Logopédia

Poruchy reči u detí môžu mať rôzne príčiny a prejavy. Je dôležité vedieť, že nie všetky deti prechádzajú tými istými štádiami vývoja reči.  V Calme sa zameriavame na dve najčastejšie vyskytujúce sa príčiny narušenej komunikačnej schopnosti u detí: 1. oneskorený vývin reči a 2. vývinová jazyková porucha (VJP).

Kedy vyhľadať logopéda?

V 2. roku dieťaťa, ak:
 • má dieťa slabú slovnú zásobu ( menej ako50 slov alebo používa menej ako 10 zrozumiteľných slov)
 • rozumie takmer všetkému, no vôbec nerozpráva
 • nerozumie – dostatočne nereaguje na pokyny rodičov
 • netvorí dvojslovné vety (mama daj, mama poď…)
 • má problémy s príjmom potravy – odmieta viacero jedál, prijíma len kašovitú stravu, má problémy so spracovaním tuhej stravy
 • hrá sa prevažne osamote, hra je stereotypná, nenadväzuje očný kontakt
V 3. roku dieťaťa, ak:
 • má výrazne lepšie porozumenie ako je jeho reč
 • reč je ťažko zrozumiteľná pre okolie
 • má slabú slovnú zásobu a často používa nesprávnu gramatiku
 • má nesprávnu výslovnosť hlások – napr. velárne „hrdelné“ R, sykavky (Č, Š, Ž, DŽ C, S, Z, DZ)
 • vyslovuje s jazykom medzi zubami, prípadne problémy s vyslovovaním hlások K, T, M, N, P
 • dýcha ústami
 • má problémy s jemnou a hrubou motorikou
V 4. roku dieťaťa, ak:
 • komolí dlhé slová a jeho reč je pre okolie ťažšie zrozumiteľná
 • má hrdelné R, sykavky (Č, Š, Ž, DŽ C, S, Z, DZ), alebo hlásky D, T, N, L tvorí medzi zubami
 • netvorí súvetia a má zlú gramatiku
 • sa objavia neplynulosti (zajakávanie sa) po dobu niekoľkých mesiacov, prípadne si svoje zajakávanie začne uvedomovať a trápi ho to
 • dýcha ústami alebo má problémy s jemnou a hrubou motorikou

 

V tomto období by mala byť reč dieťaťa už ľahko zrozumiteľná aj keď ešte nemusí byť úplne gramaticky správna a hlásky L, R môže buď vynechávať, alebo ich v reči nahrádzať napríklad hláskami U, V, J.

Po 5. roku dieťaťa, ak:
 • má dieťa problém s porozumením a nevie si zapamätať dlhšie inštrukcie
 • jeho rečové a jazykov schopnosti nie sú plne rozvinuté
 • nie je plnohodnotným komunikačným partnerom so správnou výslovnosťou a gramatikou.
 • slovná zásoba nie je dostatočná na to, aby bez problémov prerozprávalo príbeh alebo osobný zážitok.

Oneskorený vývin reči (OVR)

Oneskorený vývin reči sa týka detí, ktorých reč sa nevyvíja podľa štandardných vývinových noriem.

Aj keď majú normálny intelekt, nemajú postihnuté zmysly, ich motorika sa vyvíja správne, nemajú poškodené rečové orgány, žijú v primerane stimulujúcom prostredí a vedia vhodne reagovať na podnety z okolia (aj keď na začiatku len bez slov, gestami). Tieto deti sa oneskorujú v jednej alebo viacerých jazykových rovinách: napríklad v správnej výslovnosti, v rozlišovaní jednotlivých hlások v slove, v porozumení reči, v používanej slovnej zásobe, oneskoruje sa vývin správnej gramatiky alebo vedia nedostatočne využiť svoje rečové schopnosti pri komunikácii s okolím.

Takéto vývinové oneskorenie je prípustné len ak dieťa nezaostáva o viac ako 6 mesiacov podľa všeobecne platných noriem rečového vývinu a pretrváva len do dovŕšeného veku tri a pol roka dieťaťa.

Možnosti liečby

Na Klinike Calma kladieme dôraz na podrobnú diagnostiku rečových aj nerečových schopností dieťaťa.

Pri terapii sa zameriavame na rozvoj prekurzorov reči (pre správny rečový vývin ich dieťa musí mať osvojené ešte pred tým ako sa samotný vývin reči začne a môžeme tam zaradiť napríklad schopnosť dieťaťa zamerať pohľad na tváre alebo predmety, vydávanie prvých zvukov, radosť pri interakcii s rodičom a pod.)

Zameriavame sa aj na tvorbu gest, ktoré tvoria predpoklad pre vznik prvých slov, na rozvoj aktívnej slovnej zásoby – teda tej, ktorú dieťa aktívne využíva, ale aj pasívnej slovnej zásoby – ktorej dieťa iba rozumie, ale samostatne ju nepoužíva a tvorbu prvých slovných spojení a správnej výslovnosti.

Veľmi dôležitou súčasťou, ktorej sa venujeme, je vzdelávanie rodičov v oblasti komunikačných stratégií. Sú to postupy a techniky, ktoré učia rodičov ako sa s dieťaťom efektívnejšie hrať a rozprávať, aby čo najviac podporovali jeho správny rečový vývin.

Vývinová jazyková porucha (VJP)

Vývinová jazyková porucha sa diagnostikuje po 3. roku života. Vo vývine reči sa nemusí dieťa oneskorovať, ale jednotlivé rečové míľniky (dôležité štádiá vývinu reči), si neosvojuje v primeranej kvalite alebo poradí.

Vývinová jazyková porucha sa môže prejaviť napríklad v zlom rozlišovaní zvukov reči, rozdielom medzi aktívnou slovnou zásobou (dieťa jej rozumie a aktívne ju v reči využíva) a pasívnou slovnou zásobou (dieťa jej síce rozumie, ale samo ju nevie používať), pasívna môže výrazne prevládať nad aktívnou.

Narušená môže byť aj gramatika reči, tvorba správneho slovosledu vo vetách, artikulácia hlások, prípadne dieťa nemusí byť schopné využívať svoje jazykové schopnosti k plnohodnotnej komunikácii s okolím.

Možnosti liečby

Aj pri vývinovej jazykovej poruche kladieme dôraz na kvalitnú a podrobnú diagnostiku a jej správne vyhodnotenie, pretože dôležité nie je len určenie správnej diagnózy, ale aj zhodnotenie slabých a silných stránok rečového vývinu dieťaťa. Toto zhodnotenie nám pomáha vytvoriť ciele, ktoré sú dôležité pre správne nasmerovanie následných terapeutických sedení.

Keďže vývinová jazyková porucha sa môže objavovať aj ako sprievodný jav iných vývinových porúch, výhodou našej kliniky je aj možnosť spolupráce s viacerými odborníkmi v oblasti vývinu reči a ľahšia dostupnosť pri potrebe kombinovaných terapií.

Vydajte sa na cestu za duševným zdravím!