Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Ubližovanie si

Sebaubližovanie môže mať rôzne príčiny a formy. Impulzívne sebadeštruktívne správanie je z veľkej časti nekontrolovateľné, teda dieťa ho dokáže ovládať len minimálne. Táto forma autoagresivity je typická pre deti s neurovývinovými poruchami. Úplne iný charakter má sebapoškodzovanie, ktoré je typické u detí a adolescentov s emočnými poruchami, najčastejšie s depresiou alebo sklonom k vývinu do hraničnej poruchy osobnosti. napríklad cielené rezanie sa, pichanie ihlou či prepichovanie rôznych častí tela. Druh zvolenej terapie potom závisí od príčiny a formy sebadeštruktívneho správania.

 

Možnosti liečby

Terapeutickou voľbou je zväčša psychoterapia, prípadne terapia s prvkami liečby vývinových porúch s prvkami senzorickej integrácie.


Kategórie: 12-18 rokov, Deti