Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Mgr. Katarína Stančeková

Zameranie: psychiatrické ošetrovateľstvo, krízová intervencia, poradenstvo, facilitátorka relaxačných a stabilizačných techník a TIR – u, skupinových aktivít pre deti i dospelých

Učaroval jej odbor psychiatrie už po skončení SŠ ako mladej začínajúcej sestre. V Psychiatrickej nemocnici v Pezinku sa rozhodla nielen pokračovať v získavaní odborných zručností, ale i v rozširovaní odborného portfólia svojich vedomostí. Po ukončení špecializačného štúdia na Slovenskej postgraduálnej akadémii v Bratislave (v roku 2000) pokračovala na VŠ. Začala sa vzdelávať v odbore Ošetrovateľstvo na Fakulte ošetrovateľstva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave (ukončené v roku 2007 magisterským titulom) a súbežne študovala v doplňujúcom pedagogickom štúdiu na tejto univerzite. Svoje vedomosti, ale najmä praxou získané odborné zručnosti odovzdávala študentkám VŠ zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave v odbore Ošetrovateľstvo. Neskôr pokračovala v manažérskom štúdiu na SZU Lekárskej fakulty v Bratislave (ukončené v roku 2016) v odbore Zdravotnícky manažment a financovanie.
Má potrebné vedomosti, zručnosti a skúsenosti s nácvikom relaxačných a stabilizačných techník, vedenia skupinových aktivít u detí i dospelých, je facilitátorkou TIR – u. Svoje odborné zručnosti zúročuje aj v dištančnom poradenstve v krízovej intervencii.
Je členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, v sekcii psychiatrických sestier a Ligy za duševné zdravie.
Niečo osobné: rodina, ktorá je pre ňu veľkým zdrojom energie, vzťahy, pečenie, vzdelávanie