagnostik neuvidí obraz dieťaťa v jeho zvyčajnej podobe. V prípade, že vaše dieťa má do 7 rokov a poobede ešte zvykne spať, upovedomte o tom, prosím, naše dobré duše, aby vám termín vyšetrenia nedali v tomto čase.

Vstupný obraz dieťaťa s už diagnostikovanou poruchou autistického spektra

Čo je vstupný obraz dieťaťa s už diagnostikovanou poruchou autistického spektra?

Vstupný obraz dieťaťa s už diagnostikovanou PAS je prvým kontaktom nášho terapeuta s dieťaťom s poruchou autistického spektra, ktoré k nám nastupuje do terapie. Vykonáva ho terapeut so školením v terapeutickom prístupe k deťom s PAS. Môže to byť psychológ, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg alebo iný kvalifikovaný odborník. Podmienkou tohto typu vyšetrenia je, že v minulosti vaše dieťa podstúpilo diagnostiku PAS v zariadení, ktoré sa na tento typ diagnostiky špecializuje alebo bola diagnóza stanovená detským psychiatrom.


Čo sa deje pred vstupným obrazom dieťaťa  s už diagnostikovanou PAS?

Skôr ako sa v našom zariadení stretnete s terapeutom vás prostredníctvom nášho online systému požiadame o anamnestické informácie týkajúce sa rôznych oblastí života vášho dieťaťa. Online anamnestický dotazník šetrí čas vám aj nášmu terapeutovi, ktorý tak má počas prezenčného stretnutia u nás dostatok priestoru venovať sa vášmu dieťaťu. Informácie môžete vyplniť v pohodlí vášho domova v čase, ktorý vám bude vyhovovať. Dotazník však, prosím, vyplňte najneskôr 1 týždeň pred plánovaným termínom stretnutia, aby mal náš pracovník možnosť spracovať váš dotazník a terapeut mal dostatok času preštudovať si ho a pripraviť sa na vyšetrenie. Podrobným, informatívnym a presným vyplnením dotazníku skrátite čas, ktorý terapeut bude musieť venovať dopĺňaním anamnézy a poskytnete tak väčší časový priestor venovaný samotnej diagnostike.

Správy z predchádzajúcich vyšetrení týkajúcich sa diagnostiky PAS a iné správy, o ktorých predpokladáte, že sú dôležité pre terapeuta vášho dieťaťa, prosím, priložte priamo do dotazníku na miesto na to určené.


Ako prebieha vstupný obraz dieťaťa s už diagnostikovanou PAS?

Tento typ vstupného vyšetrenia je 1-hodinovým stretnutím s dieťaťom, zväčša bez prítomnosti rodiča. Terapeut má pred stretnutím anamnestické informácie od rodiča z online dotazníka a v prípade, že potrebuje niektoré informácie doplniť, prizve na vyšetrenie aj rodiča. Rodič môže byť na vyšetrení prítomný aj pri problematickej separácii dieťaťa. Vyšetrenie sa zameriava na základné oblasti prejavov PAS a kvalitatívne ich vyhodnocuje. Výstupom vyšetrenia je základný terapeutický plán so zhodnotením oblastí dieťaťa, na ktorých má význam na začiatku terapií pracovať. Na konci stretnutia uskutoční terapeut krátku konzultáciu s rodičmi, kde mu poskytne aj základné informácie o našich programoch, terapeutickom prístupe, obsahu a priebehu programu.


Od vstupu po výstup?

Po vstupe do nášho zariadenia vás privítajú naše dobré duše, ktoré zaregistrujú váš príchod. Príďte, prosím, presne na čas, nemusíte chodiť skôr, zároveň vás prosíme o dochvíľnosť, aby mal náš odborník dostatok času na kontakt s vašim dieťaťom. V prípade že pár minút čakáte,  môžete využiť naše priestory v čakárni pre deti s hračkami a veľkou tabuľou na fixky. Naši odborníci sa snažia dodržať presný čas vašej diagnostiky. Po stretnutí s dieťaťom nasleduje konzultácia s rodičmi, kde odborník vysvetlí svoj pohľad a stanovisko a odporučí vám najvhodnejší terapeutický program. Naše programy sú 3-mesačné a zohľadňujú stav dieťaťa a potreby rodičov.


Aké informácie dieťaťu poskytnúť pred vyšetrením?

Je veľmi zmysluplné poskytnúť Vášmu dieťaťu na úrovni jeho porozumenia informáciu o tom, že ide na stretnutie s novým človekom a ako približne bude stretnutie vyzerať. Pri malých deťoch je vhodné povedať alebo inak znázorniť, že sa bude hrať v herničke, pričom odborníka, s ktorým sa stretne môžete pred dieťaťom nazývať krstným menom, napríklad stretne sa s Julkou alebo Ankou. Ubezpečte ho, že sa nemusí ničoho báť, že pôjde o príjemné stretnutie, kde ho nebude nikto nič nútiť.  Bude sa hrať a ak nebude chcieť, nebude musieť robiť nič. Váš popis, prosím, prispôsobte úrovni porozumenia vášho dieťaťa.

 

Čo si so sebou priniesť?

Na vstupné vyšetrenie nemusíte so sebou nosiť nič. V prípade, že má dieťa svoju obľúbenú hračku, môže si ju so sebou priniesť. Dôležité je, aby sa vaše dieťa cítilo komfortne a bezpečne.

 

Dôležitosti tesne pred vyšetrením?

Odborníkovi môžete uľahčiť jeho diagnostickú prácu, keď vaše dieťa príde na vstupné vyšetrenie vyspaté a  primerane najedené do tej miery, do akej je to možné. Prosím, presuňte termín vyšetrenia, ak vaše dieťa javí známky fyzického ochorenia, pretože jeho nervový systém vtedy nespracováva podnety bežným spôsobom a diagnostik neuvidí obraz dieťaťa v jeho zvyčajnej podobe. V prípade, že vaše dieťa má do 7 rokov a poobede ešte zvykne spať, upovedomte o tom, prosím, naše dobré duše, aby vám termín vyšetrenia nedali v tomto čase.

Vyšetrenie detským psychiatrom (diagnostika alebo rediagnostika)

Aké sú indikácie na vyšetrenie detským psychiatrom?

Pedopsychiatrické vyšetrenie uskutočňujeme u detí s problémami týkajúcimi sa ich psychického stavu, prežívania, mentálnych alebo kognitívnych procesov, pri vývinových poruchách, emočných poruchách alebo iných ťažkostiach, pri ktorých je predpoklad, že dosahujú závažnosť klinickej diagnózy.

 

Čo sa deje pred základnou diagnostikou?

Skôr ako sa v našom zariadení stretnete s detským psychiatrom vás prostredníctvom nášho online systému požiadame o anamnestické informácie týkajúce sa rôznych oblastí života vášho dieťaťa. Online anamnestický dotazník šetrí čas vám aj lekárovi, ktorý tak bude mať počas prezenčného stretnutia u nás dostatok priestoru venovať sa vášmu dieťaťu. Informácie môžete vyplniť v prostredí vášho domova v čase, ktorý vám bude vyhovovať. Dotazník, prosím, vyplňte však najneskôr 1 týždeň pred plánovaným termínom stretnutia, aby mal náš pracovník možnosť spracovať váš dotazník a odborník mal dostatok času preštudovať si ho a pripraviť sa na vyšetrenie. Podrobným, informatívnym a presným vyplnením dotazníku skrátite čas, ktorý bude musieť lekár venovať dopĺňaním anamnézy a poskytnete tak väčší časový priestor venovaný samotnej diagnostike.

Ak máte správy z predchádzajúcich vyšetrení, o ktorých predpokladáte, že sú pre nás dôležité, prosím, priložte ich priamo do dotazníku na miesto na to určené.

 

Ako prebieha vyšetrenie detským psychiatrom?

Vyšetrenie detským psychiatrom prebieha ako 90 minútové stretnutie s dieťaťom a 30 minútová konzultácia s rodičom po diagnostike. Pedopsychiater má pred stretnutím anamnestické informácie od rodiča z online dotazníka a v prípade, že potrebuje niektoré informácie doplniť, v úvode stretnutia uskutoční krátky doplňujúci anamnestický rozhovor s rodičom. Vyšetrenie prebieha väčšinou bez prítomnosti rodiča, ktorý však môže byť na vyšetrení prítomný pri problematickej separácii dieťaťa. Pri väčších deťoch je vyšetrenie psychiatrickým rozhovorom s dieťaťom o jeho ťažkostiach, prežívaní a celkovom vnímaní situácie. Pri menších deťoch ide o vyšetrenie formou hry alebo iných projektívnych metód.

 

Od vstupu po výstup

Po vstupe do nášho zariadenia vás privítajú naše dobré duše, ktoré zaregistrujú váš príchod. Príďte, prosím, presne na čas, nemusíte chodiť skôr, zároveň vás prosíme o dochvíľnosť, aby mal náš lekár dostatok času na kontakt s vašim dieťaťom. V prípade že pár minút čakáte,  môžete využiť naše priestory v čakárni pre deti s hračkami a veľkou tabuľou na fixky. Naši odborníci sa snažia dodržať presný čas vašej diagnostiky. Po vyšetrení dieťaťa nasleduje konzultácia s rodičom, kde vám lekár vysvetlí svoj pohľad a stanovisko a odporučí najvhodnejší terapeutický program. Naše programy sú 3-mesačné a zohľadňujú závažnosť stavu dieťaťa a potreby rodičov.

 

Aké informácie dieťaťu poskytnúť pred vyšetrením?

Je veľmi zmysluplné poskytnúť Vášmu dieťaťu na úrovni jeho porozumenia informáciu o tom, že ide na stretnutie s novým človekom a ako približne bude stretnutie vyzerať. Pri malých deťoch je vhodné povedať alebo inak znázorniť, že sa bude hrať v herničke, pričom lekára, s ktorým sa stretne môžete pred dieťaťom nazývať krstným menom, napríklad stretne sa s Veronikou. Prosím, vyhnite sa vyjadreniam, že idete na vyšetrenie alebo k pani doktorke. Vaše dieťa, prosím, ubezpečte, že sa nemusí ničoho báť, že pôjde o príjemné stretnutie, kde ho nebude nikto nič nútiť. Bude sa hrať, kresliť alebo rozprávať sa a ak nebude chcieť, nebude musieť robiť nič. Váš popis, prosím, prispôsobte úrovni porozumenia vášho dieťaťa. Adolescentom môžete povedať, že sa na stretnutí budú rozprávať o tom, čo ich trápi a že môžu povedať len to, čo budú chcieť. Pri konverzácii o stretnutí s psychiatrom, prosím, používajte, také slová, o ktorých viete, že vo vašom dieťati nebudú potencovať odpor. Lekári v našom zariadení nenosia biele, ale bežné civilné oblečenie.

 

Čo si so sebou priniesť?

Na diagnostické vyšetrenie nemusíte so sebou nosiť nič. V prípade, že má dieťa svoju obľúbenú hračku, môže si ju so sebou priniesť.  Dôležité je, aby sa vaše dieťa cítilo komfortne a bezpečne.

 

Dôležitosti tesne pred vyšetrením

Odborníkovi môžete uľahčiť jeho diagnostickú prácu, keď vaše dieťa príde na vstupné vyšetrenie vyspaté a  primerane najedené do tej miery, do akej je to možné. Prosím, presuňte termín vyšetrenia, ak vaše dieťa javí známky fyzického ochorenia, pretože jeho nervový systém vtedy nespracováva podnety bežným spôsobom a diagnostik neuvidí obraz dieťaťa v jeho zvyčajnej podobe. V prípade, že vaše dieťa má do 7 rokov a poobede ešte zvykne spať, upovedomte o tom, prosím, naše dobré duše, aby vám termín vyšetrenia nedali v tomto čase.

Kombinovaná diagnostika

Čo je kombinovaná diagnostika?

Kombinovaná diagnostika zahŕňa dve vyšetrenia. Prvé vyšetrenie uskutočňuje psychológ, liečebný pedagóg alebo iný odborník s príslušnou špecializáciou vhodnou na diagnostické vyšetrenie stavu vášho dieťaťa. Druhé vyšetrenie uskutočňuje detský psychiater.

 

Aké sú indikácie na kombinovanú diagnostiku?

Kombinovanú diagnostiku odporúčame u detí so závažnejšími problémami týkajúcimi sa ich psychického stavu, prežívania alebo mentálnych a emocionálnych procesov. Ide o ťažkosti indikované na psychiatrické vyšetrenie, ktoré však z kapacitných dôvodov môžeme vášmu dieťaťu poskytnúť až v dlhšom časovom horizonte. V období vášho čakania na psychiatrické vyšetrenie môže vaše dieťa absolvovať po základnej diagnostike terapeutický program, ktorý po vstupnom obraze odporúča odborník podľa ťažkostí dieťaťa a potrieb rodičov.

Kombinovanú diagnostiku odporúčame aj pri ťažkostiach detí indikovaných na rozsiahlejšie vstupné obrazy, napríklad Špecializovaný vstupný obraz za účelom diferenciálnej diagnostiky neurovývinových ochorení, u ktorých už niektoré vyšetrenia boli realizované v predchádzajúcom období, napríklad psychodiagnostické a špeciálno – pedagogické vyšetrenie. V rámci kombinovanej diagnostiky potom realizujeme vyšetrenia, ktoré sú nevyhnutné na stanovenie diagnózy a určenie adekvátneho terapeutického postupu.

 

Čo sa deje pred prvým vyšetrením kombinovanej diagnostiky?

Skôr ako sa v našom zariadení stretnete s odborníkom vás prostredníctvom nášho online systému požiadame o anamnestické informácie týkajúce sa rôznych oblastí života vášho dieťaťa. Online anamnestický dotazník šetrí čas vám aj nášmu odborníkovi, ktorý tak má počas prezenčného stretnutia u nás dostatok priestoru venovať sa vášmu dieťaťu. Informácie môžete vyplniť v pohodlí vášho domova v čase, ktorý vám bude vyhovovať. Dotazník však, prosím, vyplňte najneskôr 1 týždeň pred plánovaným termínom stretnutia, aby mal náš pracovník možnosť spracovať váš dotazník a odborník mal dostatok času preštudovať si ho a pripraviť sa na vyšetrenie. Podrobným, informatívnym a presným vyplnením dotazníku skrátite čas, ktorý odborník bude musieť venovať dopĺňaním anamnézy a poskytnete tak väčší časový priestor venovaný samotnej diagnostike. Dotazník vypĺňate iba raz, a to pred prvým vyšetrením kombinovanej diagnostiky.

Ak máte správy z predchádzajúcich vyšetrení, o ktorých predpokladáte, že sú pre nás dôležité, prosím,  priložte ich priamo do dotazníku na miesto na to určené.

 

Ako prebieha kombinovaná diagnostika?

Prvé stretnutie prebieha ako 50 minútové vyšetrenie dieťaťa s krátkou konzultáciou s rodičmi na záver stretnutia. Druhé – psychiatrické vyšetrenie, uskutočnené zväčša po niekoľkých mesiacoch po prvom diagnostickom stretnutí, zahŕňa cca 90 minútové stretnutie s dieťaťom a 30 minútovú konzultáciu s rodičmi.

Obe vyšetrenia prebiehajú zväčša bez prítomnosti rodiča. Odborníci majú pred stretnutím anamnestické informácie od rodiča z online dotazníka a v prípade, že potrebujú niektoré informácie doplniť, prizvú na vyšetrenie aj rodiča. Rodič môže byť na vyšetrení prítomný aj pri problematickej separácii dieťaťa. Vyšetrenia sú rozhovorom odborníka s dieťaťom o jeho ťažkostiach, prežívaní a celkovom vnímaní situácie, aby odborník získal vstupné informácie do terapie. Pri menších deťoch ide o vyšetrenie formou hry alebo iných projektívnych metód.

 

Od vstupu po výstup 

Po vstupe do nášho zariadenia vás privítajú naše dobré duše, ktoré zaregistrujú váš príchod. Príďte, prosím, presne na čas, nemusíte chodiť skôr, zároveň vás prosíme o dochvíľnosť, aby mali naši odborníci dostatok času na kontakt s vašim dieťaťom. V prípade že pár minút čakáte,  môžete využiť naše priestory v čakárni pre deti s hračkami a veľkou tabuľou na fixky. Naši odborníci sa snažia dodržať presný čas vašej diagnostiky. Po prvom vyšetrení dieťaťa nasleduje konzultácia s rodičom, kde odborník vysvetlí svoj pohľad a stanovisko a odporučí najvhodnejší terapeutický program, kým sa uskutoční pedopsychiatrické vyšetrenie. Naše programy sú 3-mesačné a zohľadňujú závažnosť stavu dieťaťa a potreby rodičov. Po druhom – psychiatrickom vyšetrení je možné, že sa zmení typ terapeutického programu.

 

Aké informácie dieťaťu poskytnúť pred vyšetrením?

Je veľmi zmysluplné poskytnúť Vášmu dieťaťu na úrovni jeho porozumenia informáciu o tom, že ide na stretnutie s novým človekom a ako približne bude stretnutie vyzerať. Pri malých deťoch je vhodné povedať alebo inak znázorniť, že sa bude hrať v herničke, pričom odborníka, s ktorým sa stretne môžete pred dieťaťom nazývať krstným menom, napríklad stretne sa so Soničkou, Lilkou alebo  Veronikou. Prosím, vyhnite sa vyjadreniam, že idete na vyšetrenie alebo k pani doktorke. Vaše dieťa, prosím, ubezpečte, že sa nemusí ničoho báť, že pôjde o príjemné stretnutie, kde ho nebude nikto nič nútiť.  Bude sa hrať, kresliť alebo rozprávať sa a ak nebude chcieť, nebude musieť robiť nič. Váš popis, prosím, prispôsobte úrovni porozumenia vášho dieťaťa. Adolescentom môžete povedať, že sa na stretnutí budú rozprávať o tom, čo ich trápi a že môžu povedať len to, čo budú chcieť. Pri konverzácii o stretnutiach, prosím, používajte také slová, o ktorých viete, že vo vašom dieťati nebudú potencovať odpor. Odborníci u nás nenosia biele, no bežné civilné oblečenie.

 

Čo si so sebou priniesť?

Na diagnostické vyšetrenia nemusíte so sebou nosiť nič. V prípade, že má dieťa svoju obľúbenú hračku, môže si ju so sebou priniesť.  Dôležité je, aby sa vaše dieťa cítilo komfortne a bezpečne.

 

Dôležitosti tesne pred vyšetrením

Odborníkom môžete uľahčiť ich diagnostickú prácu, keď vaše dieťa príde na vstupné vyšetrenie vyspaté a  primerane najedené do tej miery, do akej je to možné. Prosím, presuňte termín vyšetrenia, ak vaše dieťa javí známky fyzického ochorenia, pretože jeho nervový systém vtedy nespracováva podnety bežným spôsobom a diagnostik neuvidí obraz dieťaťa v jeho zvyčajnej podobe. V prípade, že vaše dieťa má do 7 rokov a poobede ešte zvykne spať, upovedomte o tom, prosím, naše dobré duše, aby vám termín vyšetrenia nedali v tomto čase.

Diagnostický program

Čo je Diagnostický program?

Diagnostický program je komplexným vstupným vyšetrením pozostávajúcim zo šiestich 1-hodinových sedení. Využívame ho na podrobnejšie zmapovanie stavu dieťaťa a možných pričin a dôsledkov jeho symptómov s dopadom na jeho okolie. Súčasťou programu sú stretnutia s rôznymi odborníkmi, ktorí sa v rámci sedení zameriavajú na prežívanie dieťaťa,  jeho rodičov, vzťah dieťaťa a rodičov,  príčinu a dôsledky stavu dieťaťa v jeho  bezprostrednom a akademickom prostredí.

 

Čo tento program zahŕňa a ako prebiehajú jednotlivé sedenia?

1.Sedenie terapeuta s dieťaťom s cieľom vytvorenia vstupného diagnostického obrazu dieťaťa.

 1. Sedenie terapeuta s rodičmi s cieľom vytvorenia predstáv o cieľoch terapie, konkrétnych požiadavkách rodičov a zoznámenia sa s možnosťami našich terapeutických postupov. Najvhodnejším a najefektívnejším postupom je, keď sa sedenia zúčastnia obaja rodičia,  individuálne je možné zvážiť vhodnosť spoločného stretnutia len s jedným rodičom alebo individuálnych stretnutí s každým rodičom zvlášť.
 2. Spoločné sedenie rodičov a dieťaťa s terapeutom s cieľom pozorovania a vyhodnotenia interakcie rodič- dieťa a potenciálnych spúšťačov konfliktných momentov.
 3. Sedenie terapeuta s rodičmi a/alebo súrodencami dieťaťa za účelom zmapovania prostredia a vzťahov,  s ktorými je dieťa v častej interakcii a môžu prispievať k symptómom dieťaťa,  byť ich súčasťou alebo zabraňujú ich prirodzenému ústupu a adaptácii dieťaťa.
 4. Sedenie venované komunikácii s pedagógmi dieťaťa prostredníctvom telefonického rozhovoru, online alebo osobného stretnutia s cieľom vyhodnotenia dopadov, event. potenciálnych spúšťačov ťažkostí dieťaťa v akademickom prostredí.
 5. Záverečné konzultačné stretnutie rodičov s terapeutom,  ktorý rodičom oznámi výsledky nášho diagnostického procesu a odporučí najvhodnejšie terapeutické stratégie.
 6. V indikovaných prípadoch je súčasťou programu aj 1-hodinové  pedopsychiatrické vyšetrenie, ktoré môže byť náhradou za jedno zo sedení alebo po zvážení individuálneho stavu ako siedme stretnutie s dieťaťom a rodičmi.

 

Čo sa deje pred prvým vyšetrením Diagnostického programu?

Skôr ako sa v našom zariadení stretnete s odborníkom vás prostredníctvom nášho online systému požiadame o anamnestické informácie týkajúce sa rôznych oblastí života vášho dieťaťa. Online anamnestický dotazník šetrí čas vám aj nášmu odborníkovi, ktorý tak má počas prezenčného stretnutia u nás dostatok priestoru venovať sa vášmu dieťaťu. Informácie môžete vyplniť v pohodlí vášho domova v čase, ktorý vám bude vyhovovať. Dotazník však, prosím, vyplňte najneskôr 1 týždeň pred plánovaným termínom stretnutia, aby mal náš pracovník možnosť spracovať váš dotazník a odborník mal dostatok času preštudovať si ho a pripraviť sa na vyšetrenie. Podrobným, informatívnym a presným vyplnením dotazníku skrátite čas, ktorý odborník bude musieť venovať dopĺňaním anamnézy a poskytnete tak väčší časový priestor venovaný samotnej diagnostike. Dotazník vypĺňate iba raz, a to pred prvým vyšetrením Diagnostického programu.

Ak máte správy z predchádzajúcich vyšetrení, o ktorých predpokladáte, že sú pre nás dôležité, prosím,  priložte ich priamo do dotazníku na miesto na to určené.

 

Čo sa deje počas plynutia Diagnostického programu a čo je jeho výsledkom?

Po zvážení individuálnych charakteristík stavu dieťaťa a jeho vzťahov môžu byť sedenia prispôsobené aktuálnym potrebám rodinného systému. Sedenia poskytujeme v čo najkratšom období po sebe, podľa dostupnosti termínov našich odborníkov. Posledné stretnutie s rodičmi prebieha po spoločnej porade odborníkov zucastňujúcich sa na piatich predchádzajúcich sedeniach.

Diagnostický program podrobne sleduje a vyhodnocuje príčiny a dopady ťažkostí dieťaťa,  jeho vzťahovanie sa k jednotlivým systémom a identifikuje problematické oblasti v jeho živote,  vzťahoch a akademickom prostredí. Výsledkom diagnostického programu je odporúčanie liečebného plánu s najvhodnejšími terapeutickými stratégiami týkajúcimi sa problematických prejavov v prežívaní dieťaťa a jeho vzťahoch.

 

Aké informácie dieťaťu poskytnúť pred prvým vyšetrením?

Je veľmi zmysluplné poskytnúť Vášmu dieťaťu na úrovni jeho porozumenia informáciu o tom, že ide na stretnutie s novým človekom a ako približne bude stretnutie vyzerať. Pri malých deťoch je vhodné povedať alebo inak znázorniť, že sa bude hrať v herničke, pričom odborníka, s ktorým sa stretne môžete pred dieťaťom nazývať krstným menom, napríklad stretne sa so Soničkou, Lilkou alebo  Veronikou. Prosím, vyhnite sa vyjadreniam, že idete na vyšetrenie alebo k pani doktorke. Vaše dieťa, prosím, ubezpečte, že sa nemusí ničoho báť, že pôjde o príjemné stretnutie, kde ho nebude nikto nič nútiť.  Bude sa hrať, kresliť alebo rozprávať sa a ak nebude chcieť, nebude musieť robiť nič. Váš popis, prosím, prispôsobte úrovni porozumenia vášho dieťaťa. Adolescentom môžete povedať, že sa na stretnutí budú rozprávať o tom, čo ich trápi a že môžu povedať len to, čo budú chcieť. Pri konverzácii o stretnutiach, prosím, používajte také slová, o ktorých viete, že vo vašom dieťati nebudú potencovať odpor. Odborníci u nás nenosia biele, no bežné civilné oblečenie.

 

Čo si so sebou priniesť?

Na diagnostické vyšetrenia nemusíte so sebou nosiť nič. V prípade, že má dieťa svoju obľúbenú hračku, môže si ju so sebou priniesť.  Dôležité je, aby sa vaše dieťa cítilo komfortne a bezpečne.

 

Dôležitosti tesne pred vyšetrením

Odborníkom môžete uľahčiť ich diagnostickú prácu, keď vaše dieťa príde na vstupné vyšetrenie vyspaté a  primerane najedené do tej miery, do akej je to možné. Prosím, presuňte termín vyšetrenia, ak vaše dieťa javí známky fyzického ochorenia, pretože jeho nervový systém vtedy nespracováva podnety bežným spôsobom a diagnostik neuvidí obraz dieťaťa v jeho zvyčajnej podobe. V prípade, že vaše dieťa má do 7 rokov a poobede ešte zvykne spať, upovedomte o tom, prosím, naše dobré duše, aby vám termín vyšetrenia nedali v tomto čase.

Špecializovaná diagnostika/špeciálny vstupný obraz

Čo je špecializovaná diagnostika?

Špecializovaná diagnostika zahŕňa sériu vyšetrení zameraných na konkrétnu diagnózu, stanovenie ktorej vyžaduje niekoľko odborných testov. Tento typ diagnostiky odporúčame pri podozrení na poruchy aktivity a pozornosti (ADHD), poruchy autistického spektra, špecifické poruchy učenia a iné špecifické diagnostické okruhy v dospelom veku.

 

Z čoho pozostáva špecializovaná diagnostika?

Špecializovaná diagnostika zahŕňa zväčša 4 sedenia, najčastejšie s 3 odborníkmi, v tomto poradí:

 1. Psychodiagnostické vyšetrenie realizované psychológom, zamerané na intelektové, exekutívne,  pozornostné a iné funkcie, zväčša merateľné prostredníctvom intelektových testov pre dospelých. Psychodiagnostika je najčastejšie rozdelená do dvoch 2-hodinových sedení v krátkom časovom intervale, pričom na oboch sedeniach sa stretnete s tým istým psychológom.
 2. Špecializované vyšetrenie zamerané na konkrétny typ symptomatiky diagnostického okruhu realizované psychológom, liečebným pedagógom alebo iným odborníkom so školením a  skúsenosťami v špecifických diagnostických metódach (napr. ADOS-2 pri podozrení na poruchy autistického spektra, testy na ADHD, v indikovaných prípadoch JIAS diagnostika alebo iný typ vyšetrenia zahŕňajúci špecifickú testovú metódu). Vyšetrenie zväčša uskutočňujeme v jednom 2-hodinovom sedení.
 3. Vyšetrenie neuromotorickej nezrelosti súvisiace s neinhibovanými primitívnymi reflexami. Vyšetrenie je realizované odborníkom v neurovývinovej diagnostike a terapii. Diagnostika sa uskutočňuje počas jedného 60-90 minútového stretnutia s dieťaťom a to u detí nad 4 roky veku. Podmienkou vyšetrenia je, že dieťa aspoň čiastočne spolupracuje.
 4. Skríningové vyšetrenie zamerané na neurovývinové systémy,  ktoré odhaľuje dezorganizáciu na rôznych úrovniach spracovávania informácií. Táto môže byť základom alebo môže prispievať k aktuálnemu klinickému obrazu dieťaťa. Skríning je zameraný napríklad na funkciu hmatového, vestibulárneho a proprioceptívneho systému, svalového napätia,  ale aj organizáciu diferenciácie, lateralizácie či interhemisferálnej integrácie. Vyšetrenie trvá 1 hodinu a je realizované odborníkom s výcvikom v príslušných metódach.
 5. Psychiatrická diagnostika, pri ktorej psychiater po predchádzajúcich testoch a diferenciálno-diagnostickom zvážení stanovuje diagnózu. Sedenie s psychiatrom trvá zväčša 1 hodinu a zahŕňa aj konzultáciu s rodičmi.

V indikovaných prípadoch môžu byť sedenia individuálne upravené podľa konkrétnych ťažkostí dieťaťa, pričom niektoré z diagnostických sedení môžu byť vynechané alebo inak zmenené.

 

Čo sa deje pred prvým vyšetrením špecializovanej diagnostiky?

Skôr ako sa v našom zariadení stretnete s odborníkom Vás prostredníctvom nášho online systému požiadame o anamnestické informácie týkajúce sa rôznych oblastí Vášho života. Online anamnestické dotazníky šetria čas Vám aj našim odborníkom, ktorí tak majú počas prezenčného stretnutia u nás dostatok priestoru venovať sa konkrétnym testom. Informácie môžete vyplniť v pohodlí vášho domova v čase, ktorý vám bude vyhovovať. Dotazníky však, prosím, vyplňte najneskôr 1 týždeň pred plánovaným prvým termínom stretnutia, aby mal náš pracovník možnosť spracovať ich a odborník mal dostatok času preštudovať si ho a pripraviť sa na vyšetrenie. Podrobným, informatívnym a presným vyplnením dotazníkov skrátite čas, ktorý odborník bude musieť venovať dopĺňaním anamnézy a poskytnete tak väčší časový priestor venovaný samotnej diagnostike. Dotazníky vyplníte iba raz, a to pred prvým vyšetrením špecializovanej diagnostiky.

Ak máte správy z predchádzajúcich vyšetrení, o ktorých predpokladáte, že sú pre nás dôležité, prosím,  priložte ich priamo do dotazníku na miesto na to určené. V prípade, že nie je možné nahrať Vaše správy do nášho online systému, využite našu emailovú adresu info@klinikacalma a pošlite nám ich ako prílohu, v krajnom prípade nám ich prineste priamo na vyšetrenie.

 

Od vstupu po výstup 

Po vstupe do nášho zariadenia Vás privítajú naše dobré duše, ktoré zaregistrujú Váš príchod. Príďte, prosím, presne na čas, nemusíte chodiť skôr, zároveň Vás prosíme o dochvíľnosť, aby mali naši odborníci dostatok času na kontakt s Vami. V prípade že pár minút čakáte, môžete využiť naše priestory v čakárni. Naši odborníci sa snažia dodržať presný čas vašej diagnostiky. Konečnú diagnózu sa dozviete na poslednom sedení s psychiatrom, ktorý s Vami zároveň uskutoční konzultáciu s odporučením vhodného terapeutického programu. Naše programy sú 3-mesačné a zohľadňujú závažnosť Vášho stavu, Vaše požiadavky a potreby.

 

Čo si so sebou priniesť?

Na diagnostické vyšetrenia nemusíte so sebou nosiť nič, ak však máte nejaký svoj obľúbený predmet alebo talizman, môžete si ho so sebou priniesť. Dôležité je, aby ste sa cítili komfortne a bezpečne.

 

Dôležitosti tesne pred vyšetrením

Odborníkom môžete uľahčiť ich diagnostickú prácu, keď prídete na vyšetrenie vyspatá/ý a primerane najedená/ý, do miery, do akej je to možné. Prosím, presuňte termín vyšetrenia, ak javíte  známky fyzického ochorenia, pretože Váš nervový systém vtedy nespracováva podnety bežným spôsobom a diagnostik neuvidí Vaše schopnosti v ich zvyčajnej podobe. Ak ste predsa unavená/ý alebo hladná/ý, dajte o tom, prosím,  nášmu odborníkovi vopred vedieť.

Neurovývinová diagnostika

Čo je neurovývinová diagnostika?

Neurovývinová diagnostika je vstupným obrazom, ktorý uskutočňuje odborník s príslušným výcvikom v niektorom z terapeutických smerov zameraných na organizáciu neurovývinových systémov, senzorického spracovania alebo neuromotorickej nezrelosti. Uskutočňuje sa u detí alebo dospelých, pri ktorých je predpoklad, že ich symptómy súvisia s neinhibovanými primitívnymi reflexmi alebo dezorganizáciou senzorických systémov.

 

Čo sa deje pred neurovývinovou diagnostikou?

Skôr ako sa v našom zariadení stretnete s odborníkom vás prostredníctvom nášho online systému požiadame o anamnestické informácie týkajúce sa rôznych oblastí života vášho dieťaťa. Online anamnestický dotazník šetrí čas vám aj nášmu odborníkovi, ktorý tak má počas prezenčného stretnutia u nás dostatok priestoru venovať sa vášmu dieťaťu. Informácie môžete vyplniť v pohodlí vášho domova v čase, ktorý vám bude vyhovovať. Dotazník však, prosím, vyplňte najneskôr 1 týždeň pred plánovaným termínom stretnutia, aby mal náš pracovník možnosť spracovať váš dotazník a odborník mal dostatok času preštudovať si ho a pripraviť sa na vyšetrenie. Podrobným, informatívnym a presným vyplnením dotazníku skrátite čas, ktorý odborník bude musieť venovať dopĺňaním anamnézy a poskytnete tak väčší časový priestor venovaný samotnej diagnostike.

Ak máte správy z predchádzajúcich vyšetrení, o ktorých predpokladáte, že sú pre nás dôležité, prosím,  priložte ich priamo do dotazníku na miesto na to určené.

Okrem základného anamnestického dotazníku Vás požiadame aj o vyplnenie skríningového neurovývinového dotazníku zameraného na špecifické symptómy, ktoré môžu súvisieť s dezorganizáciou neurovývinových systémov alebo pretrvávajúcimi primitívnymi reflexmi.

 

Ako prebieha neurovývinová diagnostika?

Neurovývinová diagnostika prebieha ako 60-90 minútové stretnutie s dieťaťom, prípadne jeho rodičom. Odborník vám pred vyšetrením oznámi, či je žiaduce, aby ste sa vyšetrenia zúčastnili aj vy ako rodičia. Vyšetrenie je súborom aktivít, ktoré odborníkovi slúžia na získanie vstupných informácií do terapie. 

 

Od vstupu po výstup

Po vstupe do nášho zariadenia vás privítajú naše dobré duše, ktoré zaregistrujú váš príchod. Príďte, prosím, presne na čas, nemusíte chodiť skôr, zároveň vás prosíme o dochvíľnosť, aby mal náš odborník dostatok času na kontakt s vašim dieťaťom. V prípade že pár minút čakáte,  môžete využiť naše priestory v čakárni pre deti s hračkami a veľkou tabuľou na fixky. Naši odborníci sa snažia dodržať presný čas vašej diagnostiky. Po stretnutí s dieťaťom nasleduje konzultácia s rodičmi, kde odborník vysvetlí svoj pohľad a stanovisko a odporučí vám najvhodnejší terapeutický program. Naše programy sú 3-mesačné a zohľadňujú závažnosť stavu dieťaťa a potreby rodičov.

 

Aké informácie dieťaťu poskytnúť pred vyšetrením?

Je veľmi zmysluplné poskytnúť Vášmu dieťaťu na úrovni jeho porozumenia informáciu o tom, že ide na stretnutie s novým človekom a ako približne bude stretnutie vyzerať. Pri malých deťoch je vhodné povedať alebo inak znázorniť, že sa bude hrať v herničke, pričom odborníka, s ktorým sa stretne môžete pred dieťaťom nazývať krstným menom, napríklad stretne sa s Terezkou alebo Veronikou. Ubezpečte ho, že sa nemusí ničoho báť, že pôjde o príjemné stretnutie, kde ho nebude nikto do ničoho nútiť. Bude sa hrať a ak nebude chcieť, nebude musieť robiť nič. Váš popis, prosím, prispôsobte úrovni porozumenia vášho dieťaťa.

 

Čo si so sebou priniesť?

Na vstupné vyšetrenie nemusíte so sebou nosiť nič. V prípade, že má dieťa svoju obľúbenú hračku, môže si ju so sebou priniesť.  Dôležité je, aby sa vaše dieťa cítilo komfortne a bezpečne.

 

Dôležitosti tesne pred vyšetrením

Odborníkovi môžete uľahčiť jeho diagnostickú prácu, keď vaše dieťa príde na vstupné vyšetrenie vyspaté a primerane najedené do tej miery, do akej je to možné. Prosím, presuňte termín vyšetrenia, ak vaše dieťa javí známky fyzického ochorenia, pretože jeho nervový systém vtedy nespracováva podnety bežným spôsobom a diagnostik neuvidí obraz dieťaťa v jeho zvyčajnej podobe. V prípade, že vaše dieťa má do 7 rokov a poobede ešte zvykne spať, upovedomte o tom, prosím, naše dobré duše, aby vám termín vyšetrenia nedali v tomto čase.

Logopedická diagnostika

Čo je logopedická diagnostika?

Logopedická diagnostika sa zameriava na zbieranie komplexných informácií o procese osvojovania si jazykových schopností. Je východiskom pre následnú správne zvolenú logopedickú terapiu alebo prevenciu. Cieľom diagnostiky je zistiť, či má dieťa poruchu reči, či poznáme jej príčinu, aká je jej závažnosť alebo aké sú silné a slabé stránky komunikačnej schopnosti dieťaťa a na čo sa treba pri následnej terapii najviac zamerať.

Konkrétnejšie, pri logopedickej diagnostike zisťujeme, či sa narušená komunikačná schopnosť (NKS)

 • týka verbálnej alebo neverbálnej zložky reči
 • produkovania (vysielania) alebo percipovania (príjmania) informácií
 • či je trvalá alebo prechodná
 • dominuje v klinickom obraze alebo je len sprievodným javom iného dominujúceho postihnutia, narušenia alebo ochorenia
 • či je úplná (strata schopnosti hovoriť), alebo čiastočná (napr. chybná výslovnosť)
 • či je uvedomovaná alebo nie a či sú príčiny vzniknutej NKS funkčné, alebo je spôsobená nejakým iným orgánovým poškodením

 

Ako prebieha logopedická diagnostika?

Pri logopedickej diagnostike sa hravou formou využívajú rôzne diagnostické postupy a metódy, ktoré sú prispôsobené veku a vývinovej úrovni dieťaťa. Po 4tom roku dieťaťa ide najmä o testy a rôzne skúšky jednotlivých jazykových rovín a pri menších deťoch do 3 rokov môžu byť využité napríklad aj zhotovené videozáznamy spontánnej komunikácie dieťaťa v jeho domácom prirodzenom prostredí. 

Po zoznámení sa s dieťaťom nasleduje 1, maximálne 1,5 hodinové vyšetrenie dieťaťa v ambulancii bez prítomnosti rodiča. Ak nebude možné na 1. sedení nadviazať s dieťaťom plnohodnotné komunikačné situácie, môže byť rodič do ambulancie prizvaný.

Čo sa deje pred logopedickou diagnostikou?

Skôr ako sa v našom zariadení stretnete s odborníkom vás prostredníctvom nášho online systému požiadame o anamnestické informácie týkajúce sa rôznych oblastí života vášho dieťaťa. Online anamnestický dotazník šetrí čas vám aj nášmu odborníkovi, ktorý tak má počas prezenčného stretnutia u nás dostatok priestoru venovať sa vášmu dieťaťu. Informácie môžete vyplniť v pohodlí vášho domova v čase, ktorý vám bude vyhovovať. Dotazník však, prosím, vyplňte najneskôr 1 týždeň pred plánovaným termínom stretnutia, aby mal náš pracovník možnosť spracovať váš dotazník a odborník mal dostatok času preštudovať si ho a pripraviť sa na vyšetrenie. Podrobným, informatívnym a presným vyplnením dotazníku skrátite čas, ktorý odborník bude musieť venovať dopĺňaním anamnézy a poskytnete tak väčší časový priestor venovaný samotnej diagnostike.

Ak máte správy z predchádzajúcich vyšetrení, o ktorých predpokladáte, že sú pre nás dôležité, prosím,  priložte ich priamo do dotazníku na miesto na to určené. 

Aké informácie dieťaťu poskytnúť pred prvým vyšetrením?

Je veľmi zmysluplné poskytnúť Vášmu dieťaťu na úrovni jeho porozumenia informáciu o tom, že ide na stretnutie s novým človekom a ako približne bude stretnutie vyzerať. Pri malých deťoch je vhodné povedať alebo inak znázorniť, že sa bude hrať v herničke, pričom odborníka, s ktorým sa stretne môžete pred dieťaťom nazývať krstným menom, napríklad stretne sa so Soničkou, Ankou alebo Veronikou. Prosím, vyhnite sa vyjadreniam, že idete na vyšetrenie alebo k pani doktorke. Vaše dieťa, prosím, ubezpečte, že sa nemusí ničoho báť, že pôjde o príjemné stretnutie, kde ho nebude nikto nič nútiť.  Bude sa hrať, kresliť alebo rozprávať sa a ak nebude chcieť, nebude musieť robiť nič. Váš popis, prosím, prispôsobte úrovni porozumenia vášho dieťaťa. Pri konverzácii o stretnutiach, prosím, používajte také slová, o ktorých viete, že vo vašom dieťati nebudú potencovať odpor. Odborníci u nás nenosia biele, no bežné civilné oblečenie.

 

Od vstupu po výstup 

Po vstupe do nášho zariadenia Vás privítajú naše dobré duše, ktoré zaregistrujú Váš príchod. Príďte, prosím, presne na čas, nemusíte chodiť skôr, zároveň Vás prosíme o dochvíľnosť, aby mali naši odborníci dostatok času na kontakt s Vami. V prípade, že pár minút čakáte, môžete využiť naše priestory v čakárni s detským kútikom. Naši odborníci sa snažia dodržať presný čas vašej diagnostiky. Odborník s Vami zároveň uskutoční konzultáciu s odporučením vhodného programu starostlivosti. Naše programy sú 3-mesačné a zohľadňujú závažnosť stavu vášho dieťaťa, ako aj vaše požiadavky a potreby. 

 

Čo si so sebou priniesť?

Na diagnostické vyšetrenia nemusíte so sebou nosiť nič. V prípade, že má vaše dieťa svoju obľúbenú hračku, môže si ju so sebou priniesť.  Dôležité je, aby sa dieťa cítilo komfortne a bezpečne.

 

Dôležitosti tesne pred vyšetrením

Odborníkom môžete uľahčiť ich diagnostickú prácu, keď vaše dieťa príde na vstupné vyšetrenie vyspaté a  primerane najedené do tej miery, do akej je to možné. Prosím, presuňte termín vyšetrenia, ak vaše dieťa javí známky fyzického ochorenia, pretože jeho nervový systém vtedy nespracováva podnety bežným spôsobom a diagnostik neuvidí obraz dieťaťa v jeho zvyčajnej podobe. V prípade, že vaše dieťa má do 7 rokov a poobede ešte zvykne spať, upovedomte o tom, prosím, naše dobré duše, aby vám termín vyšetrenia nedali v tomto čase.

Neurofeedback diagnostika

Čo je neurofeedback diagnostika?

Neurofeedback je terapeutická metóda zameraná na samoregulačný tréning mozgu človeka. Pomocou technologického zariadenia umožňujeme mozgu spracovávať podnety pri veľmi nízkych frekvenciách (ILF). Pomocou techniky tzv. zrkadlenia ukazujeme mozgu jeho reaktivitu a vytvárame mu príležitosť, aby prijímané signály spracoval a sám seba reguloval.


Ako to prebieha?

Neurofeedback terapia je neinvazívnaterapeutická metóda pri ktorej monitorujeme mozgové vlny klienta cez EEG (electroencephalogram). Klient sleduje projekciu svojho EEG signálu sprostredkovanú počítačovým programom a poskytuje nám spätnú väzbu prostredníctvom viacerých spätných modalít – sluchovej, zrakovej, hmatovej.


Na čo sa používa?

Táto terapeutická metóda sa používa na zmiernenie dôsledkov psychickej traumy z detstva, zvládanie stresu a dosiahnutie emocionálnej rovhováhy, zlepšenie kvality spánku, zvýšenie emočnej inteligencie, vylepšenie pamäti a kognitívnych funkcií, podporu behaviorálnej zmeny u detí.