Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

MUDr. Martin Ondrejkovič

Zameranie: psychiatria, psychoterapia, koučing, tréning, facilitácia

Zaoberá sa prevenciou a terapiou syndrómu vyhorenia, ku ktorej ho priviedla osobná skúsenosť. Pri práci s klientom využíva terapeutický alebo koučovací prístup, prípadne kombináciu oboch spolu s mentoringom.

Pôsobil ako psychiater v NsP Milosrdní Bratia v Bratislave, aj ako nezávislý tréner, facilitátor, konzultant v oblasti HR, terapeut a kouč.

Vo svojej práci kombinuje skúsenosti z terapeutickej praxe spolu s 15-ročnými skúsenosťami so vzdelávaním pracovníkov v oblasti biznisu.

Ukončil výcvik v poradenstve a psychoterapii centrovanej na klienta – PCA (tzv. rogeriánsky výcvik) akreditovaný MŠ SR, výcvik v rodinných a systemických konšteláciach Zlaty Šramovej a Ivana Verny (Laros ČR) a tréning manažmentu stresu a krízovej intervencie spolu s tréningom trénerov v rámci zavádzania psychickej prvej pomoci a psychosociálnej starostlivosti v záchrannej službe.

Niečo osobné: Energiu mu dobíjajú knihy, táborenie v prírode a dlhé túry

MUDr. Mária Matisová

Zameranie: psychiatria

Jej srdcovkou sú psychózy, ale aj práca s LGBTQIA+ komunitou, zaujíma sa aj o súčasnú epidémiu úzkostne-depresívnych stavov.

Ako členka neziskovej organizácie No more stigma sa s komunitou psychológov a psychiatrov snaží o destigmatizáciu starostlivosti o duševné zdravie. Rada prednáša na odborných podujatiach.

Po štúdiu na LFUK pracovala v Pinelovej nemocnici v Pezinku a následne na Psychiatrickej klinike LFUK a UNB Staré Mesto.

Niečo osobné: Je hrdou majiteľkou dvoch rozmaznaných mačiek.

MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová, PhD.

Zameranie: detská psychiatria, dotykové terapeutické metódy, zážitková pedagogika

Po PhD štúdiu na LFUK atestovala v odbore detská psychiatria.  Pôsobila na Psychiatrickej klinike v Martine, vo vlastnej pedopsychiatrickej ambulancii, ako výskumníčka v Akademickom centre pre výskum autizmu, ako diagnostička v Autistickom centre Andreas a ako lektorka pre odbor liečebnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte UK.

Je absolventkou 4-ročného life-koučingového výcviku v Prahe, Son-Rise programu online v ATCA v USA, 2. stupňa Handle prístupu terapie vývinových porúch, absolvovala semináre DIRFloortime u detí s autizmom, Senzorická integrácia v pedagogike, cyklus kurzov práce v Snoezelene, viacerých kurzov dotykových terapeutických metód vrátane kraniosakrálnej terapie a metamorfnej techniky, je aromaterapeutkou pre dušu a TIR (trauma incident reduction) facilitátorkou. Aktuálne je vo výcviku 3.stupňa Handle prístupu pre screenerov.

Spolupracovala s viacerými rodičovskými centrami na prednáškach o výchove, pre ktoré vytvorila a viedla hudobno-pohybové kurzy pre deti.

Niečo osobné: má rada spev, študovala ho na Konzervatóriu v Bratislave. Oddych si dopraje pri Marvelovkách a šoférovaní.

Mgr. Liliana Šimečková, PhD.

Zameranie: liečebná pedagogika, terapia KBT

Témy jej klientov sú najmä: školská neúspešnosť, adaptácia na školu, ťažkosti pri čítaní, písaní, počítaní, ťažkosti s pozornosťou a sústredením sa.

Ponúka psychoterapiu adolescentov a dospelých klientov. Pre deti zase diagnostiku porúch učenia (ŠVPU), reedukáciu a stimulačné programy na rozvíjanie funkcií dôležitých pre učenie sa.

Absolvovala viaceré odborné workshopy a semináre ako napr. detské písmo ako obraz osobnosti dieťaťa, splývavé čítanie, chaos a poriadok vo vzťahoch, výchova k zdravému životnému štýlu, práca so schémami.

Vytvorila stimulačný program pre predškolákov a program pre deti ZŠ, ktorí sú neúspešní v školskom prostredí.

Štúdium liečebnej pedagogiky (Pdf UK) ukončila v roku 1996. V roku 2002 získala doktorát z odboru špeciálna pedagogika. Absolvovala výcvik v Kognitívno-behaviorálnej terapii a od roku 2014 je zapísaná v registri Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov. V roku 2020 získala špecializáciu v odbore Liečebná pedagogika na SZU v Bratislave.

Má rada výzvy a medzi jej celoživotné patria práca, rodina a Tatry.

Mgr. Soňa Pikáli

Zameranie: psychológia

Zaujíma sa o problematiku vzťahovej väzby, možnosti jej diagnostiky v detskom veku a o pervazívne vývinové poruchy.

Je frekventantkou výcviku v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii, absolvovala kurz autogénneho tréningu a viaceré semináre zamerané na prácu s deťmi (preventívny program, program na rozvoj pozornosti, neverbálne techniky, vzťahy v rodine, terapia hrou).

Po skončení štúdia psychológie na FiFUK pôsobila ako psychológ v škole a v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva pre deti so zrakovým postihnutím v Bratislave. Pracovala aj v súkromnej psychologickej ambulancii Psychoterra s.r.o.

Má dlhoročnú prax v oblasti práce s deťmi a adolescentmi s rôznymi typmi ťažkostí (trauma, autizmus, viacnásobné zdravotné znevýhodnenie, úzkosti, neurózy, poruchy správania).

Venuje sa aj prekladu odbornej literatúry.

Mgr. Júlia Reháková

Zameranie: liečebná pedagogika, terapie detí s PAS

Vyštudovala odbor liečebná pedagogika na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. V diplomovej práci sa venovala inklúzii dieťaťa s poruchou autistického spektra v materskej škole. Svoju prax vykonávala v špeciálnej triede pre deti s poruchami autistického spektra, v domove sociálnych služieb, kde pracovala najmä s ľuďmi s viacnásobným postihnutím a v centre zameranom na diagnostiku a liečbu porúch pamäti.  Počas magisterského štúdia absolvovala terapiu hrou, arteterapiu a psychomotorickú terapiu. Absolvovala Son-Rise program online v ATCA v USA zameraný na terapiu autizmu a cyklus kurzov práce v multisenzorickom prostredí (Snoezelen). Je členkou PRO LP Asociácie liečebných pedagógov.

Niečo osobné: rada počúva true crime podcasty, číta knihy a chodí do prírody.

Mgr. Lucia Pružinská

Zameranie: psychoterapia pre dospelých, relaxácie

Pracuje PCA (person-centred approach) – teda na človeka zameraným prístupom, ktorý vychádza z hlbokej úcty voči jednotlivcovi, jeho osobitosti a vlastným rozhodnutiam. Vo svojej práci sa tiež inšpiruje konceptom mindfulness. Prostredníctvom  prirodzeného, nedirektívneho rozhovoru sprevádza klientov na ceste k lepšiemu porozumeniu sebe samým. Je presvedčená, že každý z nás je schopný sám riadiť svoj život smerom k väčšiemu naplneniu. Svoju úlohu vidí v poskytovaní bezpečného priestoru bez hodnotenia, v ktorom zákonite rastie zdravá sebadôvera a sebaprijatie. Napomáha klientom odhaľovať ich vlastné vnútorné zdroje a schopnosť nachádzať vlastné funkčné riešenia svojich problémov.

Štúdium jednoodborovej psychológie ukončila v r. 2016 na FiF UK v Bratislave. V roku 2021 ukončila výcvikový program “Poradenstvo a psychoterapia zameraná na klienta” na Českom institute PCA v Brne, následne v r. 2022 aj jeho supervíznu časť. V súčasnosti sa na rovnakom inštitúte vzdeláva v metódach somato-psychickej rezonancie, ktoré rozširujú klasickú verbálnu
terapiu o prácu s telom. V roku 2017 absolvovala kurz Mediácie a navštevovala kurz Motivačné rozhovory. Má niekoľkoročné skúsenosti s prácou na krízovej linke pre deti a priamou prácou v treťom sektore s ľuďmi v akútnej a chronickej psychosociálnej kríze.

Niečo osobné: energiu vybíja i dobíja behom, má rada francúzske filmy, stolové hry,  hory a more

Mgr. Pavlína Valíčková

Zameranie: psychológia, facilitácia

Po ukončení magisterského štúdia psychológie na FiFUK ju cesta zaviedla k proces orientovanej psychoterapii, ktorá sa stala jej hlavným prístavom. Získala si ju vďaka otvorenosti, s ktorou nahliada na svet.

Zaujíma ju vytváranie zdravých vzťahov s druhými, v prvom rade však so sebou. Praxovala na psychosomatickom oddelení Psychiatrickej nemocnice Phillipa Pinela, kde sa len prehĺbilo jej volanie o štúdium psychosomatiky. Jej témy sú aj biznis prostredie, organizácia a manažment a vyhorenie.

V neposlednom rade sa venuje aj práci s traumou, preto sa rozhodla si doplniť vzdelanie o techniku EMDR, krízovo-intervenčnú techniku ASSYST a pod.

Absolvovala vzdelávanie pre prácu s hypnózou, autogénnym tréningom a mnohé iné.

Rada pracuje individuálne, s pármi aj so skupinami.

Niečo osobné: Ešte stále ju baví študovať. Má rada pohyb, hudbu a prírodu.

Mgr. Anna Danková

Zameranie: psychológia, diagnostika a terapie pre deti s PAS

Vyštudovala psychológiu na Trnavskej Univerzite v Trnave.
Už počas štúdia pracovala s deťmi s poruchou autistického spektra.
Pôsobila v autistickom centre Andreas ako diagnostik a terapeut.
Absolvovala výcvik v Terapii hrou, Filiálnej terapií (v Inštitúte terapie hrou) ako aj štúdium behaviorálneho
technika na Masarykovej univerzite a mnoho ďalších školení v rámci aplikovanej behaviorálnej analýzy
ako aj Son-Rise program online v ATCA v USA zameraný na terapiu autizmu.

V rámci Calmy pracuje s osobami s poruchou autistického spektra, s nadanými osobami, osobami z komunity LGBTIA+, vedie kurz filiálnej terapie a je súčasťou STEPS programu.

Niečo osobné: joga, káva, knihy.

Mgr. Adriana Barlogová

Zameranie: Psychológia, Terapia v pieskovisku

Zaujíma sa o problematiku emocionality, sebadôvery a zlepšenia celkového života dieťaťa. Baví ju terapeutická aj diagnostická práca s deťmi.

Vyštudovala odbor Psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave. Magisterské štúdium ukončila v roku 2016. V psychológií sa najprv zaoberala pracovnú sférou, v ktorej má aj prvé skúsenosti. Pracovala na personálnom oddelení, kde sa okrem iného spolupodieľala aj na vytvorení projektu zameraného na zlepšenie zamestnateľnosti študentov s poruchou autistického spektra. Už viac ako 3 roky sa zameriava na priamu terapeutickú prácu s deťmi. Má skúsenosti z viacerých oblastí, ako napríklad terapeutická práca s deťmi s PAS modelom ESDM, rodinné poradenstvo, sluchový tréning JIAS. Najviac ju aktuálne v práci baví tzv. Sandplaying, ktorý je vhodný pre široké spektrum ťažkostí u detí aj adolescentov. Rada robí osvetu poruchám autistického spektra a dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie.

Má ukončený kurz Sandplaying s nadstavbou využitia pre klientov po traumatickom zážitku, kurz Projektívne metódy, ADOS-2, sluchový tréning JIAS, tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, INPP školský intervenčný program.

Niečo osobné: rada číta knihy, chodí na koncerty, fotí prírodu a čerpá energiu pri mori na slnku.

Michaela Trúchla

Zameranie: psychológia

Je absolventkou FiF UK v odbore psychológia. Po ukončení štúdia sa niekoľko rokov venovala diagnostike a terapii detí a teenagerov v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Neskôr pracovala ako psychologička v ambulancii klinickej psychológie. Má tiež skúsenosti s prácou v korporátnej sfére.

Absolvovala vzdelávanie v krízovej intervencii, práci s terapeutickými kartami, diagnostike a terapii v metóde Sindelar, hypnóze a autogénnom tréningu. Vyše desať rokov sa venuje Proces orientovanej psychológii.

Orientuje sa na terapiu depresií, úzkostných stavov, vzťahové problémy a sebarozvoj. Jej obľúbenou témou je ADHD u dospelých klientov.

Niečo osobné : rada sa neustále vzdeláva, miluje knihy, hudbu, tanec a oceán

Mgr. Terézia Súkeníková

Zameranie: psychológia, terapie detí s PAS, neurovývinová diagnostika a stimulácia, senzo-motorické stimulačné programy a tanečno-pohybová terapia

Vyštudovala odbor psychológie na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Aktuálne je vo výcviku v tanečno-pohybovej terapii. Absolvovala kurz krízovej intervencie tvárou v tvár v Prahe, v dištančnom psychologickom a sociálnom poradenstve a v Son-Rise programe online, ktorý je zameraný na terapiu autizmu. Vykonávala stáž v Národnom autistickom ústave v Prahe. Má skúsenosti s prácou na krízovej linke a v poradenstve pre deti a mladistvých. Je absolventkou kurzu Neurovývinovej stimulácie v Inštitúte neuro-vývojovej terapie a stimulácie (INVTS) a absolvovala prvý modul INPP terapie neuromotorickej nezrelosti v Instituto de Psicología Neuro-Fisiológica v Španielsku. Má ukončený kurz individualizovaného sluchového tréningu JIAS.

Zaujíma sa o vývin dieťaťa a úlohu pretrvávajúcich primitívnych reflexov a senzoricko-senzitívnej integrácie v rámci rôznych ťažkostí detí.

Niečo osobné: jej srdcovkou je tanec, jóga a dlhé prechádzky v horách so svojim psom a rodinou

Mgr. Jana Štefániková, PhD.

Zameranie: klinická psychologička, sexuologička

Je klinická psychologička, v rámci kliniky Calma sa venuje sexuologickým témam, predovšetkým ženským a mužským sexuálnym dysfunkciám, adolescentom a dospelým v procese tranzície a otázkam sexuality v detskom veku.

V rámci PhD. štúdia sa venovala aplikovanej psychodiagnostike, v klinickej praxi pracuje od roku 2012, absolvovala vzdelávanie v Psychosexuológii s certifikátom ECPS Európskej spoločnosti pre sexuálnu medicínu (ESSM), pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných konferencií. Prednášala v rámci pregraduálneho a špecializačného štúdia na Lekárskej a Filozofickej fakulte UK. Je členkou výboru Slovenskej sexuologickej spoločnosti SLS a aktívne sa podieľa na činnosti Asociácie klinických psychológov. Spolupracovala na tvorbe viacerých Štandardných diagnostických a terapeutických postupov v klinickej psychológii. Pri práci s intímnymi témami dbá na komfortnú zónu každého človeka, ľudský prístup a hľadanie riešenia s ohľadom na potreby klienta.
Niečo osobné:  Má rada hory, lúčne kvety, filmové festivaly. Nechá sa uniesť hudbou a porcelánom.

Mgr. Katarína Stančeková

Zameranie: psychiatrické ošetrovateľstvo, krízová intervencia, poradenstvo, facilitátorka relaxačných a stabilizačných techník a TIR – u, skupinových aktivít pre deti i dospelých

Učaroval jej odbor psychiatrie už po skončení SŠ ako mladej začínajúcej sestre. V Psychiatrickej nemocnici v Pezinku sa rozhodla nielen pokračovať v získavaní odborných zručností, ale i v rozširovaní odborného portfólia svojich vedomostí. Po ukončení špecializačného štúdia na Slovenskej postgraduálnej akadémii v Bratislave (v roku 2000) pokračovala na VŠ. Začala sa vzdelávať v odbore Ošetrovateľstvo na Fakulte ošetrovateľstva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave (ukončené v roku 2007 magisterským titulom) a súbežne študovala v doplňujúcom pedagogickom štúdiu na tejto univerzite. Svoje vedomosti, ale najmä praxou získané odborné zručnosti odovzdávala študentkám VŠ zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave v odbore Ošetrovateľstvo. Neskôr pokračovala v manažérskom štúdiu na SZU Lekárskej fakulty v Bratislave (ukončené v roku 2016) v odbore Zdravotnícky manažment a financovanie.
Má potrebné vedomosti, zručnosti a skúsenosti s nácvikom relaxačných a stabilizačných techník, vedenia skupinových aktivít u detí i dospelých, je facilitátorkou TIR – u. Svoje odborné zručnosti zúročuje aj v dištančnom poradenstve v krízovej intervencii.
Je členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, v sekcii psychiatrických sestier a Ligy za duševné zdravie.
Niečo osobné: rodina, ktorá je pre ňu veľkým zdrojom energie, vzťahy, pečenie, vzdelávanie

Mgr. Jana Antošková

Zameranie: klinická psychológia, psychoterapia (KBT), psychodiagnostika

Štúdium jednoodborovej psychológie ukončila v r. 2009 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2016 ukončila 5-ročný výcvik v Kognitívne behaviorálnej terapií (KBT) a v  roku 2019 získala špecializáciu v odbore Klinická psychológia. Je zapísaná v registri Komory psychológov a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

Má viac ako 10-ročnú prax s individuálnou a skupinovou psychoterapiou, psychoedukačnými skupinami a psychodiagnostickými vyšetreniami. Venovala sa primárne dospelým a adolescentom so závislosťou, ale aj širokou škálou ďalších problémov (najmä depresie, úzkosti, panické poruchy, poruchy príjmu potravy a pod.).

Absolvovala viaceré odborné workshopy a semináre (Základný kurz v Rorschachovej metóde, Test ruky, Využitie kresby pri otváraní témy rodina, Arteterapia a ďalšie). Aktívne sa zúčastňuje na odborných medzinárodných konferenciách. Má dlhoročné skúsenosti s telefonickou krízovou intervenciou pre deti aj dospelých.

Niečo osobné: rada číta knihy, stanuje v prírode, energiu čerpá pri dance barre a pilatese.