MUDr. Martin Ondrejkovič

Zameranie: psychiatria, psychoterapia, koučing, tréning, facilitácia

Zaoberá sa prevenciou a terapiou syndrómu vyhorenia, ku ktorej ho priviedla osobná skúsenosť. Pri práci s klientom využíva terapeutický alebo koučovací prístup, prípadne kombináciu oboch spolu s mentoringom.

Pôsobil ako psychiater v NsP Milosrdní Bratia v Bratislave, aj ako nezávislý tréner, facilitátor, konzultant v oblasti HR, terapeut a kouč.

Vo svojej práci kombinuje skúsenosti z terapeutickej praxe spolu s 15-ročnými skúsenosťami so vzdelávaním pracovníkov v oblasti biznisu.

Ukončil výcvik v poradenstve a psychoterapii centrovanej na klienta – PCA (tzv. rogeriánsky výcvik) akreditovaný MŠ SR, výcvik v rodinných a systemických konšteláciach Zlaty Šramovej a Ivana Verny (Laros ČR) a tréning manažmentu stresu a krízovej intervencie spolu s tréningom trénerov v rámci zavádzania psychickej prvej pomoci a psychosociálnej starostlivosti v záchrannej službe.

Niečo osobné: Energiu mu dobíjajú knihy, táborenie v prírode a dlhé túry

Mgr. Miroslava Zimányiová, PhD.

Zameranie: klinická psychológia, psychoterapia

Už viac ako 15 rokov pracuje s dospelými klientmi ako psychoterapeut. Klienti do terapie vstupujú s rôznymi ťažkosťami, ako sú úzkosti, depresia, nedostatok sebadôvery, obavy z budúcnosti, strata blízkeho človeka, strata zmyslu života, ťažkosti v medziľudskej komunikácii, potreba lepšie porozumieť samému sebe, … a mnohými inými, rovnako dôležitými témami, motívmi a potrebami.

Pracovala s postihnutými deťmi v Domove sociálnych služieb prof. Karola Matulaya, neskôr 8 rokov v nadnárodnej spoločnosti na oddelení ľudských zdrojov. Následne ako klinický psychológ v Univerzitnej nemocnici Bratislava.

Vyštudovala psychológiu na FFUK, v roku 2014 získala atestáciu v odbore klinická psychológia a v roku 2016 špecializáciu v dopravnej psychológií.

Má za sebou dlhodobý výcvik v Gestalt terapii, výcvik v Krátkodobej terapii zameranej na riešenie (SFBT), výcvik v terapii traumy (EMDR), výcvik v terapii zameranej na emócie, vzdelávanie v krízovej intervencii .

MUDr. Mária Matisová

Zameranie: psychiatria

Jej srdcovkou sú psychózy, ale aj práca s LGBTQIA+ komunitou, zaujíma sa aj o súčasnú epidémiu úzkostne-depresívnych stavov.

Ako členka neziskovej organizácie No more stigma sa s komunitou psychológov a psychiatrov snaží o destigmatizáciu starostlivosti o duševné zdravie. Rada prednáša na odborných podujatiach.

Po štúdiu na LFUK pracovala v Pinelovej nemocnici v Pezinku a následne na Psychiatrickej klinike LFUK a UNB Staré Mesto.

Niečo osobné: Je hrdou majiteľkou dvoch rozmaznaných mačiek.

MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová, PhD.

Zameranie: detská psychiatria, dotykové terapeutické metódy, zážitková pedagogika

Po PhD štúdiu na LFUK atestovala v odbore detská psychiatria.  Pôsobila na Psychiatrickej klinike v Martine, vo vlastnej pedopsychiatrickej ambulancii, ako výskumníčka v Akademickom centre pre výskum autizmu, ako diagnostička v Autistickom centre Andreas a ako lektorka pre odbor liečebnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte UK.

Je absolventkou 4-ročného life-koučingového výcviku v Prahe, Son-Rise programu online v ATCA v USA, 2. stupňa Handle prístupu terapie vývinových porúch, absolvovala semináre DIRFloortime u detí s autizmom, Senzorická integrácia v pedagogike, cyklus kurzov práce v Snoezelene, viacerých kurzov dotykových terapeutických metód vrátane kraniosakrálnej terapie a metamorfnej techniky, je aromaterapeutkou pre dušu a TIR (trauma incident reduction) facilitátorkou. Aktuálne je vo výcviku 3.stupňa Handle prístupu pre screenerov.

Spolupracovala s viacerými rodičovskými centrami na prednáškach o výchove, pre ktoré vytvorila a viedla hudobno-pohybové kurzy pre deti.

Niečo osobné: má rada spev, študovala ho na Konzervatóriu v Bratislave. Oddych si dopraje pri Marvelovkách a šoférovaní.

Mgr. Liliana Šimečková, PhD.

Zameranie: liečebná pedagogika, terapia KBT

Témy jej klientov sú najmä: školská neúspešnosť, adaptácia na školu, ťažkosti pri čítaní, písaní, počítaní, ťažkosti s pozornosťou a sústredením sa.

Ponúka psychoterapiu adolescentov a dospelých klientov. Pre deti zase diagnostiku porúch učenia (ŠVPU), reedukáciu a stimulačné programy na rozvíjanie funkcií dôležitých pre učenie sa.

Absolvovala viaceré odborné workshopy a semináre ako napr. detské písmo ako obraz osobnosti dieťaťa, splývavé čítanie, chaos a poriadok vo vzťahoch, výchova k zdravému životnému štýlu, práca so schémami.

Vytvorila stimulačný program pre predškolákov a program pre deti ZŠ, ktorí sú neúspešní v školskom prostredí.

Štúdium liečebnej pedagogiky (Pdf UK) ukončila v roku 1996. V roku 2002 získala doktorát z odboru špeciálna pedagogika. Absolvovala výcvik v Kognitívno-behaviorálnej terapii a od roku 2014 je zapísaná v registri Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov. V roku 2020 získala špecializáciu v odbore Liečebná pedagogika na SZU v Bratislave.

Má rada výzvy a medzi jej celoživotné patria práca, rodina a Tatry.