Akadémia Calma – Váš online priestor pre vzdelávanie

Obsah

V uplynulých mesiacoch sme venovali veľa času prípravám na rozšírenie našich služieb do online priestoru. Nekopírujeme tým iba globálne trendy z vyspelého sveta, ale predovšetkým nás vedie snaha zlepšovať naše služby, a ich dostupnosť pre našich klientov. 

AKADÉMIA CALMA

Naše online služby sme v priebehu roka odštartovali novou produktovou líniou, ktorú sme nazvali „kurzy“. V procese liečby našich klientov je nevyhnutná vysoká miera dôvery, spolupráce, súčinnosti, a tá sa nedá dosiahnuť bez adekvátnej miery pochopenia stavu, prognózy, aj plánu liečby u klientov. To vyžaduje, aby počas procesu liečby mali naši klienti k dispozícii adekvátne informácie. 

Považujeme za samozrejmé, že neoddeliteľnou črtou našej starostlivosti o klientov na klinike Calma je zmierňovanie nevyhnutnej nerovnováhy v informovanosti a vzdelaní medzi klientom a odborníkom. Z týchto dôvodov do našich liečebných programov cielene zaraďujeme výkony, ktorých podstatou je zabezpečenie informovanosti klientov, teda tak povediac ich vzdelávanie.

V online priestore začíname vzdelávaním. Vzdelávanie sme vybrali preto, že ide o časť našej starostlivosti, ktorá je prirodzene najmenej citlivá na fyzickú prítomnosť a bezprostrednú osobnú interakciu. K nesporným výhodám online služieb pre klienta patrí ich nepretržitá dostupnosť z pohodlného prostredia. Veríme tiež, že postupným presunom výkonov vzdelávacieho charakteru do digitálneho sveta zvýšime priestor pre individualizovanú starostlivosť pre našich klientov. Okrem toho, týmto spôsobom zvládneme poskytnúť klientom zvýšené množstvo odborných informácií, a to atraktívnou a pohodlnou formou.

klinika calma

Poskytnutím výkonov vzdelávacieho charakteru online tiež chceme sprístupniť aspoň základné informácie aj klientom, pre ktorých dizajn našej prezenčnej starostlivosti nie je vhodný, alebo nie je dostupný. Týka sa to napríklad aj obdobia, kedy z kapacitných dôvodov klient musí čakať na termín, a nedokážeme mu počas čakania poskytnúť žiadnu individualizovanú starostlivosť.

DEPRESIA U DETÍ A ADHD

V určení tematických okruhov, ktoré postupne spracúvame do ich online podoby, sa riadime najmä zaznamenávaním vysokej intenzity dopytov klientov pre vybrané témy. Aktuálne na našej Akadémií Calma, kde tieto vzdelávacie kurzy koncentrujeme, nájdete kurz  „Depresia dieťaťa“. či tému mapujúcu “ADHD u detí”. Tieto kurzy sú Vám k dispozícií v aktuálnej cenovej ponuke kedykoľvek a z pohodlia Vášho domova.

V blízkej budúcnosti Vám radi predstavíme ďalšie online produkty, či už z línie online vzdelávacích kurzov, alebo online vdzelávania ako doplnku k prezenčným formám našich skupinových aktivít,  vďaka ktorým sa Akadémia Calma môže stať relevantným centrom vedomostí, ktoré Vám a Vašim blízkym môžu byť užitočné a vo veľkej miere nápomocné.