5 dôvodov prečo sú sociálne vzťahy a komunikácia dôležité pre duševné zdravie

Obsah

Význam komunikácie a sociálnych vzťahov pre duševné zdravie

Rodíme sa ako sociálne bytosti, ktoré k svojmu prežitiu potrebujú pomoc a ochranu iných. V napĺňaní našich potrieb sme ako deti odkázaní na starostlivosť dospelých. Ak je táto starostlivosť láskavá, reálne rozpoznáva naše potreby a zabezpečuje ich adekvátne napĺňanie, tak sa svet stáva miestom, z ktorého sme schopní čerpať výživu a podporu.

Ak takúto starostlivosť nedostávame, dochádza k uzatváraniu a odstrihávaniu sa od toho, čo pre nás môže byť prospešné a podporné. Veľmi stručne by sme mohli povedať, že na základe minulých skúseností so svetom a  ľuďmi  potom často pripisujeme hodnotu a význam sociálnym vzťahom a komunikácii.

Viaceré sociálne psychologické teórie poukazujú na kľúčovú úlohu sociálneho prostredia na vývoj a konštruovanie osobnosti človeka. Skúsime sa teraz v niekoľkých bodoch  pozrieť na to, v čom sú sociálne vzťahy a komunikácia dôležité a prospešné. 

klinika calma

V čom sú sociálne vzťahy a komunikácia dôležité?

Zvýšenie pocitu bezpečia a dôvery

Zvýšenie pocitu bezpečia a dôvery: Potreba bezpečia je jednou z najzákladnejších potrieb pre vývoj zdravej osobnosti. V budovaní vnútorného pocitu bezpečia zohrávajú kľúčovú úlohu kvalitné medziľudské vzťahy.

Je výrazne podporné mať ľudí na ktorých sa vieme obrátiť, ktorí nás akceptujú v rôznych náladách a dokážu láskavo vnímať  naše nedostatky a zároveň ustáť s nami pravdivosť ohľadom nás samých. Pomáha nám to získavať pocit bezpečia v svete, ktorý je plný nástrah.  

klinika calma

Podpora emocionálnej stability

Už od detstva sa vzťahy s rovesníkmi dokážu výrazne podpisovať na tom ako sa dieťa má a vníma. Ak dostáva od blízkych a od spolužiakov spätnú väzbu, že je prijímané, tak bude zdravo podporovaný jeho obraz o sebe a bude z neho pravdepodobne vyrastať pevnejší a stabilnejší človek.


Zlepšenie sebapoznania a sebaúcty

S predchádzajúcim bodom úzko súvisí vybudovanie zdravej sebaúcty. Teda vnímanie seba ako človeka, ktorý je hodný úcty a rešpektu. V tomto zohráva dôležitú úlohu aj otvorená komunikácia. Schopnosť komunikovať svoje myšlienky a potreby bez odmietnutia a dešpektu s úctou k ostatným a aj k sebe.

Hľadanie konsenzov a kultivovanie svojho vnútorného sveta aj  názormi od ostatných. Otvorené a nefiltrované vnímanie všetkých možností, ktoré sú k dispozícii a slobodné rozhodovanie sa, ktoré si chceme privlastniť.

klinika calma

Rozvoj komunikačných schopností

Schopnosť komunikovať, diskutovať a argumentovať je nevyhnutná k plnohodnotnému fungovaniu vo svete. Naše sociálne vzťahy nám od detstva poskytujú priestor na tréning a učenie sa efektívnej komunikácii.

To nám pomáha k lepšiemu porozumeniu svojho sveta aj sveta ostatných a zvyšuje šance k satisfakcii v osobnej aj profesijnej oblasti.

klinika calma

Zlepšenie adaptability a prispôsobivosti

Kvalitné medziľudské vzťahy poskytujú bezpečie, podporu a stabilitu, čo zvyšuje našu toleranciu k zvládaniu zmien a náročných situácii. Keď vieme, že za nami stoja naši blízki a priatelia, dokážeme zvládnuť aj náročné situácie premenlivého prostredia a prispôsobiť sa novým podmienkam.

klinika calma

Sociálne vzťahy a komunikácia sú nevyhnutné pre psychickú pohodu a rast

Význam otvorenej komunikácie a blízkych sociálnych vzťahov je nevyhnutný pre našu psychickú pohodu a rast.

Otvorená, láskavá komunikácia je v rodine dôležitá, vytvára pre dieťa prvotnú kognitívnu mapu ako fungujú ostatní, ako funguje svet a pomáha mu uchopiť ako funguje ono samé. Vyzbrojuje ho do života nádejou a vierou, ktoré budú pre neho dôležitou posilou v jeho životných peripetiách.

Picture of Mgr. Alexandra Hazlingerová

Mgr. Alexandra Hazlingerová

Zameranie: psychológia, psychoterapia, psychodiagnostika

Vydajte sa na cestu za duševným zdravím!