Ponuka praxe

pre študentov psychológie a liečebnej pedagogiky

Zdravotnícke zariadenie:

Klinika duševného zdravia Calma so zameraním na komplexnú starostlivosť o duševné zdravie klientov.

V rámci detskej sekcie prebieha diagnosticko-terapeutická činnosť vývinových porúch vrátane porúch autistického spektra a porúch aktivity a pozornosti; depresií, úzkostí, obsedantne-kompulzívnych porúch, tikových porúch a iných, ktoré sú v rámci komplexnej terapeutickej starostlivosti aj v riešení psychológa ako aj liečebného pedagóga. V sekcii pre dospelých prebieha diagnostická činnosť širokého spektra duševných ochorení, psychodiagnostická a psychoterapeutická činnosť. Okrem individuálnych terapií prebiehajú v našom zariadení aj skupinové aktivity – psychoedukačné a podporné skupiny pre rodičov a dospelých klientov, psychoterapeutické skupiny a relaxácie pre dospelých a deti, zážitkové skupiny pre adolescentov, liečebno-pedagogické skupiny pre predškolákov ako aj pre deti s odloženou školskou dochádzkou a hudobno-pohybové skupiny pre deti zamerané na senzoricko-integračné aktivity.

Diagnostická činnosť

Študenti majú možnosť nahliadnuť do všetkých fáz diagnostického procesu vrátane anamnézy, zapojiť sa do prípravy správ a nahliadnuť na samotné psychodiagnostické a pedopsychiatrické vyšetrenie.

Terapeutická činnosť

Študenti majú možnosť zúčastňovať sa terapeutickej práce s deťmi a dospelými. Terapeutická práca s detskými klientmi s vývinovými poruchami zahŕňa prvky Son-Rise programu, prvky senzorickej integrácie a terapie v multisenzorickom prostredí (snoezelen kútiku).

Študenti majú možnosť aktívne sa zapájať do prípravy materiálov a zúčastňovať sa na terapiách klientov, a to buď fyzicky alebo prostredníctvom kamerových záznamov. Študenti budú mať možnosť zúčastňovať sa a po zaškolení aktívne participovať na niektorých skupinových aktivitách v detskej a dospelej sekcii.

Pedagogická činnosť

Študentom poskytneme odborné informácie o našich prístupoch k diagnostike a terapii v rámci konzultácií a diskusií s odborníkmi. Študenti majú možnosť zúčastňovať sa aj na pravidelných interných intervíziách klientov v rámci stretnutí špecialistov. Do procesov budú mať možnosť nahliadnuť buď počas ich fyzickej prítomnosti alebo prostredníctvom kamerových záznamov.

Náplň praxe študentov:

Prvé 3 – 4 týždne: 

  • Odborné školenia týkajúce sa terapeutickej práce s deťmi s poruchami autistického spektra (Son-Rise program, a iné.)
  • Pomoc na príprave materiálov na terapie
  • Pasívna účasť na psychodiagnostických testovaniach
  • Pasívna aj aktívna účasť na skupinových aktivitách – relaxácie pre dospelých, skupinové aktivity pre deti s prvkami senzorickej integrácie, psychoedukačné a podporné skupiny pre rodičov detí a dospelých klientov
  • Náhľad do terapeutickej práce s deťmi (forma je určená na základe tolerancie klienta). 
  • Náhľad do práce psychiatra (v určitých špecifických situáciách


Prax sa vykonáva bezplatne.


Následná spolupráca:

Po absolvovaní praxe je po vzájomnej dohode možné zapojiť sa do procesov na klinike Calma prostredníctvom brigády či iného typu spolupráce.

klinika calma

Mgr. Liliana Šimečková, PhD.

Odborný garant pre liečebnú pedagogiku

klinika calma

MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová, PhD.

Odborný garant pre detskú psychiatriu

Kontaktujte nás

Predstavte sa nám tým, že nám zašlete CV a motivačný list. My sa Vám ozveme, aby sme sa zoznámili a dohodli si s Vami ďalší postup a podmienky.