Poruchy autistického spektra

Poruchy autistického spektra (PAS) sú skupinou diagnóz, ktorých spoločnými menovateľmi sú porucha sociálnej interakcie, flexibility a verbálnej a neverbálnej komunikácie. Odlišnosti vo vnímaní, spracovávaní informácií a správaní sú dôsledkom osobitostí fungovania nervového systému u ľudí s PAS.

Populárno-vedecky povedané ide o “prispôsobenie sa normálnej mysle abnormálnemu neuronálnemu hardvéru”. Cestou k reštrukturalizácii neuronálneho hardvéru je efektívne učenie, podporujúce mozgovú neuroplasticitu a synaptogenézu, teda schopnosť neuronálnych spojení meniť sa prostredníctvom vývinu a reorganizácie.

Diagnostika

Keďže poruchy autistického spektra sú skutočne spektrom špecifík, odlišností a ťažkostí vyplývajúcich z individuálnych charakteristík nervového systému,  adekvátna a efektívna terapia musí byť individualizovaná, teda ušitá na mieru každého klienta. Na to, aby sme pre Vaše dieťa vytvorili individualizovaný program, potrebujeme ho spoznať a zistiť, čo jeho nervový systém potrebuje.

Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa má poruchu autistického spektra alebo toto podozrenie vyjadril iný odborník, môžeme vám poskytnúť komplexnú diagnostiku PAS (preklik na cenník). Komplexná diagnostika pozostáva z vyplnenia nášho anamnestického dotazníka, vyšetrenia prostredníctvom škály ADOS-2 na kvantifikáciu symptómov PAS a pedopsychiatrického vyšetrenia. Súčasťou diagnostiky PAS je aj zhodnotenie vývinovej úrovne, resp. intelektu dieťaťa. Ak vaše dieťa toto vyšetrenie ešte neabsolvovalo, môže ho absolvovať u nás.

V prípade, že Vaše dieťa už bolo diagnostikované a máte záujem o terapie u nás, poskytneme vám skrátenú vstupnú rediagnostiku PAS, pri ktorej sa konkrétnejšie definujú ťažkosti,  na ktorých je potrebné, prípadne máte preferenciu s dieťaťom v terapii pracovať. Vstupná rediagnostika pred vstupom do terapeutického programu pozostáva z vyplnenia anamnestického dotazníka, vyšetrenia prostredníctvom ADOS-2 (ak ho dieťa neabsolvovalo posledných 6 mesiacov) a zhodnotenia symptómov PAS za účelom zaradenia do terapie.

V prípade, že máte záujem o rediagnostiku PAS kvôli potvrdeniam pre úrady či školské záležitosti, nevyhnutná je komplexná diagnostika.

Terapie pre deti

V terapeutickom prístupe vychádzame z poznatkov štúdií o odlišnostiach funkcií mozgu a senzorických systémov u detí s PAS. Spájame viacero prístupov orientovaných na dieťa, snažíme sa o spoznanie jeho vnútorného sveta a vnútorných motivácií, ktoré sú vodítkom k vytváraniu a rozširovaniu kvality a intenzity sociálnej interakcie s dieťaťom. Správanie dieťaťa vnímame ako komunikáciu,  prostredníctvom ktorej nám jeho nervový systém ukazuje, čo potrebuje. Preto každému dieťaťu poskytujeme v terapii individuálny, trpezlivý a motivujúci prístup.

Terapie Vášho dieťaťa môžu prebiehať v priestoroch našej kliniky alebo ak bývate v Bratislave aj u vás doma. Programy ponúkame v rôznej intenzite – od stretnutí 1x za mesiac, po ktorých vytvoríme terapeutický plán pre rodičov na doma až po intenzívny každodenný program. Viac o štruktúre našich programov Stabilizácia pre vývinové poruchy.

Nadmerná vzdorovitosť, rebelovanie

Aby naše terapie detí mohli byť úspešné,  je nevyhnutné, aby ste sa do nich zapojili aj vy – rodičia. Aj od vás závisí, ako efektívne bude Vaše dieťa robiť pokroky smerom k neurotypickému svetu. Preto pre vás v rámci našich programov uskutočňujeme vzdelávacie skupinové aktivity, na ktorých sa dozviete, ako Vášmu dieťaťu pomáhať v jeho vývine a zároveň budete mať možnosť spýtať sa na riešenie konkrétnych ťažkostí Vášho dieťaťa.

Uvedomujeme si, že dieťa s poruchou autistického spektra môže vyžadovať veľké psychické úsilie zo strany rodičov. Ako rodičia čelíte v prístupe k Vášmu dieťaťu veľkým výzvam a nie vždy je to ľahké. Preto sme do našich programov zahrnuli aj podporné skupiny pre rodičov, ktoré vedú naši psychoterapeuti pre dospelých.

Skupinové aktivity pre rodičov sú súčasťou našich programov pre deti s PAS – Stabilizácia pre vývinové poruchy .

Vydajte sa na cestu za duševným zdravím!
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.