Programy pre deti s Poruchami Autistického Spektra (PAS)

Milí rodičia,

tím Kliniky duševného zdravia Calma otvoril programy komplexnej starostlivosti o deti s poruchami autistického spektra. Programy pozostávajú z individuálnych terapií detí v rôznej intenzite a aktivít pre rodičov vo forme psychoedukačných a podporných skupín.

Princípom individuálnych terapií je vývojová hra, pričom ciele terapií stanovujeme na základe individuálnych potrieb dieťaťa. Nosnými prvkami nášho prístupu sú vnútorná motivácia dieťaťa, nehodnotiaci postoj zohľadňujúci správanie ako formu komunikácie, entuziazmus, zábava a oslavovanie každého krôčiku dieťaťa smerom k neurotypickému svetu.Individuálne terapie detí sa môžu uskutočňovať v rôznej intenzite – od každodenných po stretnutia 1x za mesiac a môžu prebiehať v priestoroch našej kliniky alebo u vás doma.

Súčasťou programov sú aj psychoedukačné skupiny pre rodičov, počas ktorých spoznáte východiská a princípy vývojovej hry a ako ju uskutočňovať v domácom prostredí. Prebiehajú jedenkrát za mesiac a vedú ich terapeuti detí. V rámci psychoedukačných skupín budete mať zároveň možnosť opýtať sa na konkrétne ťažkosti Vášho dieťaťa, ako na ne reagovať a ako ich zvládnuť.

Uvedomujeme si, že mať dieťa s diagnózou poruchy autistického spektra mnohokrát vyžaduje veľké psychické úsilie zo strany rodičov. Preto sú súčasťou programov aj podporné skupiny pre rodičov, ktoré vedú skúsení psychoterapeuti pre dospelých. V podporných skupinách stretnete rodičov s rovnakými ťažkosťami, s ktorými budete môcť zdieľať Vaše poznanie a skúsenosti a nájsť silu pre zvládnutie ťažkých momentov Vášho života.

Do programov môžete vstúpiť potom, čo Vaše dieťa absolvuje vstupný obraz v našom zariadení (najskôr Vás požiadame o vyplnenie nášho anamnestického dotazníka a potom absolvujete krátke re-diagnostické vyšetrenie v trvaní 1 hodiny, počas ktorého sa náš terapeut zoznámi s Vašim dieťaťom a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe vrátane intenzity a miesta uskutočňovania programu).

Informácie o štruktúre programov STABILIZÁCIA PRE VÝVINOVÉ PORUCHY sa nachádzajú aj na našom webe.

Tešíme sa na Vaše deti a na Vás!

Tím Kliniky duševného zdravia Calma

Viac informácii o programoch pre deti s PAS

Poruchy autistického spektra

Poruchy autistického spektra (PAS) sú skupinou diagnóz, ktorých spoločnými menovateľmi sú porucha sociálnej interakcie, flexibility a verbálnej a neverbálnej komunikácie. Odlišnosti vo vnímaní, spracovávaní informácií a správaní sú dôsledkom osobitostí fungovania nervového systému u ľudí s PAS. Populárno-vedecky povedané ide o “prispôsobenie sa normálnej mysli abnormálnemu neuronálnemu hardvéru”. Cestou k reštrukturalizácii neuronálneho hardvéru je efektívne učenie, podporujúce mozgovú neuroplasticitu a synaptogenézu, teda schopnosť neuronálnych spojení meniť sa prostredníctvom vývinu a reorganizácie.

Diagnostika

Keďže poruchy autistického spektra sú skutočne spektrom špecifík, odlišností a ťažkostí vyplývajúcich z individuálnych charakteristík nervového systému,  adekvátna a efektívna terapia musí byť individualizovaná, teda ušitá na mieru každého klienta. Na to, aby sme pre Vaše dieťa vytvorili individualizovaný program, potrebujeme ho spoznať a zistiť, čo jeho nervový systém  potrebuje.

Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa má poruchu autistického spektra alebo toto podozrenie vyjadril iný odborník, môžeme vám poskytnúť komplexnú diagnostiku PAS . Komplexná diagnostika pozostáva z vyplnenia nášho anamnestického dotazníka, vyšetrenia prostredníctvom škály ADOS-2 na kvantifikáciu symptómov PAS a pedopsychiatrického vyšetrenia. Súčasťou diagnostiky PAS je aj zhodnotenie vývinovej úrovne, resp. intelektu dieťaťa. Ak vaše dieťa toto vyšetrenie ešte neabsolvovalo,  môže ho absolvovať u nás.

V prípade, že Vaše dieťa už bolo diagnostikované a máte záujem o terapie u nás, môžete ich začať po absovlvovaní vstupného obrazu dieťaťa pred zaradaním do programu , pri ktorom sa konkrétnejšie definujú ťažkosti,  na ktorých je potrebné, prípadne máte preferenciu s dieťaťom v terapii pracovať. Vstupný obraz pred vstupom do terapeutického programu pozostáva z vyplnenia anamnestického dotazníka, vyšetrenia prostredníctvom ADOS-2 (ak ho dieťa neabsolvovalo posledných 6 mesiacov) a zhodnotenia symptómov PAS za účelom zaradenia do terapie.

V prípade, že máte záujem o rediagnostiku PAS kvôli potvrdeniam pre úrady či školské záležitosti, nevyhnutná je komplexná diagnostika.

Terapie pre deti

V terapeutickom prístupe vychádzame z poznatkov štúdií o odlišnostiach funkcií mozgu a senzorických systémov u detí s PAS. Spájame viacero prístupov orientovaných na dieťa, snažíme sa o spoznanie jeho vnútorného sveta a vnútorných motivácií, ktoré sú vodítkom k vytváraniu a rozširovaniu kvality a intenzity sociálnej interakcie s dieťaťom.. Správanie dieťaťa vnímame ako komunikáciu,  prostredníctvom ktorej nám jeho nervový systém ukazuje, čo potrebuje. Preto každému dieťaťu poskytujeme v terapii individuálny, trpezlivý a motivujúci prístup.

Terapie Vášho dieťaťa môžu prebiehať v priestoroch našej kliniky alebo ak bývate v Bratislave aj u vás doma. Programy ponúkame v rôznej intenzite – od stretnutí 1x za mesiac, po ktorých vytvoríme terapeutický plán pre rodičov na doma až po intenzívny každodenný program. Viac o štruktúre našich programov Stabilizácia pre vývinové poruchu sa môžete dozvedieť tu.

Skupiny pre rodičov

Aby naše terapie detí mohli byť úspešné,  je nevyhnutné, aby ste sa do nich zapojili aj vy – rodičia. Aj od vás závisí, ako efektívne bude Vaše dieťa robiť pokroky smerom k neurotypickému svetu. Preto pre vás v rámci našich programov uskutočňujeme vzdelávacie skupinové aktivity, na ktorých sa dozviete, ako Vášmu dieťaťu pomáhať v jeho vývine a zároveň budete mať možnosť spýtať sa na riešenie konkrétnych ťažkostí Vášho dieťaťa.

Uvedomujeme si, že dieťa s poruchou autistického spektra môže vyžadovať veľké psychické úsilie zo strany rodičov. Ako rodičia čelíte v prístupe k Vášmu dieťaťu veľkým výzvam a nie vždy je to ľahké. Preto sme do našich programov zahrnuli aj podporné skupiny pre rodičov, ktoré vedú naši psychoterapeuti pre dospelých.

Skupinové aktivity pre rodičov sú súčasťou našich programov pre deti s PAS – Stabilizácia pre vývinové poruchy.

Bratislava 1.12. 2021