MUDr. Martin Ondrejkovič

Zameranie: psychiatria, psychoterapia, koučing, tréning, facilitácia

Zaoberá sa prevenciou a terapiou syndrómu vyhorenia, ku ktorej ho priviedla osobná skúsenosť. Pri práci s klientom využíva terapeutický alebo koučovací prístup, prípadne kombináciu oboch spolu s mentoringom.

Pôsobil ako psychiater v NsP Milosrdní Bratia v Bratislave, aj ako nezávislý tréner, facilitátor, konzultant v oblasti HR, terapeut a kouč.

Vo svojej práci kombinuje skúsenosti z terapeutickej praxe spolu s 15-ročnými skúsenosťami so vzdelávaním pracovníkov v oblasti biznisu.

Ukončil výcvik v poradenstve a psychoterapii centrovanej na klienta – PCA (tzv. rogeriánsky výcvik) akreditovaný MŠ SR, výcvik v rodinných a systemických konšteláciach Zlaty Šramovej a Ivana Verny (Laros ČR) a tréning manažmentu stresu a krízovej intervencie spolu s tréningom trénerov v rámci zavádzania psychickej prvej pomoci a psychosociálnej starostlivosti v záchrannej službe.

Niečo osobné: Energiu mu dobíjajú knihy, táborenie v prírode a dlhé túry

MUDr. Mária Matisová

Zameranie: psychiatria

Jej srdcovkou sú psychózy, ale aj práca s LGBTQIA+ komunitou, zaujíma sa aj o súčasnú epidémiu úzkostne-depresívnych stavov.

Ako členka neziskovej organizácie No more stigma sa s komunitou psychológov a psychiatrov snaží o destigmatizáciu starostlivosti o duševné zdravie. Rada prednáša na odborných podujatiach.

Po štúdiu na LFUK pracovala v Pinelovej nemocnici v Pezinku a následne na Psychiatrickej klinike LFUK a UNB Staré Mesto.

Niečo osobné: Je hrdou majiteľkou dvoch rozmaznaných mačiek.

MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová, PhD.

Zameranie: detská psychiatria, dotykové terapeutické metódy, zážitková pedagogika

Po PhD štúdiu na LFUK atestovala v odbore detská psychiatria.  Pôsobila na Psychiatrickej klinike v Martine, vo vlastnej pedopsychiatrickej ambulancii, ako výskumníčka v Akademickom centre pre výskum autizmu, ako diagnostička v Autistickom centre Andreas a ako lektorka pre odbor liečebnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte UK.

Je absolventkou 4-ročného life-koučingového výcviku v Prahe, Son-Rise programu online v ATCA v USA, 2. stupňa Handle prístupu terapie vývinových porúch, absolvovala semináre DIRFloortime u detí s autizmom, Senzorická integrácia v pedagogike, cyklus kurzov práce v Snoezelene, viacerých kurzov dotykových terapeutických metód vrátane kraniosakrálnej terapie a metamorfnej techniky, je aromaterapeutkou pre dušu a TIR (trauma incident reduction) facilitátorkou. Aktuálne je vo výcviku 3.stupňa Handle prístupu pre screenerov.

Spolupracovala s viacerými rodičovskými centrami na prednáškach o výchove, pre ktoré vytvorila a viedla hudobno-pohybové kurzy pre deti.

Niečo osobné: má rada spev, študovala ho na Konzervatóriu v Bratislave. Oddych si dopraje pri Marvelovkách a šoférovaní.

Mgr. Liliana Šimečková, PhD.

Zameranie: liečebná pedagogika, terapia KBT

Témy jej klientov sú najmä: školská neúspešnosť, adaptácia na školu, ťažkosti pri čítaní, písaní, počítaní, ťažkosti s pozornosťou a sústredením sa.

Ponúka psychoterapiu adolescentov a dospelých klientov. Pre deti zase diagnostiku porúch učenia (ŠVPU), reedukáciu a stimulačné programy na rozvíjanie funkcií dôležitých pre učenie sa.

Absolvovala viaceré odborné workshopy a semináre ako napr. detské písmo ako obraz osobnosti dieťaťa, splývavé čítanie, chaos a poriadok vo vzťahoch, výchova k zdravému životnému štýlu, práca so schémami.

Vytvorila stimulačný program pre predškolákov a program pre deti ZŠ, ktorí sú neúspešní v školskom prostredí.

Štúdium liečebnej pedagogiky (Pdf UK) ukončila v roku 1996. V roku 2002 získala doktorát z odboru špeciálna pedagogika. Absolvovala výcvik v Kognitívno-behaviorálnej terapii a od roku 2014 je zapísaná v registri Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov. V roku 2020 získala špecializáciu v odbore Liečebná pedagogika na SZU v Bratislave.

Má rada výzvy a medzi jej celoživotné patria práca, rodina a Tatry.

Mgr. Soňa Pikáli

Zameranie: psychológia

Zaujíma sa o problematiku vzťahovej väzby, možnosti jej diagnostiky v detskom veku a o pervazívne vývinové poruchy.

Je frekventantkou výcviku v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii, absolvovala kurz autogénneho tréningu a viaceré semináre zamerané na prácu s deťmi (preventívny program, program na rozvoj pozornosti, neverbálne techniky, vzťahy v rodine, terapia hrou).

Po skončení štúdia psychológie na FiFUK pôsobila ako psychológ v škole a v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva pre deti so zrakovým postihnutím v Bratislave. Pracovala aj v súkromnej psychologickej ambulancii Psychoterra s.r.o.

Má dlhoročnú prax v oblasti práce s deťmi a adolescentmi s rôznymi typmi ťažkostí (trauma, autizmus, viacnásobné zdravotné znevýhodnenie, úzkosti, neurózy, poruchy správania).

Venuje sa aj prekladu odbornej literatúry.

Mgr. Linda Klein

Zameranie : psychológia, psychoterapia, mediácia

Veľmi rada pracuje s rôznymi vekovými kategóriami v témach emocionality, vzťahu k sebe, k okoliu a životu. Práve prácu s rôznymi vekovými kategóriami vníma obohacujúco vďaka možnosti získavať širšiu perspektívu a celistvý pohľad na človeka v kontexte jeho životného príbehu.

Ukončila magisterské štúdium jednoodborovej psychológie na MU FSS v Brne.

Pracovala v rôznych oblastiach psychológie a pomoci ľuďom od sociálnej práce v ASSP, v sanatóriu pre deti s poruchami reči a učenia, centra pre liečbu závislostí, v CPPPaP i ako školská psychologička. V minulosti mala možnosť vzdelávania a mentoringu stredoškolákov projekte Future Generation. Taktiež pôsobila ako komunikačný tréner vo firmách.

V roku 2015 ukončila výcvik v mediácii, čo využíva najmä pri rodinnom poradenstve.

V posledných rokoch sa venuje najmä poradenstvu a terapii v existenciálnej analýze a logoterapii, kde ukončila 5 ročné psychoterapeutické vzdelávanie a pokračuje druhým rokom v supervíznej časti.

Niečo osobné: radosť jej robí fenka Sandy a možnosť skúsiť niečo nové.

MSc. Tereza Mác, MBPsS

Zameranie: psychológia, terapie s deťmi s PAS

Magisterské štúdium (MSc) ukončila v roku 2020 na Birkbeck, University of London so zameraním na „Psychodynamics of Human Development“. Predtým, v roku 2018, ukončila bakalárske štúdium (BSc) na University College London so zameraním na „Psychology with Education“. Popri štúdiu sa ako lektorka Aplikovanej Behaviorálnej Analýzy (ABA) venovala deťom s poruchou autistického spektra. V rámci dobrovoľníckej práce, pracovala s deťmi v postihnutých oblastiach v Ghane a Nepále,vo Švajčiarsku ako lektorka angličtiny v utečeneckom tábore. Pracovala na Londýnskej klinike špecializujúcej sa na rehabilitáciu onkologických pacientov a pacientov s kardiologickými chorobami. Absolvovala Son-Rise program online v ATCA v USA zameraný na terapiu autizmu. Je členkou British Psychological Society.

Niečo osobné: Po 11 rokoch vo Švajčiarsku a Veľkej Británii sa vrátila na Slovensko, aby využila svoju mladistvú energiu v terapiach s deťmi s PAS.

Mgr. Júlia Reháková

Zameranie: liečebná pedagogika, terapie detí s PAS

Vyštudovala odbor liečebná pedagogika na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. V diplomovej práci sa venovala inklúzii dieťaťa s poruchou autistického spektra v materskej škole. Svoju prax vykonávala v špeciálnej triede pre deti s poruchami autistického spektra, v domove sociálnych služieb, kde pracovala najmä s ľuďmi s viacnásobným postihnutím a v centre zameranom na diagnostiku a liečbu porúch pamäti.  Počas magisterského štúdia absolvovala terapiu hrou, arteterapiu a psychomotorickú terapiu. Absolvovala Son-Rise program online v ATCA v USA zameraný na terapiu autizmu a cyklus kurzov práce v multisenzorickom prostredí (Snoezelen). Je členkou PRO LP Asociácie liečebných pedagógov.

Niečo osobné: rada počúva true crime podcasty, číta knihy a chodí do prírody.