Zmysel života

Ak máme naplnené základné potreby nášho tela, pocit bezpečia, máme vzťahy, lásku a uznanie, potrebujeme ako ľudia vytvárať hodnotu pre ostatných a nachádzať v nich zmysel.

Nedostatok pocitu zmysluplnosti nie je dôsledok našej rozmaznanosti, ale je to skutočná vážna potreba, ktorej nedostatok spôsobuje veľké utrpenie. Na nájdenie zmyslu je dôležité poznať samého seba.

Neviem nájsť zmysel života

Hľadanie zmyslu života je bytostná ľudská potreba. Hľadáme význam toho, čo v živote robíme, aké hodnoty uznávame, ako vnímame seba, okolitý svet a najmä ako vnímame svoju schopnosť v tomto svete fungovať.

Ak zažívate stav, kedy neviete nájsť zmysel svojho života, je dôležité zistiť, čo tomu predchádzalo. Obdobia zmien, kríz v živote sú náročné a často nepríjemné, zároveň v sebe nesú veľký potenciál začiatku niečoho nového.

Možnosti liečby

V psychoterapii je otázka zmyslu života dôležitou súčasťou práce. Môže vám pomôcť preskúmať vlastné motívy, hodnoty a voľby, ktoré v živote robíte. Ak má strata zmyslu života výrazný vplyv na vaše každodenné fungovanie, je možné že ide o jeden z príznakov depresie. Vtedy rozhovor so psychiatrom môže pomôcť zvážiť závažnosť a na akútne zvládnutie symtómov odporučiť užívanie liekov.

S ničím nie som spokojný

Nespokojnosť dokáže výrazne ovplyvňovať naše životy. Príčiny môžu byť rôzne. Od nespokojnosti so sebou samým, cez tlak konzumnej spoločnosti chcieť stále niečo nové. Niečo, čo majú ostatní, čo ponúka reklama, až po nespokojnosť ako životnú filozofiu, kedy vnímame prevažne negatívne stránky toho, čo sa nám v živote deje.

Často sa za našou nespokojnosťou skrývajú príliš vysoké očakávania, od seba i od druhých. Pocit, že život k nám nie je spravodlivý, taký ten pocit obete svojho osudu, porovnávanie sa s inými, silný vnútorný kritický hlas, ktorý nám nedovolí prežiť pocity úspechu, zadosťučinenia, radosti z drobných vecí, také to “áno, ale…“.

Možnosti liečby

Ak vám vaša nespokojnosť výrazne zasahuje do prežívania, ak cítite, že chcete fungovať inak, môže byť dobrou voľbou psychoterapia, podporné skupiny alebo aj vzdelávanie.

Neviem sa z ničoho tešiť

Radi sa tešíme, prežívame radosť. Okrem radosti prežívame aj iné emócie, smútok, hnev, sklamanie, nehu, vzrušenie i prekvapenie. V niektorých obdobiach života, často v súvislosti s udalosťami, ktoré sa nám dejú, sa naša radosť zo života oslabí, prípadne úplne vymizne. V období krízy dochádza k zmenám. Zmeny sú často nové, nečakané, prinášajú neznámo, ktoré môže byť ohrozujúce.

Strach a obavy z budúcnosti nám nedovoľujú vnímať drobné radosti v prítomnosti. Niekedy sa radosť zo života vytratí aj bez zjavnej vonkajšej príčiny. Nevedieť sa z ničoho tešiť, stratiť potešenie z niečoho, čo vám ešte donedávna prinášalo radosť a uspokojenie, môže by známkou depresie. Niekedy ľudia s depresiou neprežívajú smútok, ale chýbanie radosti.

Možnosti liečby

Rozhovor s odborníkom v oblasti duševného zdravia môže pomôcť rozpoznať závažnosť prežívaných ťažkostí a odporučiť adekvátnu starostlivosť, či už lieky, psychoterapiu alebo kombináciu prístupov.

Dýchanie

Ak nám okolie dáva najavo, že sme nevďační, je dôležité od koho túto spätnú väzbu dostávame. A ešte dôležitejšie je naše uvedomenie, ako to s vďačnosťou vlastne naozaj máme. Vďačnosť je mocná ľudská emócia. Vďačnosť významne súvisí so spokojnosťou. A vnútorná spokojnosť je o vnútornom pokoji. Je to o našom prístupe k životu.

Vďačnosť prispieva k zvýšenému prežívaniu šťastia a celkovo zlepšuje naše zdravie. Rozsiahle výskumy v oblasti neurovied potvrdzujú, že pri vďačnosti sa v mozgu uvoľňujú neurotransmitery (napríklad dopamín), ktoré navodzujú pocity pohody a relaxácie, čím dochádza k regenerácii nášho mozgu.

Možnosti liečby

Ak vnímate ťažkosti s prežívaním vďačnosti, môže byť pre vás psychoterapia priestorom, v ktorom si môžete preskúmať svoj vnútorný svet, porozumieť svojmu prežívaniu a nájsť spôsob, ako dovoliť vďačnosti pozitívne ovplyvňovať vaše zdravie.

Vydajte sa na cestu za duševným zdravím!